Regeling werkgeverstegemoetkoming langdurige inzet reservisten

[Regeling vervallen per 01-12-2021.]
Geraadpleegd op 27-02-2024.
Geldend van 18-09-2018 t/m 30-11-2021

Regeling werkgeverstegemoetkoming langdurige inzet reservisten

De Staatssecretaris van Defensie

Gelet op: artikel 12l van de Militaire ambtenarenwet 1931;

Besluit

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

[Regeling vervallen per 01-12-2021]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • Civiele werkgever:

  • 1) De werkgever, niet zijnde het Ministerie van Defensie, waar de reservist is aangesteld dan wel met wie hij een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht, of overeenkomstig, heeft gesloten;

  • 2) de reservist zelf, wanneer hij zelfstandig werkzaam is, al dan niet personeel in dienst heeft en kan aantonen dat hij met zijn activiteiten als zelfstandig ondernemer structureel in zijn levensonderhoud voorziet;

 • Langdurige inzet: verblijf in werkelijke dienst voor een onafgebroken periode van drie maanden of langer;

 • Reservist: de militair die wordt opgeroepen in werkelijke dienst op grond van het tweede lid onder a van artikel 12l van de Militaire ambtenarenwet 1931;

 • Werkdag: een aaneengesloten tijdruimte waarin werkzaamheden of diensten worden verricht en die is gelegen tussen twee voorgeschreven opeenvolgende onafgebroken rusttijden.

Artikel 2. Werkgeverstegemoetkoming bij langdurige inzet

[Regeling vervallen per 01-12-2021]

 • 1 Bij langdurige inzet van de reservist voor minimaal 24 uur per week maakt de civiele werkgever van de reservist op aanvraag aanspraak op een tegemoetkoming van € 55,00 per werkdag, met een maximum van vijf dagen per week voor de duur van maximaal een jaar, als bijdrage in de kosten verband houdende met de afwezigheid van de reservist.

 • 2 De hoogte van de uit te betalen tegemoetkoming over een periode wordt berekend door het totaal aantal gewerkte uren over die periode te delen door dagen van acht uur en dit naar boven af te ronden op hele dagen.

 • 3 De civiele werkgever heeft geen aanspraak op de in het eerste lid bedoelde tegemoetkoming wanneer de reservist wordt ingezet in het kader van afspraken gemaakt met het Instituut Samenwerking Defensie en Relatieziekenhuizen.

 • 4 Per reservist kunnen meerdere civiele werkgevers in aanmerking komen voor de tegemoetkoming in welk geval de tegemoetkoming wordt gedeeld naar rato van het aantal uren waarop de reservist per werkdag arbeid verricht.

 • 5 Na beëindiging van de inzet van de reservist op basis waarvan de civiele werkgever de tegemoetkoming heeft ontvangen, geldt een wachttijd van zes maanden voordat er opnieuw een werkgeverstegemoetkoming voor inzet van de betreffende reservist uitgekeerd kan worden.

Artikel 3. Aanvragen van de tegemoetkoming

[Regeling vervallen per 01-12-2021]

 • 1 De civiele werkgever van de reservist kan de in artikel 2 bedoelde tegemoetkoming aanvragen bij het ServiceCentrum Employer Support Reservisten.

 • 2 Bij de aanvraag dient een bewijs van het bestaan van de arbeidsrelatie te worden geleverd dan wel schriftelijke bewijsvoering waaruit blijkt dat het zelfstandig ondernemerschap wordt gevoerd en er kosten worden gemaakt voor het voortzetten van de onderneming gedurende de langdurige inzet.

Artikel 4. Betaling en tussentijdse beëindiging

[Regeling vervallen per 01-12-2021]

De in artikel 2 bedoelde tegemoetkoming wordt maandelijks achteraf aan de civiele werkgever betaald.

Artikel 5. Hardheidsclausule

[Regeling vervallen per 01-12-2021]

De commandant DPOD is bevoegd om van het bepaalde in artikelen 2 en 4 af te wijken indien toepassing daarvan zou leiden tot onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 6. Citeertitel

[Regeling vervallen per 01-12-2021]

Deze regeling wordt aangehaald als: ‘Regeling werkgeverstegemoetkoming langdurige inzet reservisten’.

Artikel 7. Inwerkingtreding

[Regeling vervallen per 01-12-2021]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot 1 augustus 2018.

Deze regeling wordt met toelichting gepubliceerd in de Staatscourant.

De Staatssecretaris van Defensie,

Voor deze

De Hoofddirecteur Personeel

P.F.M. Reesink

Schout-bij-nacht

Naar boven