Warenwetregeling raadplegingsprocedure nieuwe voedingsmiddelen

Geldend van 28-08-2018 t/m heden

Regeling van de Minister voor Medische Zorg van 17 augustus 2018, kenmerk 1392646-179588-WJZ, houdende regels inzake de procedurele stappen van de raadplegingsprocedure om vast te stellen of een voedingsmiddel een nieuw voedingsmiddel is in de zin van Verordening (EU) 2015/2283 (Warenwetregeling raadplegingsprocedure nieuwe voedingsmiddelen)

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder uitvoeringsverordening: Uitvoeringsverordening (EU) 2018/456 van de Commissie van 19 maart 2018 betreffende de procedurele stappen van de raadplegingsprocedure om vast te stellen of een voedingsmiddel een nieuw voedingsmiddel is in de zin van Verordening (EU) 2015/2283 van het Europees Parlement en de Raad betreffende nieuwe voedingsmiddelen (PbEU 2018, L 77).

Artikel 2

De Minister voor Medische Zorg neemt in afwijking van artikel 4:13 van de Algemene wet bestuursrecht binnen vier maanden een besluit over de status van een voedingsmiddel, bedoeld in artikel 6, eerste lid, van de uitvoeringsverordening.

Artikel 3

De Minister voor Medische Zorg neemt een besluit over het vertrouwelijkheidsverzoek, bedoeld in artikel 9, eerste lid, van de uitvoeringsverordening.

Artikel 4

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 5

Deze regeling wordt aangehaald als: Warenwetregeling raadplegingsprocedure nieuwe voedingsmiddelen.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister voor Medische Zorg,

B. J. Bruins

Terug naar begin van de pagina