Wijzigingswet Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg, enz. (verbeteringen [...] alsmede verbeteringen ten aanzien functioneren wet)

Geldend van 01-04-2019 t/m heden

Wet van 11 juli 2018 tot wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg in verband met de verbeteringen die worden doorgevoerd in het tuchtrecht alsmede verbeteringen ten aanzien van het functioneren van de wet

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het noodzakelijk is de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg te wijzigen zodat het tuchtrecht toekomstbestendig wordt en zodat het functioneren van de wet in het algemeen verbeterd wordt;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel IV

[Red: Wijzigt de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg.]

Artikel IX

  • C De behandeling van zaken die op het tijdstip van inwerkingtreding van artikel I, onderdeel AAA aanhangig zijn bij het College voor Medisch Toezicht, wordt voortgezet door het regionaal tuchtcollege binnen wiens ambtsgebied het College van Medisch Toezicht was gevestigd op het tijdstip dat onderdeel AAA in werking trad.

  • D Indien na inwerkingtreding van artikel I, onderdeel AAA, Onze Minister een voordracht doet tot een besluit als bedoeld in artikel 81, tweede lid, indien de voorziening waar de voordracht betrekking op heeft, is opgelegd voor de inwerkingtreding van artikel I, onderdeel AAA, wint Onze Minister advies in bij het regionaal tuchtcollege binnen wiens ambtsgebied het College van Medisch Toezicht was gevestigd op het tijdstip dat onderdeel AAA in werking trad.

Artikel X

Archiefbescheiden en de daarmee samenhangende verplichtingen, bedoeld in de Archiefwet 1995 van het college van medisch toezicht, bedoeld in artikel 79 van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg, zoals dat artikel luidt totdat het tengevolge van de inwerkingtreding van artikel I, onderdeel AAA wordt gewijzigd, worden bij het beëindigen van de taken van het college medisch toezicht door dat college conform artikel 4 van de Archiefwet 1995 overgedragen aan het regionale tuchtcollege van het ambtgebied waarbinnen het college van medisch toezicht is gevestigd, voor zover de archiefbescheiden niet overeenkomstig de Archiefwet 1995 zijn overgebracht naar een archiefbewaarplaats.

Artikel XI

De artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te

Wassenaar, 11 juli 2018

Willem-Alexander

De Minister voor Medische Zorg,

B.J. Bruins

Uitgegeven de vierentwintigste augustus 2018

De Minister van Justitie en Veiligheid,

F.B.J. Grapperhaus

Terug naar begin van de pagina