Regeling toevoeging bewindvoerders Wsnp II

Geraadpleegd op 02-06-2023.
Geldend van 21-08-2018 t/m heden

Regeling toevoeging bewindvoerders Wsnp II

Het bestuur van de Raad voor Rechtsbijstand, wil,

Gelet op artikelen 13 lid 1 sub c van de Wet op de rechtsbijstand (Wrb), en artikel 39 van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand;

Op drie specifieke procedures die in de faillissementswet zijn opgenomen, rechtsbijstand laten verlenen door ‘anderen’ zoals bedoeld in artikel 13 lid 1 sub c van de Wrb;

Voor dit doel sluit de Raad voor Rechtsbijstand overeenkomsten tot het verlenen van rechtsbijstand. Deze overeenkomsten strekken ertoe om gedurende de looptijd van de overeenkomst een toevoeging af te geven ten behoeve van het verlenen van rechtsbijstand door bij de Raad voor Rechtsbijstand geregistreerde bewindvoerders;

En heeft daartoe de volgende regeling vastgesteld:

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2

 • 1 De Raad sluit een overeenkomst met bewindvoerders die aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • a) ingeschreven zijn in het register;

  • b) in de periode dat zij werkzaam zijn als Wsnp bewindvoerder in ieder geval 50 schuldsaneringszaken hebben afgewikkeld;

  • c) een certificaat, niet ouder dan één jaar, van tenminste 4 studiepunten kan overleggen van een door de Raad goedgekeurde permanente educatie over onderwerpen die samenhangen met het voeren van een verzoekschriftenprocedure die binnen de reikwijdte van deze overeenkomst valt;

  • d) bekend zijn met de ‘Werkinstructie verzoekprocedures moratorium, voorlopige voorziening, dwangakkoord’, zoals te vinden is op www.bureauwsnp.nl.

 • 2 De Raad kan in zwaarwegende omstandigheden de overeenkomst weigeren aan te gaan indien uit concrete feiten of omstandigheden is gebleken, al dan niet naar aanleiding van een eerder advies van de klachtencommissie, van enig handelen of nalaten in strijd met een zorgvuldige en doelmatige rechtsbijstandverlening en/of niet hebben voldaan aan de voorwaarden genoemd in artikel 3 lid 2.

Artikel 3

 • 1 De Raad kan besluiten de overeenkomst met een opzegtermijn van één maand te beëindigen indien:

  • a) de inschrijving in het register is vervallen;

  • b) in het voorgaande kalenderjaar minder dan 10 toevoegingen aan de bewindvoerder zijn afgegeven;

  • c) de bewindvoerder in het kader van de permanente educatie geen certificaat kan overleggen van het behalen van tenminste 4 studiepunten per drie jaar voor een opleiding. Die door de Raad goedgekeurde opleiding dient betrekking te hebben op onderwerpen die samenhangen met het voeren van een verzoekschriftenprocedure die binnen de reikwijdte van deze overeenkomst valt;

  • d) indien wijziging van het beleid daar aanleiding toe geeft;

  • e) indien wijziging van de aan deze overeenkomst ten grondslag liggende wettelijke bepalingen of wijziging van andere wettelijke bepalingen daar aanleiding toe geeft.

 • 2 In zwaarwegende omstandigheden kan het bestuur de overeenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen. Dit geldt onder andere in de volgende gevallen:

  • a) indien de bewindvoerder niet voldoet aan:

  • b) indien het bestuur, al dan niet naar aanleiding van een advies van de klachtencommissie, tot oordeel komt dat voortzetting van de overeenkomst niet langer verantwoord is.

 • 3 De beëindiging van de overeenkomst geldt voor een periode van minimaal één jaar. Voor het sluiten van een nieuwe overeenkomst gelden de voorwaarden zoals benoemd in artikel 2 van deze regeling.

Artikel 4

 • 1 De bewindvoerder dient de zaken waarin hij is toegevoegd persoonlijk te behandelen.

 • 2 In uitzonderlijke gevallen kunnen activiteiten in een zaak worden waargenomen door een bewindvoerder die eveneens een overeenkomst tot het verlenen van rechtsbijstand met de Raad heeft gesloten.

 • 3 Een zaak kan alleen worden overdragen aan een bewindvoerder die eveneens een overeenkomst tot het verlenen van rechtsbijstand heeft gesloten met de Raad.

 • 4 De Raad wordt van de overdracht op de hoogte gesteld door de bewindvoerder die de zaak heeft overgenomen.

 • 5 De vergoeding wordt altijd uitgekeerd aan de laatste bewindvoerder. Verrekening dient, zonder tussenkomst van de Raad, onderling plaats te vinden.

Artikel 5

De rechtsbijstand waarvoor een toevoeging kan worden verleend, is strikt beperkt tot het voeren van verzoekschriftenprocedures, zoals bedoeld in artikel 1 lid 5.

Artikel 6

 • 1 In afwijking van het bepaalde in het Besluit vergoedingen bedraagt de vergoeding:

  • a) € 890 voor een dwangakkoord (artikel 287a Fw), bij een volledig doorlopen procedure inclusief het daadwerkelijk voeren van de procedure bij de rechtbank;

  • b) € 700 voor een moratorium en voorlopige voorziening (artikel 287 lid 4, en 287b Fw), bij een volledig doorlopen procedure inclusief het daadwerkelijk voeren van de procedure bij de rechtbank.

 • 2 Wanneer de bewindvoerder enkel het verzoekschrift opstelt ten behoeve van de procedure, maar niet aanwezig is bij de procedure zelf of wanneer de procedure voortijdig wordt beëindigd zodat er geen zitting plaatsvindt, bedraagt de vergoeding:

  • a) € 615 voor een dwangakkoord;

  • b) € 450 voor een moratorium of voorlopige voorziening.

 • 3 De Raad betaalt de totale vergoeding inclusief het geldende Btw-tarief minus de vastgestelde eigen bijdrage van cliënt. De eigen bijdrage is de laagste eigen bijdrage zoals bedoeld in het Besluit eigen bijdrage rechtsbijstand.

 • 5 Naast de maximale vergoeding kent de Raad de bewindvoerder bij een volledige procedure ook een reiskostenvergoeding van € 0,09 toe voor het reizen van en naar de zitting overeenkomstig de verleende vergoeding in artikel 8 van het Reisbesluit Binnenland. Daarnaast kent de Raad de bewindvoerder een reistijdvergoeding toe voor het reizen naar de zitting van € 53,10 per volle gereisde 60 kilometers.

Artikel 7

 • 2 Verzoeken tot aanmelding voor de overeenkomst die zijn ingediend bij de Raad vóór de inwerkingtreding van dit besluit en waarvan het besluit van de Raad wordt genomen ná de inwerkingtreding van dit besluit, worden afgehandeld conform Regeling toevoeging bewindvoerders Wsnp II.

Artikel 8

Deze regeling wordt aangehaald als ‘Regeling toevoeging bewindvoerders Wsnp II’.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Utrecht, 9 augustus 2018

J.H. Gerritsen,

Algemeen directeur/bestuurder Raad voor Rechtsbijstand

Naar boven