Verzamelbesluit Justitie en Veiligheid 2018

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-08-2020.]
Geraadpleegd op 25-09-2022.
Geldend van 01-01-2019 t/m heden

Besluit van 11 juli 2018, houdende wijziging van enkele besluiten op het terrein van Justitie en Veiligheid in verband met het doorvoeren van technische verbeteringen (Verzamelbesluit Justitie en Veiligheid 2018)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie en Veiligheid van 31 mei 2018, kenmerk 2281553, directie wetgeving en juridische zaken;

Gelet op de artikelen 11 van de Wet op de rechterlijke organisatie, 3, derde lid, van de Wet veiligheidsregio’s, 18, derde lid, 20d en 244 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, 30c, derde lid, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, 8:36b, tweede lid, en 8:36d, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, 126m, negende lid, 126ee, 226l en 410, eerste lid, van het Wetboek van Strafvordering, 48ab, tweede lid, en 48ac, vierde lid, van de Advocatenwet, 21, zesde lid, en 34, tweede lid, van de Vreemdelingenwet 2000;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 13 juni 2018, No. W16.18.0129/II);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Justitie en Veiligheid van 5 juli 2018, kenmerk 2304836, directie wetgeving en juridische zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel XII. Inwerkingtreding

  • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst, met uitzondering van artikel IX.

  • 2 Indien artikel I, onderdelen B en D, van de Wet van 6 december 2017 tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering en de Wet op de economische delicten strekkende tot aanpassing van enkele bepalingen betreffende de uitvoering van bijzondere opsporingsbevoegdheden en tot regeling van enkele bijzondere procedures van strafvorderlijke aard en aanverwante onderwerpen met het oog op een doeltreffende uitvoeringspraktijk in werking treedt of is getreden, treedt artikel IX van dit besluit in werking.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 11 juli 2018

Willem-Alexander

De Minister van Justitie en Veiligheid,

F.B.J. Grapperhaus

Uitgegeven de eenendertigste juli 2018

De Minister van Justitie en Veiligheid,

F.B.J. Grapperhaus

Naar boven