Aanwijzings- en mandaatbesluit Wwft 2018

Geraadpleegd op 27-01-2023.
Geldend van 25-07-2018 t/m 21-04-2021

Besluit van de Minister van Financiën van 13 juli 2018, nr. 2018-0000117266, directie Financiële Markten, tot aanwijzing van personen die zijn belast met het toezicht op de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en tot mandaatverlening betreffende de handhaving (Aanwijzings- en mandaatbesluit Wwft 2018)

Artikel 1

Met het toezicht op de naleving van de bij en krachtens de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme gestelde regels worden belast, voor zover het instellingen betreft als bedoeld in artikel 1a, vierde lid, onderdeel g, h, i, k en l, van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, de medewerkers van het onderdeel de Belastingdienst/Grote ondernemingen, Bureau Toezicht Wwft, van de Belastingdienst.

Artikel 2

  • 2 De landelijk directeur van het onderdeel Belastingdienst/Grote ondernemingen van de Belastingdienst kan voor de uitoefening van de bevoegdheden, bedoeld in het eerste lid, ondermandaat verlenen aan de medewerkers van het onderdeel Belastingdienst/Grote ondernemingen, Bureau Toezicht Wwft, van de Belastingdienst.

Artikel 3

  • 1 Aan de landelijk directeur van het onderdeel Belastingdienst/Grote ondernemingen van de Belastingdienst wordt machtiging en volmacht verleend voor het verrichten van feitelijke handelingen of rechtshandelingen die verband houden met de invordering van verbeurde dwangsommen of opgelegde boetes die voortvloeien uit de uitoefening van de bevoegdheden van de Minister van Financiën, bedoeld in hoofdstuk 4 van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme.

  • 2 Aan de landelijk directeur van het onderdeel Belastingdienst/Grote ondernemingen van de Belastingdienst wordt mandaat verleend voor de uitoefening van de bevoegdheid om verbeurde dwangsommen of opgelegde boetes die voortvloeien uit de uitoefening van de bevoegdheden van de Minister van Financiën, bedoeld in hoofdstuk 4 van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, in te vorderen bij dwangbevel.

  • 3 De landelijk directeur van het onderdeel Belastingdienst/Grote ondernemingen van de Belastingdienst kan voor de uitoefening van de bevoegdheden, bedoeld in het eerste en tweede lid, machtiging, respectievelijk volmacht of ondermandaat verlenen aan medewerkers van het onderdeel Belastingdienst/Grote ondernemingen, Bureau Toezicht Wwft, van de Belastingdienst.

Artikel 4

  • 1 Aan de directeur-generaal van de Belastingdienst wordt mandaat verleend om te beslissen op bezwaarschriften tegen op grond van de artikelen 2, eerste lid, en 3, tweede lid, in mandaat genomen besluiten.

  • 2 De directeur-generaal van de Belastingdienst kan ondermandaat verlenen aan de landelijk directeur van het onderdeel Belastingdienst/Grote ondernemingen van de Belastingdienst, voor zover dit ziet op besluiten die de landelijk directeur niet in mandaat neemt.

Artikel 5

De directeur-generaal van de Belastingdienst en de in artikel 4, tweede lid, bedoelde landelijk directeur zijn gemachtigd tot het voeren van verweer in gerechtelijke procedures die voortvloeien uit de uitoefening van de bevoegdheden van de Minister van Financiën, bedoeld in hoofdstuk 4 van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme.

Artikel 6

Het krachtens mandaat, machtiging of volmacht ondertekenen van stukken geschiedt als volgt:

DE MINISTER VAN FINANCIËN,

namens deze,

(handtekening)

gevolgd door naam en functie van de gemandateerde functionaris

Artikel 8

Dit besluit treedt in werking op het tijdstip waarop de Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn in werking treedt.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Financiën,

W.B. Hoekstra

Naar boven