Subsidieregeling reiskosten DAMU-leerlingen VO

[Regeling vervalt per 01-08-2028.]
Geraadpleegd op 27-09-2023.
Geldend van 24-06-2023 t/m heden

Regeling van de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 11 juli 2018, nr. VO/1360431, houdende regels voor de subsidieverstrekking voor een tegemoetkoming in reiskosten aan DAMU-leerlingen (Subsidieregeling reiskosten DAMU-leerlingen)

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media,

Gelet op de artikelen 4 en 5 van de Wet overige OCW-subsidies en de artikelen 1.3 en 2.1 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • aanvrager: de ouders of wettelijke vertegenwoordigers van de DAMU-leerling;

 • DAMU-leerling: leerling die staat ingeschreven op een DAMU-school en tevens staat ingeschreven bij een hbo-vooropleiding dans of muziek;

 • DAMU-school: school met een DAMU-licentie als bedoeld in de Beleidsregel verstrekking DAMU-licentie VO;

 • jaarinkomen: totaal van de jaarinkomens, vermeld op de inkomensverklaringen van de belastingdienst, van de ouders of wettelijke vertegenwoordigers van de DAMU-leerling;

 • minister: Minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs;

 • reisafstand: reisafstand op basis van de snelste route met de auto van het postcodeadres van de DAMU-leerling naar het postcodeadres van de DAMU-school, bepaald door gebruikmaking van de ANWB-autorouteplanner.

Artikel 2. Te subsidiëren activiteiten

De minister kan jaarlijks subsidie verstrekken aan DAMU-leerlingen bij wijze van een tegemoetkoming in de reiskosten die de DAMU-leerling maakt voor het reizen tussen zijn woonadres en het adres van de DAMU-school.

Artikel 3. Subsidiecriteria

 • 1 De minister verstrekt uitsluitend subsidie, indien de reisafstand van een enkele reis van de DAMU-leerling ten minste 20 kilometer is.

 • 2 De aanvrager komt uitsluitend in aanmerking voor subsidie, indien het jaarinkomen niet meer bedraagt dan € 65.000,–.

Artikel 4. Subsidiebedrag

 • 1 Het subsidiebedrag wordt bepaald op basis van een bedrag per kilometer, vermenigvuldigd met 189 lesdagen.

 • 2 Bij een jaarinkomen van minder dan € 35.000,– bedraagt het subsidiebedrag ten hoogste € 0,13 per kilometer.

 • 3 Bij een jaarinkomen van € 35.000,– tot € 50.000,– bedraagt het subsidiebedrag ten hoogste € 0,11 per kilometer.

 • 4 Bij een jaarinkomen vanaf € 50.000,– bedraagt het subsidiebedrag ten hoogste € 0,10 per kilometer.

Artikel 5. Subsidieplafond

Voor subsidieverstrekking op grond van deze regeling zijn jaarlijks de volgende bedragen beschikbaar:

 • a. in schooljaar 2023/2024 € 200.000,–;

 • b. in schooljaar 2024/2025 € 200.000,–;

 • c. in schooljaar 2025/2026 € 200.000,–;

 • d. in schooljaar 2026/2027 € 200.000,–;

 • e. in schooljaar 2027/2028 € 200.000,–.

Artikel 6. Subsidieaanvraag

 • 1 In afwijking van artikel 3.3 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS, legt de aanvrager de volgende bescheiden over bij de aanvraag:

  • a. het inschrijvingsbewijs van de DAMU-school;

  • b. het inschrijvingsbewijs van de hbo-vooropleiding dans of muziek;

  • c. de meest recente inkomensverklaring van de belastingdienst, waarbij het daarop vermelde burgerservicenummer onherkenbaar is gemaakt; en

  • d. een kopie van een recent bankafschrift.

 • 2 Een aanvraag kan jaarlijks worden ingediend van 15 augustus tot en met 15 oktober van het schooljaar, waarop de subsidieaanvraag betrekking heeft. Aanvragen die worden ontvangen na 15 oktober worden afgewezen.

 • 3 Een aanvraag voor subsidie wordt ingediend met het aanvraagformulier dat is bekendgemaakt op de website www.dus-i.nl.

Artikel 7. Wijze van verdeling beschikbare middelen

Indien de toewijzing van alle daarvoor in aanmerking komende subsidieaanvragen zou leiden tot een overschrijding van het subsidieplafond, verdeelt de minister het beschikbare bedrag, bedoeld in artikel 5, naar evenredigheid over de toe te wijzen subsidieaanvragen.

Artikel 8. Termijn subsidieverlening

De minister besluit binnen dertien weken na afloop van de aanvraagperiode, bedoeld in artikel 6, tweede lid, op de subsidieaanvraag.

Artikel 10. Hardheidsclausule

De minister kan deze regeling in bijzondere gevallen buiten toepassing verklaren of daarvan afwijken, voor zover de toepassing, gelet op het belang dat deze regeling beoogt te beschermen, zou leiden tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 11. Inwerkingtreding en vervaldatum

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 2018.

 • 2 Deze regeling vervalt met ingang van 1 augustus 2028.

Artikel 12. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling reiskosten DAMU-leerlingen VO.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media,

A. Slob

Naar boven