Regeling toepassing Regeling uitruil stimuleringspremie voor buitengewoon verlof LNV

Geldend van 07-07-2018 t/m heden

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 3 juli 2018, nr. WJZ/18152771, houdende het besluit tot toepassing van de Regeling uitruil stimuleringspremie voor buitengewoon verlof binnen het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Regeling toepassing Regeling uitruil stimuleringspremie voor buitengewoon verlof LNV)

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Gelet op artikel 49tt, tiende lid, van het Algemeen Rijksambtenarenreglement;

Gehoord het Departementaal Georganiseerd Overleg, bedoeld in artikel 113 van het Algemeen Rijksambtenarenreglement, bij het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Besluit:

Artikel 1

De ambtenaar van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit die in aanmerking komt voor een stimuleringspremie als bedoeld in artikel 49tt van het Algemeen Rijksambtenarenreglement kan deze overeenkomstig het bepaalde in de Regeling uitruil stimuleringspremie voor buitengewoon verlof geheel of gedeeltelijk inruilen voor een periode van buitengewoon verlof als bedoeld in artikel 34 van het Algemeen Rijksambtenarenreglement uitsluitend in het persoonlijk belang direct voorafgaand aan de ingangsdatum van zijn ontslag op eigen verzoek, bedoeld in artikel 94, eerste lid, van het Algemeen Rijksambtenarenreglement.

Artikel 2

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling toepassing Regeling uitruil stimuleringspremie voor buitengewoon verlof LNV.

Artikel 3

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2018.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 3 juli 2018

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

C.J. Schouten

Terug naar begin van de pagina