Besluit mandaatverlening, machtiging en tekenbevoegdheid Algemene verordening gegevensbescherming SSO Organisatie en Personeel 2018

Geldend van 06-07-2018 t/m heden

Besluit mandaatverlening, machtiging en tekenbevoegdheid Algemene verordening gegevensbescherming SSO Organisatie en Personeel 2018

Artikel 1

  • 1 De directeur van de Shared service organisatie Organisatie en Personeel, thans nog kwartiermaker beoogd directeur, heeft mandaat voor het nemen van besluiten op verzoeken krachtens de artikelen 15 tot en met 22 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, alsmede voor het nemen van beslissingen op het bezwaar tegen voornoemde besluiten.

  • 2 De functionaris, genoemd in het eerste lid, kan met betrekking tot het nemen van besluiten als bedoeld in het eerste lid ondermandaat verlenen aan door hem aan te wijzen medewerkers van de Belastingdienst.

  • 3 De functionaris, genoemd in het eerste lid, en de medewerkers, bedoeld in het tweede lid, oefenen de bevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, onderscheidenlijk tweede lid, niet uit voor zover de afhandeling uitdrukkelijk is voorbehouden door een hogergeplaatste functionaris dan wel de afhandeling door een hogergeplaatste functionaris noodzakelijk of gewenst is.

Artikel 2

  • 1 De functionaris, genoemd in artikel 1, eerste lid, is gemachtigd tot de behandeling van procedures bij de rechtbanken inzake besluiten als bedoeld in artikel 1, eerste lid.

  • 2 De functionaris, genoemd in het eerste lid, is bevoegd aan onder hem ressorterende ambtenaren ondermachtiging te verlenen tot de behandeling van procedures bij de rechtbanken.

  • 3 Indien na een procedure als bedoeld in het eerste lid hoger beroep wordt ingesteld, dan wel de uitspraak van de rechtbank mogelijk aanleiding geeft tot het instellen van hoger beroep, wordt het desbetreffende dossier ter verdere afdoening overgedragen aan het cluster Bedrijf/Juridische zaken van het directoraat-generaal Belastingdienst.

Artikel 3

De ondertekening door de functionaris, genoemd in artikel 1, eerste lid, en de medewerkers, bedoeld in artikel 1, tweede lid, zal luiden als volgt:

De Minister van Financiën,

namens deze,

<handtekening>

[naam],

[functie van de (onder)gemandateerde functionaris of medewerker]

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 25 mei 2018.

Artikel 5

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit mandaatverlening, machtiging en tekenbevoegdheid Algemene verordening gegevensbescherming SSO Organisatie en Personeel 2018.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De directeur-generaal Belastingdienst,

J.J.M. Uijlenbroek

Terug naar begin van de pagina