Besluit vaststelling selectielijst Autoriteit Consument en Markt (ACM) voor de periode vanaf 1997

Geldend van 01-07-2018 t/m heden

Besluit vaststelling selectielijst Autoriteit Consument en Markt (ACM) voor de periode vanaf 1997

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

BESLUITEN:

Artikel 1

De bij dit besluit gevoegde selectielijst voor de administratieve neerslag van Autoriteit Consument en Markt (ACM) en voorgangers van ACM over de periode vanaf 1997 en de daarbij behorende toelichting worden vastgesteld.

Artikel 2

De selectielijsten

worden ingetrokken vanaf 1997.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 21 juni 2018

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

namens deze,

de algemene rijksarchivaris,

M.L. Engelhard

Selectielijst

[Red: Gepubliceerd op www.nationaalarchief.nl/waardering-selectie/selectielijsten.]

Terug naar begin van de pagina