Regeling aanvullende bekostiging technisch vmbo 2018-2019

[Regeling vervallen per 01-01-2020.]
Geraadpleegd op 04-10-2023.
Geldend van 27-02-2019 t/m 26-09-2019

Regeling van de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 13 juni 2018 nr. VO/1364203, houdende regels voor aanvullende bekostiging voor technisch onderwijs in het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs in de kalenderjaren 2018 en 2019 (Regeling aanvullende bekostiging technisch vmbo 2018 en 2019)

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media,

Gelet op de artikelen 85a en 89 van de Wet op het voortgezet onderwijs en artikel 2.2.3, tweede lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 3. Te bekostigen activiteiten

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

 • 1 De Minister verstrekt voor de kalenderjaren 2018 en 2019 jaarlijks aanvullende bekostiging aan het bevoegd gezag van scholen die technisch vmbo aanbieden, voor:

  • a. het aanschaffen van inventaris en materiaal dat noodzakelijk is voor het verzorgen van technisch vmbo, daaronder mede verstaan het afnemen van examens in het technisch vmbo;

  • b. het inzetten van personeel om technisch vmbo en beroepsgerichte keuzevakken te verzorgen;

  • c. het ontwikkelen van nieuwe beroepsgerichte keuzevakken;

  • d. het vergroten van de instroom van leerlingen in het technisch vmbo;

  • e. het aantrekken en professionaliseren van leraren voor het technisch vmbo; en

  • f. het verbeteren van de aansluiting van het technisch vmbo met het middelbaar beroepsonderwijs.

 • 2 De Minister verstrekt voor de kalenderjaren 2018 en 2019 aanvullende bekostiging aan het bevoegd gezag van scholen die beroepsgericht vmbo aanbieden, voor regionale planvorming ten behoeve van het realiseren van een kwalitatief hoogstaand en dekkend aanbod van technisch vmbo in de regio, waarvan de uitvoering plaatsvindt vanaf kalenderjaar 2020.

 • 4 De Minister verstrekt de aanvullende bekostiging, bedoeld in het eerste en tweede lid, op aanvraag, aan het bevoegd gezag van een school als bedoeld in artikel 1 van Wet op de expertisecentra. Het bevoegd gezag dient op uiterlijk 1 mei 2019 een aanvraag voor aanvullende bekostiging voor de kalenderjaren 2018 en 2019 in met gebruikmaking van het daarvoor beschikbaar gestelde formulier op de website www.duo.nl. Aanvragen ontvangen na 1 mei 2019 worden afgewezen.

Artikel 4. Bekostigingsplafond

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

 • 1 Voor het verstrekken van de aanvullende bekostiging, bedoeld in artikel 3, eerste lid, is in het kalenderjaar 2018 een bedrag van € 32 miljoen en in het kalenderjaar 2019 een bedrag van € 57 miljoen beschikbaar.

 • 2 Voor het verstrekken van de aanvullende bekostiging, bedoeld in artikel 3, tweede lid, is in het kalenderjaar 2018 een bedrag van € 2 miljoen en in het kalenderjaar 2019 een bedrag van € 4 miljoen beschikbaar.

Artikel 5. Wijze van verdelen beschikbare middelen

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

 • 1 Het bekostigingsplafond, bedoeld in artikel 4, eerste lid, wordt verdeeld over de scholen die technisch vmbo aanbieden op basis van het aantal leerlingen, dat is ingeschreven in het technisch vmbo. De teldata zijn respectievelijk:

  • a. voor het kalenderjaar 2018: 1 oktober 2017; en

  • b. voor het kalenderjaar 2019: 1 oktober 2018.

 • 2 Voor het kalenderjaar 2019 wordt het bedrag per leerling voor de aanvullende bekostiging, bedoeld in artikel 3, eerste lid, vastgesteld op € 2.650,– per leerling in het technisch vmbo, voor zover het de basis- of kaderberoepsgerichte leerweg betreft, en € 1.325,– per leerling, voor zover het de gemengde leerweg betreft. De Minister maakt het bedrag per leerling voor het kalenderjaar 2019 bekend in de Staatscourant.

 • 3 Het bekostigingsplafond, bedoeld in artikel 4, tweede lid, wordt verdeeld over de scholen die beroepsgericht vmbo aanbieden op basis van het aantal leerlingen, dat is ingeschreven in het beroepsgericht vmbo. De teldata, bedoeld in het eerste lid, zijn van overeenkomstige toepassing.

 • 4 Voor het kalenderjaar 2019 wordt het bedrag per leerling voor de aanvullende bekostiging, bedoeld in artikel 3, tweede lid, vastgesteld op € 34,– per leerling in het beroepsgericht vmbo, voor zover het de basis- of kaderberoepsgerichte leerweg betreft, en € 17,– per leerling, voor zover het de gemengde leerweg betreft. De Minister maakt het bedrag per leerling voor het kalenderjaar 2019 bekend in de Staatscourant.

 • 6 De Minister kan de bedragen, bedoeld in het tweede en vierde lid, wijzigen, indien het beschikbare budget, bedoeld in artikel 4, eerste en tweede lid, wordt overschreden of niet volledig wordt uitgeput.

Artikel 5a. Afwijkende bepalingen BES

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

 • 1 In afwijking van artikel 1 wordt in Caribisch Nederland onder technisch vmbo mede verstaan: het technisch beroepsgericht onderwijs en technische en technologische componenten binnen de Caribbean Vocational Qualification-structuur in het derde en vierde leerjaar.

 • 2 In afwijking van artikel 5 wordt het bedrag per school in Caribisch Nederland voor het kalenderjaar 2018 als volgt vastgesteld:

  • a. voor de Scholengemeenschap Bonaire: $ 125.559,75 (USD);

  • b. voor de Saba Comprehensive School: $ 5.567,24 (USD);

  • c. voor de Gwendoline van Putten School (Sint-Eustatius): $ 36.210,20 (USD).

 • 3 In afwijking van artikel 5 wordt het bedrag per school in Caribisch Nederland voor het kalenderjaar 2019 als volgt vastgesteld:

  • a. voor de Scholengemeenschap Bonaire: $ 225.171,06 (USD);

  • b. voor de Saba Comprehensive School: $ 54.212,91 (USD);

  • c. voor de Gwendoline van Putten School (Sint-Eustatius): $ 62.449,16 (USD).

 • 4 In afwijking van artikel 7 geschiedt de betaling voor scholen in Caribisch Nederland voor het kalenderjaar 2018 in oktober 2018.

Artikel 6. Besteding aanvullende bekostiging

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

Als de activiteiten zijn uitgevoerd en aan de verplichtingen is voldaan, kan het niet aangewende deel van de aanvullende bekostiging worden besteed aan andere activiteiten waarvoor bekostiging wordt verstrekt.

Artikel 7. Betaling

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

 • 2 De Minister stelt de aanvullende bekostiging direct vast binnen 4 maanden na ontvangst van de aanvraag en betaalt het bedrag van de aanvullende bekostiging aan een school als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de expertisecentra, voor de kalenderjaren 2018 en 2019 uiterlijk in september 2019.

Artikel 8. Verantwoording

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

 • 2 De ontvanger van de bekostiging toont aan de hand van een toelichting in het jaarverslag aan dat de activiteiten waarvoor de aanvullende bekostiging is verstrekt, zijn verricht en dat is voldaan aan de verplichtingen die aan de aanvullende bekostiging zijn verbonden, mits daarmee wordt voldaan aan de eisen die aan een activiteitenverslag worden gesteld.

 • 3 De ontvanger van de bekostiging toont op verzoek van de minister aan dat het aantal leerlingen op basis waarvan de bekostiging is ontvangen overeenkomt met het aantal leerlingen dat onderwijs heeft gevolgd in het technisch vmbo.

Artikel 9. Inwerkingtreding en vervaldatum

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2018.

 • 2 Deze regeling vervalt met ingang van 1 januari 2020.

Artikel 10. Citeertitel

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling aanvullende bekostiging technisch vmbo 2018-2019.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media,

A. Slob

Bijlage 1. behorende bij artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

Overzicht van elementcodes van:

 • de profielen bouwen, wonen en interieur, mobiliteit en transport of produceren, installeren en energie; en

 • de voormalige afdelingen bouwtechniek, elektrotechniek, installatietechniek, transport en logistiek, metaaltechniek of voertuigentechniek en de voormalige intrasectorale programma’s metalectro, instalectro, techniek-breed en bouw-breed; en

 • de technische routes binnen de vakmanschapsroute of beroepsroute.

ELEMENT

JAAR3

JAAR4

LEERWEG

AFDELING

Profiel

2411

3

4

KL

LWOO Kaderbg Lw Tech Bouw

BWI

2412

3

4

KL

LWOO Kaderbg Lw Tech Metaal

PIE

2413

3

4

KL

LWOO Kaderbg Lw Tech Elektro

PIE

2414

3

4

KL

LWOO Kaderbg Lw Tech Vrtgn

MTR

2415

3

4

KL

LWOO Kaderbg Lw Tech Instal

PIE

2417

3

4

KL

LWOO Kaderbg Lw Tech T & L

MTR

2421

3

4

KL

LWOO Kaderbg Lw Tech ME-ISP

PIE

2422

3

4

KL

LWOO Kaderbg Lw Tech IE-ISP

PIE

2423

3

4

KL

LWOO Kaderbg Lw Tech BB-ISP

BWI

2511

3

4

BL

LWOO Basisbg Lw Tech Bouw

BWI

2512

3

4

BL

LWOO Basisbg Lw Tech Metaal

PIE

2513

3

4

BL

LWOO Basisbg Lw Tech Elektro

PIE

2514

3

4

BL

LWOO Basisbg Lw Tech Vrtgn

MTR

2515

3

4

BL

LWOO Basisbg Lw Tech Instal

PIE

2517

3

4

BL

LWOO Basisbg Lw Tech T & L

MTR

2521

3

4

BL

LWOO Basisbg Lw Tech ME-ISP

PIE

2522

3

4

BL

LWOO Basisbg Lw Tech IE-ISP

PIE

2523

3

4

BL

LWOO Basisbg Lw Tech BB-ISP

BWI

2611

3

4

LT

LWOO Basisbg Lw LWT Tech Bouw

BWI

2612

3

4

LT

LWOO Basisbg Lw LWT Tech Metaal

PIE

2613

3

4

LT

LWOO Basisbg Lw LWT Tech Elektro

PIE

2614

3

4

LT

LWOO Basisbg Lw LWT Tech Vrtgn

MTR

2615

3

4

LT

LWOO Basisbg Lw LWT Tech Instal

PIE

2617

3

4

LT

LWOO Basisbg Lw LWT Tech T & L

MTR

2621

3

4

LT

LWOO Basisbg Lw LWT Tech ME-ISP

PIE

2622

3

4

LT

LWOO Basisbg Lw LWT Tech IE-ISP

PIE

2623

3

4

LT

LWOO Basisbg Lw LWT Tech BB-ISP

BWI

2811

3

4

KL

VMBO Kaderbg Lw Tech Bouw

BWI

2812

3

4

KL

VMBO Kaderbg Lw Tech Metaal

PIE

2813

3

4

KL

VMBO Kaderbg Lw Tech Elektro

PIE

2814

3

4

KL

VMBO Kaderbg Lw Tech Vrtgn

MTR

2815

3

4

KL

VMBO Kaderbg Lw Tech Instal

PIE

2817

3

4

KL

VMBO Kaderbg Lw Tech T & L

MTR

2821

3

4

KL

VMBO Kaderbg Lw Tech ME-ISP

PIE

2822

3

4

KL

VMBO Kaderbg Lw Tech IE-ISP

PIE

2823

3

4

KL

VMBO Kaderbg Lw Tech BB-ISP

BWI

2911

3

4

BL

VMBO Basisbg Lw Tech Bouw

BWI

2912

3

4

BL

VMBO Basisbg Lw Tech Metaal

PIE

2913

3

4

BL

VMBO Basisbg Lw Tech Elektro

PIE

2914

3

4

BL

VMBO Basisbg Lw Tech Vrtgn

MTR

2915

3

4

BL

VMBO Basisbg Lw Tech Instal

PIE

2917

3

4

BL

VMBO Basisbg Lw Tech T & L

MTR

2921

3

4

BL

VMBO Basisbg Lw Tech ME-ISP

PIE

2922

3

4

BL

VMBO Basisbg Lw Tech IE-ISP

PIE

2923

3

4

BL

VMBO Basisbg Lw Tech BB-ISP

BWI

3011

3

4

LT

VMBO Basisbg Lw LWT Tech Bouw

BWI

3012

3

4

LT

VMBO Basisbg Lw LWT Tech Metaal

PIE

3013

3

4

LT

VMBO Basisbg Lw LWT Tech Elektro

PIE

3014

3

4

LT

VMBO Basisbg Lw LWT Tech Vrtgn

MTR

3015

3

4

LT

VMBO Basisbg Lw LWT Tech Instal

PIE

3017

3

4

LT

VMBO Basisbg Lw LWT Tech T & L

MTR

3021

3

4

LT

VMBO Basisbg Lw LWT Tech ME-ISP

PIE

3022

3

4

LT

VMBO Basisbg Lw LWT Tech IE-ISP

PIE

3023

3

4

LT

VMBO Basisbg Lw LWT Tech BB-ISP

BWI

3111

3

4

AO

LWOO Basisbg Lw ENT Tech Bouw

BWI

3112

3

4

AO

LWOO Basisbg Lw ENT Tech Metaal

PIE

3113

3

4

AO

LWOO Basisbg Lw ENT Tech Elektro

PIE

3114

3

4

AO

LWOO Basisbg Lw ENT Tech Vrtgn

MTR

3115

3

4

AO

LWOO Basisbg Lw ENT Tech Instal

PIE

3117

3

4

AO

LWOO Basisbg Lw ENT Tech T & L

MTR

3121

3

4

AO

LWOO Basisbg Lw ENT Tech ME-ISP

PIE

3122

3

4

AO

LWOO Basisbg Lw ENT Tech IE-ISP

PIE

3123

3

4

AO

LWOO Basisbg Lw ENT Tech BB-ISP

BWI

3211

3

4

AO

VMBO Basisbg Lw ENT Tech Bouw

BWI

3212

3

4

AO

VMBO Basisbg Lw ENT Tech Metaal

PIE

3213

3

4

AO

VMBO Basisbg Lw ENT Tech Elektro

PIE

3214

3

4

AO

VMBO Basisbg Lw ENT Tech Vrtgn

MTR

3215

3

4

AO

VMBO Basisbg Lw ENT Tech Instal

PIE

3217

3

4

AO

VMBO Basisbg Lw ENT Tech T & L

MTR

3221

3

4

AO

VMBO Basisbg Lw ENT Tech ME-ISP

PIE

3222

3

4

AO

VMBO Basisbg Lw ENT Tech IE-ISP

PIE

3223

3

4

AO

VMBO Basisbg Lw ENT Tech BB-ISP

BWI

3311

3

4

BL

LWOO Basisbg Lw TB-ISP

PIE

3312

3

4

KL

LWOO Kaderbg Lw TB-ISP

PIE

3314

3

4

LT

LWOO Basisbg Lw LWT TB-ISP

PIE

3411

3

4

BL

VMBO Basisbg Lw TB-ISP

PIE

3412

3

4

KL

VMBO Kaderbg Lw TB-ISP

PIE

3414

3

4

LT

VMBO Basisbg Lw LWT TB-ISP

PIE

4411

3

4

BL

LWOO BB Vakmanschapsroute Techniek Niv-2

WISSELT

4412

3

4

KL

LWOO KB Vakmanschapsroute Techniek Niv-2

WISSELT

4413

3

4

KL

LWOO KB Vakmanschapsroute Techniek Niv-3

WISSELT

4511

3

4

BL

VMBO BB Vakmanschapsroute Techniek Niv-2

WISSELT

4512

3

4

KL

VMBO KB Vakmanschapsroute Techniek Niv-2

WISSELT

4513

3

4

KL

VMBO KB Vakmanschapsroute Techniek Niv-3

WISSELT

4613

3

4

KL

LWOO KB Beroepsroute Techniek Niv-4

WISSELT

4713

3

4

KL

VMBO KB Beroepsroute Techniek Niv-4

WISSELT

6011

3

4

BL

VMBO BB Bouwen, wonen en interieur

BWI

6021

3

4

KL

VMBO KB Bouwen, wonen en interieur

BWI

6055

3

4

BL

LWOO BB Bouwen, wonen en interieur

BWI

6065

3

4

KL

LWOO KB Bouwen, wonen en interieur

BWI

6111

3

4

BL

VMBO BB Produceren,installeren & energie

PIE

6121

3

4

KL

VMBO KB Produceren,installeren & energie

PIE

6155

3

4

BL

LWOO BB Produceren,installeren & energie

PIE

6165

3

4

KL

LWOO KB Produceren,installeren & energie

PIE

6211

3

4

BL

VMBO BB Mobiliteit en transport

MTR

6221

3

4

KL

VMBO KB Mobiliteit en transport

MTR

6255

3

4

BL

LWOO BB Mobiliteit en transport

MTR

6265

3

4

KL

LWOO KB Mobiliteit en transport

MTR

7011

3

4

LT

VMBO BB LWT Bouwen, wonen en interieur

BWI

7021

3

4

AO

VMBO BB ENT Bouwen, wonen en interieur

BWI

7055

3

4

LT

LWOO BB LWT Bouwen, wonen en interieur

BWI

7065

3

4

AO

LWOO BB ENT Bouwen, wonen en interieur

BWI

7111

3

4

LT

VMBO BB LWT Produceren,install&energie

PIE

7121

3

4

AO

VMBO BB ENT Produceren,install&energie

PIE

7155

3

4

LT

LWOO BB LWT Produceren,install&energie

PIE

7165

3

4

AO

LWOO BB ENT Produceren,install&energie

PIE

7211

3

4

LT

VMBO BB LWT Mobiliteit en transport

MTR

7221

3

4

AO

VMBO BB ENT Mobiliteit en transport

MTR

7255

3

4

LT

LWOO BB LWT Mobiliteit en transport

MTR

7265

3

4

AO

LWOO BB ENT Mobiliteit en transport

MTR

2311

3

4

GL

LWOO Gemengde Lw Tech Bouw

BWI

2312

3

4

GL

LWOO Gemengde Lw Tech Metaal

PIE

2313

3

4

GL

LWOO Gemengde Lw Tech Elektro

PIE

2314

3

4

GL

LWOO Gemengde Lw Tech Vrtgn

MTR

2315

3

4

GL

LWOO Gemengde Lw Tech Instal

PIE

2317

3

4

GL

LWOO Gemengde Lw Tech T & L

MTR

2321

3

4

GL

LWOO Gemengde Lw Tech ME-ISP

PIE

2322

3

4

GL

LWOO Gemengde Lw Tech IE-ISP

PIE

2323

3

4

GL

LWOO Gemengde Lw Tech BB-ISP

BWI

2711

3

4

GL

VMBO Gemengde Lw Tech Bouw

BWI

2712

3

4

GL

VMBO Gemengde Lw Tech Metaal

PIE

2713

3

4

GL

VMBO Gemengde Lw Tech Elektro

PIE

2714

3

4

GL

VMBO Gemengde Lw Tech Vrtgn

MTR

2715

3

4

GL

VMBO Gemengde Lw Tech Instal

PIE

2717

3

4

GL

VMBO Gemengde Lw Tech T & L

MTR

2721

3

4

GL

VMBO Gemengde Lw Tech ME-ISP

PIE

2722

3

4

GL

VMBO Gemengde Lw Tech IE-ISP

PIE

2723

3

4

GL

VMBO Gemengde Lw Tech BB-ISP

BWI

3313

3

4

GL

LWOO Gemengde Lw TB-ISP

PIE

3413

3

4

GL

VMBO Gemengde Lw TB-ISP

PIE

4611

3

4

GL

LWOO GL Beroepsroute Techniek Niv-4

WISSELT

4711

3

4

GL

VMBO GL Beroepsroute Techniek Niv-4

WISSELT

6031

3

4

GL

VMBO GL Bouwen, wonen en interieur

BWI

6075

3

4

GL

LWOO GL Bouwen, wonen en interieur

BWI

6131

3

4

GL

VMBO GL Produceren,installeren & energie

PIE

6175

3

4

GL

LWOO GL Produceren,installeren & energie

PIE

6231

3

4

GL

VMBO GL Mobiliteit en transport

MTR

6275

3

4

GL

LWOO GL Mobiliteit en transport

MTR

Naar boven