Regeling toepassing uitruil stimuleringspremie voor buitengewoon verlof OCW

Geldend van 21-06-2018 t/m heden

Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 7 juni 2018, nr. DOB/1369551, houdende het besluit tot toepassing van de Regeling uitruil stimuleringspremie voor buitengewoon verlof binnen het Ministerie van OCW (Regeling toepassing uitruil stimuleringspremie voor buitengewoon verlof OCW)

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 49tt, tiende lid, van het Algemeen Rijksambtenarenreglement;

Gehoord het Departementaal Georganiseerd Overleg, bedoeld in artikel 113 van het Algemeen Rijksambtenarenreglement, bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;

Besluit:

Artikel 1

De ambtenaar van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap die in aanmerking komt voor een stimuleringspremie als bedoeld in artikel 49tt van het Algemeen Rijksambtenarenreglement (ARAR) kan deze premie, overeenkomstig het bepaalde in de Regeling uitruil stimuleringspremie voor buitengewoon verlof, uitsluitend in het persoonlijk belang en direct voorafgaand aan de ingangsdatum van zijn ontslag op eigen verzoek, bedoeld in artikel 94, eerste lid, ARAR, geheel of gedeeltelijk inruilen voor een periode van buitengewoon verlof als bedoeld in artikel 34 ARAR.

Artikel 2

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling toepassing uitruil stimuleringspremie voor buitengewoon verlof OCW.

Artikel 3

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin deze is geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2018.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

I.K. van Engelshoven

Terug naar begin van de pagina