Besluit vaststelling bedragen per eenheid uitkering provinciefonds uitkeringsjaar 2016

Geldend van 20-06-2018 t/m heden

Besluit tot vaststelling van de bedragen per eenheid voor de algemene uitkering uit het provinciefonds over het uitkeringsjaar 2016

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

handelende in overeenstemming met de staatssecretaris van Financiën;

Gelet op artikel 9, eerste lid, van de Financiële-verhoudingswet;

Besluit:

Artikel 1

Voor het uitkeringsjaar 2016 worden de bedragen per eenheid voor de algemene uitkering uit het provinciefonds, bedoeld in artikel 9, eerste lid, van de Financiële-verhoudingswet, vastgesteld overeenkomstig bijlage 1.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

namens deze,

R.R. ter Kuile

Directeur Bestuur en Financiën

Bijlage 1. de bedragen per eenheid voor de algemene uitkering uit het provinciefonds over het uitkeringsjaar 2016 (bijlage bij artikel 1)

nr

verdeelmaatstaf

bedragen per eenheid in €

1

opcenten motorrijtuigenbelasting

-65,90

2

inwoners provincie

11,65

3b

inwoners landelijk gebied

2,31

4

oppervlak land

20,86

5

oppervlak water

30,14

7

gewogen weglengte

17.506,15

9

vast bedrag

12.631.516,58

10

inwoners groei

99,92

11

inwoners krimp

556,24

12

inwoners omgevingsadressendichtheid

11,47

14

woonruimten

48,83

15

oeverlengte

89,09

16

oppervlakte ecologische hoofdstructuur groen

37,81

17

oppervlakte bedrijventerreinen

118,62

18

inrichtingen gevaarlijke stoffen

68.139,57

19

werkgelegenheid

1,97

20

stuwende werkgelegenheid

18.308,64

Terug naar begin van de pagina