Regeling vaststelling grenzen bandbreedte gemiddeld uurloon Jeugd-LIV 2018

Geldend van 19-06-2018 t/m heden

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 11 juni 2018, 2018-0000103163, tot vaststelling grenzen bandbreedte gemiddeld uurloon Jeugd-LIV 2018

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 3.3, derde lid, van de Wet tegemoetkomingen loondomein;

Besluit:

Artikel 1

Voor het kalenderjaar 2018 zijn de bedragen van de ondergrens en bovengrens naar leeftijd voor de bepaling van de bandbreedtes, bedoeld in artikel 3.3, eerste lid, onderdeel b, van de Wet tegemoetkomingen loondomein, vastgesteld op de volgende bedragen:

leeftijd bereikt op 31-12-2017

ondergrens

bovengrens

21 jaar

€ 8,40

€ 9,82

20 jaar

€ 6,91

€ 9,34

19 jaar

€ 5,43

€ 7,69

18 jaar

€ 4,69

€ 6,04

Artikel 2

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 11 juni 2018

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

W. Koolmees

Terug naar begin van de pagina