Regeling toepassing Regeling uitruil stimuleringspremie voor buitengewoon verlof SZW

Geldend van 19-06-2018 t/m heden

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 11 juni 2018, 2018-0000094518, een besluit tot Regeling toepassing regeling uitruil stimuleringspremie voor buitengewoon verlof SZW

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 49tt, tiende lid, van het Algemeen Rijksambtenarenreglement;

Gehoord het Departementaal Georganiseerd Overleg, bedoeld in artikel 113 van het Algemeen Rijksambtenarenreglement, bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Besluit:

Artikel 1

De ambtenaar van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid die in aanmerking komt voor een stimuleringspremie als bedoeld in artikel 49tt van het Algemeen Rijksambtenarenreglement kan deze overeenkomstig het bepaalde in de Regeling uitruil stimuleringspremie voor buitengewoon verlof geheel of gedeeltelijk inruilen voor een periode van buitengewoon verlof als bedoeld in artikel 34 van het Algemeen Rijksambtenarenreglement uitsluitend in het persoonlijk belang direct voorafgaand aan de ingangsdatum van zijn ontslag op eigen verzoek, bedoeld in artikel 94, eerste lid, van het Algemeen Rijksambtenarenreglement.

Artikel 2

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling toepassing Regeling uitruil stimuleringspremie voor buitengewoon verlof SZW.

Artikel 3

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na plaatsing in de Staatscourant en werkt terug tot en met 1 januari 2018.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 11 juni 2018

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

W. Koolmees

Terug naar begin van de pagina