Subsidieregeling collectieve erkenning van Indisch en Moluks Nederland

[Regeling vervalt per 01-01-2025.]
Geraadpleegd op 29-09-2023.
Geldend van 01-07-2018 t/m 31-12-2018

Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 8 juni 2018, kenmerk 1355298-177370-DMO, houdende regels voor de subsidiëring van activiteiten in het kader van de collectieve erkenning van Indisch en Moluks Nederland (Subsidieregeling collectieve erkenning van Indisch en Moluks Nederland)

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 3 en 5 van de Kaderwet VWS-subsidies;

Besluit:

Artikel 1. Definities

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • Minister: de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

 • contextgebonden zorg: zorg die uitgaat van een cultuursensitieve benadering en waarbij rekening gehouden wordt met persoonlijke oorlogs- en geweldservaringen;

 • de-minimisverordening: Verordening (EU) nr. 1407/2013 van de Commissie van 18 december 2013 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun (PbEU 2013, L352);

 • de-minimisverklaring: verklaring als bedoeld in artikel 6, eerste lid, van de de-minimisverordening;

 • huisvestingslasten: kosten voor huur, rente en afschrijvingen;

 • omroepprogramma’s: films of documentaires ontwikkeld door of in samenwerking met de Nederlandse publieke of commerciële oproep.

Artikel 2. Subsidiabele activiteiten

 • 1 De Minister kan een projectsubsidie verstrekken voor activiteiten die bijdragen aan de collectieve erkenning van Indisch en Moluks Nederland.

 • 2 Geen subsidie wordt verstrekt voor:

  • a. activiteiten die zich richten op herdenking of contextgebonden zorg, of huisvestingslasten van de Sophiahof in Den Haag;

  • b. projecten die intern gericht zijn en alleen de organisatie van de aanvrager bereiken;

  • c. de vervaardiging van omroepprogramma’s;

Artikel 3. Subsidievoorwaarden

 • 1 Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan rechtspersonen zonder winstoogmerk die zijn ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.

 • 2 Subsidie wordt uitsluitend verstrekt indien deze in overeenstemming is met de de-minimisverordening.

Artikel 5. Subsidiebedrag

 • 1 De subsidie bedraagt ten hoogste € 25.000 per jaar, met een maximum van € 75.000 over een periode van drie jaren.

 • 2 Subsidies van minder dan € 5.000 worden niet verstrekt.

Artikel 6. Subsidieplafond

 • 1 Het subsidieplafond bedraagt voor de jaren 2018 tot en met 2021 € 500.000 per jaar en voor het subsidiejaar 2022 € 333.000.

 • 2 Het uit hoofde van het subsidieplafond beschikbare bedrag wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de aanvragen.

Artikel 7. Aanvraag verlening

 • 1 De aanvraag tot verlening van de subsidie wordt in het jaar 2018 ingediend vanaf 2 juli tot 1 september.

 • 2 Een aanvraag na de datum, bedoeld in het eerste lid, wordt afgewezen.

 • 3 De aanvraag tot verlening van subsidie wordt in de jaren 2019 tot en met 2022 ingediend vanaf 2 januari tot 1 maart.

 • 4 Een aanvraag na de datum, bedoeld in het derde lid, wordt afgewezen.

Artikel 8. Inwerkingtreding en vervaldatum

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juli 2018 en vervalt met ingang van 1 januari 2023.

Artikel 9. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling collectieve erkenning van Indisch en Moluks Nederland.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

P. Blokhuis

Naar boven