Besluit verlenen machtiging aan Doc-Direkt

Geldend van 14-06-2018 t/m heden

Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 5 juni 2018 tot het verlenen van machtiging aan Doc-Direkt

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gezien de instemming van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

  • a. Minister: Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

  • b. ministerie: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

  • c. Doc-Direkt: directie Doc-Direkt van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

  • d. machtiging: bevoegdheid om in naam van de Minister handelingen te verrichten die noch een besluit noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn.

Artikel 3

De directeur Doc-Direkt wordt gemachtigd tot het verrichten van feitelijke handelingen die verband houden met de dienstverlening van Doc-Direkt aan het ministerie.

Artikel 4

De uitvoering van de machtiging, bedoeld in artikel 2, geschiedt met inachtneming van de van toepassing zijnde wet- en regelgeving en richtlijnen.

Artikel 5

De directeur Doc-Direkt kan met betrekking tot zijn bevoegdheden, bedoeld in artikel 2, machtiging verlenen aan één of meer onder hem ressorterende functionarissen.

Artikel 7

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatcourant waarin zij wordt geplaatst, en werkt terug tot en met 1 april 2017.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden gepubliceerd.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

namens deze,

H.A.M. van Dongen

Plaatsvervangend Secretaris-generaal

Terug naar begin van de pagina