Besluit verlenen mandaat aan algemeen directeur Douane inzake uitvoer cultuurgoederen

Geraadpleegd op 31-05-2023.
Geldend van 13-06-2018 t/m heden

Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 4 juni 2018, nr. EGI/435166, tot het verlenen van mandaat aan de algemeen directeur Douane inzake de uitvoer van cultuurgoederen

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op Titel 10.1 van de Algemene wet bestuursrecht, artikel 4.23, eerste lid, van de Erfgoedwet, de artikelen 7, tweede lid, en 11, eerste lid, van het Organisatie- en Mandaatbesluit OCW 2008, en Verordening (EG) nr. 116/2009 van de Raad van 18 december 2008 betreffende de uitvoer van cultuurgoederen;

Gezien de inwerkingtreding van de Erfgoedwet per 1 juli 2016;

Gezien de schriftelijke instemming van de staatssecretaris van Financiën en van de algemeen directeur Douane;

Besluit:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

Artikel 2

  • 1 Aan de algemeen directeur Douane wordt mandaat en machtiging verleend om namens de minister besluiten te nemen en overige handelingen te verrichten die verband houden met het verlenen van vergunningen op grond van de Verordening (EG) nr. 116/2009 van de Raad van 18 december 2008 betreffende de uitvoer van cultuurgoederen.

  • 2 De minister en de staatssecretaris van Financiën maken over de uitoefening door de algemeen directeur Douane van de de in het eerste lid bedoelde bevoegdheden nadere afspraken. De algemeen directeur Douane neemt bij de uitoefening van de in het eerste lid bedoelde bevoegdheden deze afspraken in acht.

  • 3 De algemeen directeur Douane kan van het aan hem verleende mandaat ondermandaat verlenen aan hem ondergeschikte ambtenaren. Het verlenen van ondermandaat alsmede wijziging daarvan geschiedt schriftelijk en in overeenstemming met de directeur Erfgoedinspectie.

  • 4 Een afschrift van besluiten inzake ondermandaat als bedoeld in het vorige lid wordt gezonden aan de directeur Erfgoedinspectie en aan degenen aan wie bij het besluit ondermandaat is verleend.

Artikel 3

Het krachtens mandaat ondertekenen van stukken geschiedt als volgt:

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

namens deze,

functie van de gemandateerde,

handtekening van de gemandateerde,

naam van de gemandateerde.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt daarbij terug tot en met 1 juli 2016.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

namens deze,

de directeur van de Erfgoedinspectie

S.E.B. Siregar

Naar boven