Vervangingsbesluit archiefbescheiden Rijksvastgoedbedrijf 2017

Geldend van 12-06-2018 t/m heden

Besluit tot digitale vervanging van papieren archiefbescheiden van het Rijksvastgoedbedrijf, onderdeel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Vervangingsbesluit archiefbescheiden Rijksvastgoedbedrijf 2017)

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op artikel 7 van de Archiefwet 1995;

Besluit:

Artikel 1

De originele papieren archiefbescheiden die volgens de, bij Koninklijk Besluit vastgestelde Selectielijsten ‘045 Rijkshuisvesting (Stcrt. 24-09-01/184), 046 Voorlichting van de Rijksoverheid (Stcrt. 14-06-2007/112) en 143 Organisatie van de Rijksoverheid (Stcrt. 16-12-05/245)’ voor vernietiging of voor bewaring in aanmerking komen én na routinematige scanning digitaal zijn opgenomen in het documentmanagementsysteem ‘DigiJust’ (FileNet) van het Rijksvastgoedbedrijf, worden overeenkomstig de artikelen 2 en 3 van dit besluit digitaal vervangen.

Artikel 2

De digitale vervanging geschiedt volgens de specificaties vastgesteld in het ‘Handboek Digitale Vervanging: archiefbescheiden Rijksvastgoedbedrijf 2017’. Het Handboek ligt ter inzage bij het Rijksvastgoedbedrijf.

Artikel 3

De digitale vervanging betreft enkel die papieren archiefbescheiden die sinds 1 juli 2017 zijn ontvangen of opgemaakt, dan wel die zullen worden ontvangen of opgemaakt in de periode tot en met tien jaar na de inwerkingtreding van dit besluit en na het scannen zijn of worden opgenomen in de DigiJust-applicatie van het Rijksvastgoedbedrijf.

De papieren exemplaren worden hiermee vervangen door de digitale exemplaren en worden na 4 weken daadwerkelijk vernietigd.

Artikel 4

Dit besluit wordt aangehaald als:

Vervangingsbesluit archiefbescheiden Rijksvastgoedbedrijf 2017.

Dit besluit vervangt de eerdere besluiten voor digitale vervanging van het Rijksvastgoedbedrijf (en voorgangers).

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt gepubliceerd.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 1 juni 2018

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

namens deze,

J.J.C.M. Gudde

Chief Information Officer BZK

Terug naar begin van de pagina