Beleidsregel registratie snelle motorboten

Geraadpleegd op 26-05-2024.
Geldend van 10-06-2018 t/m heden

Artikel 1

De begripsbepalingen van het Binnenvaartpolitiereglement zijn onverkort van toepassing.

Voorts wordt verstaan onder:

 • aanvrager: de natuurlijk- of rechtspersoon die een verzoek indient voor de tenaamstelling van een snelle motorboot.

 • inschrijven: het op naam zetten van een voorgeregistreerde snelle motorboot welke niet eerder geregistreerd is geweest in Nederland.

 • loket: een fysieke en/of digitale locatie waarbij de eigenaar een snelle motorboot kan tenaamstellen.

 • overschrijven: het op naam zetten van een eerder geregistreerde snelle motorboot door een nieuwe eigenaar.

 • het register: het snelle motorboten register.

 • tenaamstellen; het op naam registreren van een snelle motorboot.

 • voorregistreren: de ten behoeve van de registratie opgegeven gegevens van de snelle motorboot.

Artikel 2

 • 2 De registratie van een snelle motorboot in het register bestaat uit de inschrijving van de snelle motorboot en de tenaamstelling van de snelle motorboot.

 • 3 De opgave van een registratieteken geschiedt door inschrijving van een snelle motorboot in het register.

 • 4 Het registratieteken bestaat uit een combinatie van letters en nummers dan wel een combinatie van één letter en nummers. De eerste letter die wordt gebruikt is de letter Y.

 • 5 Na de tenaamstelling van een snelle motorboot in het register, geeft de Dienst Wegverkeer een registratiebewijs af.

Artikel 3

 • 1 Het Register bevat de volgende categorieën gegevens:

  • a. natuurlijke persoonsgegevens:

   de naam, de voornaam of voornamen, de geboortedatum, het adres, het Burgerservicenummer, het administratienummer bedoeld in artikel 4.9 van de Wet basisregistratie personen en het door de Dienst Wegverkeer in het kader van het Register toegekende persoonsidentificatienummer van degene aan wie het registratieteken is dan wel was opgegeven;

  • b. rechtspersoonsgegevens:

   de naam, het adres en het inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel van de rechtspersoon aan wie het registratieteken is dan wel was opgegeven;

  • c. aanvraaggegevens:

   de gegevens van de bij de aanvraag van een inschrijving, overschrijving, wijziging alsmede bij de aanvraag van een registratiebewijs overgelegde legitimatiebewijzen, de legitimatiesoort, het legitimatienummer van de aanvrager, de legitimatiesoort en het legitimatienummer van de tekenbevoegde op het uittreksel Kamer van Koophandel ten tijde van de registratie;

  • d. inschrijving en tenaamstelling:

   gegevens omtrent de inschrijving en tenaamstelling en het verval van de tenaamstelling;

  • e. registratiebewijs:

   de gegevens omtrent de afgifte, uitreiking en ongeldigverklaring van het registratiebewijs;

  • f. bewerkingsgegevens:

   gegevens in verband met het verwerken van gegevens in het kader van het Register alsmede het gebruiken van deze gegevens door belanghebbenden; gegevens van administratieve aard, verband houdende met de tenaamstelling van snelle motorboten;

  • g. overige gegevens:

   gegevens omtrent de vermissing van snelle motorboten of een deel ervan;

 • 2 De in het eerste lid bedoelde gegevens worden, voor zover zij verband houden met een tenaamstelling, maximaal negen jaar na het verval van de tenaamstelling in het register bewaard. Andere geregistreerde gegevens worden gedurende een door de Dienst Wegverkeer vastgestelde periode bewaard.

Artikel 4

 • 1 Inschrijving in het Register en tenaamstelling vinden, tegen betaling, op de door de Dienst Wegverkeer vastgestelde wijze, van de daarvoor door deze dienst vastgestelde tarieven, plaats op aanvraag van:

  • a. natuurlijke personen die de leeftijd van achttien jaren hebben bereikt, dan wel

  • b. rechtspersonen.

Artikel 5

 • 1 De eigenaar van een nog niet bij de Dienst Wegverkeer geregistreerde snelle motorboot dient deze boot voor te registreren bij de Dienst Wegverkeer.

 • 2 Teneinde een voorgeregistreerde snelle motorboot in te schrijven, dient de eigenaar deze op naam te stellen bij een door de Dienst Wegverkeer aangewezen loket onder overlegging van één van de in artikel 2 lid 1 van de Paspoortwet opgenomen documenten.

 • 3 De Dienst Wegverkeer gaat over tot inschrijving en tenaamstelling, respectievelijk tenaamstelling van een snelle motorboot van degene die aan de verplichtingen van het eerste en tweede lid heeft voldaan en geeft aan de aanvrager een registratiebewijs af.

 • 4 Een voorgeregistreerde snelle motorboot die niet binnen 3 maanden na voorregistratie wordt ingeschreven wordt beschouwd als zijnde niet voorgeregistreerd.

Artikel 6

 • 1 De tenaamstelling van een snelle motorboot wordt geweigerd indien:

  • a. uit het register blijkt dat de tenaamstelling vervallen is verklaard op grond van artikel 11, tweede lid, sub f.

  • b. de technische gegevens niet compleet zijn;

  • c. de identiteit van de snelle motorboot op basis van de opgegeven informatie niet kan worden vastgesteld;

Artikel 7

 • 1 Degene op wiens naam een snelle motorboot in het Register is ingeschreven of degene die na diens overlijden eigenaar van een snelle motorboot is geworden, is, ingeval hij ophoudt eigenaar te zijn van een snelle motorboot waarvoor de inschrijving gold, gehouden het registratiebewijs ter hand te stellen aan degene die eigenaar van een snelle motorboot is geworden.

 • 2 Degene die eigenaar van een snelle motorboot is geworden is gehouden om zo spoedig mogelijk nadat hij eigenaar van een snelle motorboot is geworden bij een loket om een tenaamstelling te verzoeken van de snelle motorboot onder overlegging van het registratiebewijs en een bij de Dienst Wegverkeer vastgesteld legitimatiebewijs.

 • 3 De Dienst Wegverkeer geeft aan degene die aan de verplichtingen van het tweede lid heeft voldaan een bevestiging van de aanvraag af. Het registratiebewijs ten behoeve van de nieuw geregistreerde eigenaar wordt toegezonden door de Dienst Wegverkeer. Ten behoeve van de vorige geregistreerde eigenaar geeft de Dienst Wegverkeer een bevestiging van uitschrijving af.

 • 4 In afwijking van het derde lid houdt de Dienst Wegverkeer de beslissing op het verzoek, bedoeld in het tweede lid, aan indien daartoe naar het oordeel van deze dienst aanleiding bestaat. In dat geval wendt de aanvrager zich tot de Dienst Wegverkeer.

Artikel 8

 • 1 In afwijking van artikel 7 kan de Dienst Wegverkeer een snelle motorboot te naam stellen, indien de aanvraag hiertoe wordt ingediend door een natuurlijk persoon of een rechtspersoon die verklaart eigenaar van een snelle motorboot te zijn en indien naar het oordeel van de Dienst Wegverkeer aannemelijk is gemaakt dat niet aan bedoelde verplichtingen kan worden voldaan.

 • 2 De Dienst Wegverkeer kan in verband met het bepaalde in het eerste lid verlangen dat de aanvrager van de inschrijving een bewijs overlegt van de eigendomsverkrijging, een door de Dienst Wegverkeer afgegeven legitimatiebewijs overlegt, indien mogelijk het registratiebewijs inlevert en eventueel andere documenten overhandigt.

Artikel 9

 • 1 Indien wijzigingen worden aangebracht aan de snelle motorboot waardoor de technische gegevens niet meer overeenstemmen met de gegevens in het Register, wordt degene op wiens naam een snelle motorboot is geregistreerd of degene die na diens overlijden eigenaar van een snelle motorboot is geworden, geacht zo spoedig mogelijk bij de Dienst Wegverkeer de gewijzigde gegevens te melden.

 • 2 Indien de melding leidt tot wijziging van een gegeven in het Register en dit gegeven op het registratiebewijs staat, geeft de Dienst Wegverkeer aan degene die aan de in het eerste lid bedoelde verplichting heeft voldaan, tegen het daartoe geldende tarief, een registratiebewijs af.

Artikel 10

 • 1 De aanvraag van een vervangend registratiebewijs geschiedt bij de Dienst Wegverkeer.

 • 2 De Dienst Wegverkeer kan verlangen dat bij de aanvraag van een vervangend registratiebewijs het te vervangen registratiebewijs wordt ingeleverd alsmede dat een door de Dienst Wegverkeer aangewezen legitimatiebewijs wordt overgelegd.

Artikel 11

 • 1 De Dienst Wegverkeer verklaart een tenaamstelling vervallen indien;

  • a. de tenaamstelling heeft plaatsgevonden op grond van bij de inschrijving of tenaamstelling verschafte onjuiste gegevens en dat inschrijving zou zijn geweigerd indien de onjuistheid van die gegevens ten tijde van de aanvraag bekend zou zijn geweest; dan wel

  • b. blijkt dat de tenaamstelling kennelijk abusievelijk heeft plaatsgevonden.

 • 2 De Dienst Wegverkeer kan een tenaamstelling vervallen verklaren indien blijkt dat:

  • a. een snelle motorboot voorgoed buiten gebruik is gesteld;

  • b. voor een snelle motorboot een nieuw registratieteken is opgegeven.

  • c. een snelle motorboot definitief is bestemd voor gebruik buiten de Nederlandse waterwegen;

  • d. een snelle motorboot niet meer voldoet aan de daarop van toepassing zijnde eisen;

  • e. degene op wiens naam een snelle motorboot is tenaamgesteld opgehouden is eigenaar te zijn;

  • f. de eigenaar van een snelle motorboot onvrijwillig het bezit van een snelle motorboot heeft verloren;

 • 3 De tenaamstelling in het Register vervalt zodra de Dienst Wegverkeer de tenaamstelling vervallen heeft verklaard op grond van een verzoek in het kader van artikel 11, tweede lid.

 • 4 In afwijking van het derde lid kan de Dienst Wegverkeer in uitzonderlijke gevallen het vervallen van de tenaamstelling eerder laten ingaan.

 • 5 De Dienst Wegverkeer kan een vervallen tenaamstelling laten herleven indien de reden daarvoor is komen te vervallen.

Artikel 12

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening in de Staatscourant.

Artikel 13

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel registratie snelle motorboten. Deze beleidsregel zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De directie van de Dienst Wegverkeer,

A. van Ravestein

Algemeen Directeur

Naar boven