Registratieregels UWV 2016

Geldend van 09-06-2018 t/m heden

Registratieregels UWV 2016

De Raad van Bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,

Gelet op artikelen 30a, tweede lid en 30b Wet SUWI;

Besluit:

Artikel 2. Registratie van werkzoekenden

 • 3 De ingangsdatum van registratie is de datum waarop de werkzoekende:

  • a. Het CV heeft geactiveerd.

  • b. De uitkering zoals bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder b van deze Registratieregels, heeft aangevraagd.

  • c. De uitkering ontvangt.

  • d. De datum waarop de registratie op de vestiging heeft plaatsgevonden.

Artikel 3. Geldigheidsduur van registratie

De geldigheidsduur van de registratie als werkzoekende is:

Artikel 4. Verlenging van registratie

De werkzoekende als bedoelt in artikel 2, eerste lid, onder c van deze Registratieregels verlengt zijn registratie door tijdig een verzoek om verlenging van de registratie als werkzoekende schriftelijk in te dienen bij een vestiging van UWV. Het verzoek is tijdig ingediend indien het verzoek vóór de datum waarop de registratie als werkzoekende zijn geldigheid verliest, per post is bezorgd bij UWV, mits het niet later dan een week na afloop van deze datum is ontvangen.

Artikel 5. Beëindiging registratie als werkzoekende

De registratie als werkzoekende eindigt:

 • a. Als de uitkering van de werkzoekende stopt.

 • b. Als het CV niet langer geactiveerd is.

 • c. Als de registratie door de werkzoekende als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder c van deze Registratieregels niet tijdig is verlengd.

Artikel 6. Registratie van vacatures door UWV

 • 1 UWV honoreert in beginsel ieder verzoek van een werkgever om een vacature te registreren.

 • 2 Een verzoek om een vacature te registreren, bevat ten minste de volgende gegevens:

  • a. naam en adresgegevens van de werkgever;

  • b. vacaturegegevens: functiebenaming, urenomvang, aard van het dienstverband, plaats van werkzaamheden, ingangsdatum vacature;

  • c. contactpersoon en telefoonnummer;

  • d. sollicitatiewijze.

Artikel 7. Verwijdering van registratie van een vacature

 • 1 UWV weigert dan wel verwijdert een vacature indien blijkt dat er een gerede kans is dat vervulling van de vacature de positie van de werkzoekende kan schaden.

 • 2 Van het bedoelde in het eerste lid is in ieder geval sprake als blijkt dat werkgever:

  • a. vacature-eisen stelt die als discriminatoir zijn aan te merken;

  • b. handelt in strijd met enig wettelijk voorschrift;

  • c. misleidende of onjuiste informatie in of over de vacature heeft verstrekt;

  • d. aanstootgevend taalgebruik hanteert in de vacaturetekst.

Artikel 8. Beëindiging van de registratie van een vacature

 • 1 De registratie van een vacature wordt beëindigd op de datum die met de werkgever is overeengekomen, tenzij de werkgever een verzoek tot verlenging heeft gedaan.

 • 2 De registratie van een vacature kan worden beëindigd op verzoek van de werkgever tegen een door hem aan te geven datum. Bij gebreke van een duidelijk kenbare datum geldt als datum beëindiging de datum waarop het verzoek door UWV wordt verwerkt.

 • 3 Een verzoek om beëindiging als bedoeld in het tweede lid, is vormvrij.

Artikel 9. Intrekking, citeertitel en inwerkingtreding

 • 2 Deze regeling wordt aangehaald als: Registratieregels UWV 2016.

 • 3 Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juni 2016.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Amsterdam, 14 mei 2018

A. Paling

voorzitter Raad van Bestuur

Terug naar begin van de pagina