Regeling subsidievoorwaarden rechts- en wetswinkels 2018

Geldend van 08-06-2018 t/m heden

Regeling subsidievoorwaarden rechts- en wetswinkels 2018

Het bestuur van de Raad voor Rechtsbijstand, wil gelet op artikel 37c van de Wet op de rechtsbijstand subsidie verlenen aan rechts- en wetswinkels en heeft daartoe de volgende regeling vastgesteld:

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • 1) De Raad: de Raad voor Rechtsbijstand;

 • 2) Een rechts- of wetswinkel: een rechtspersoon die zonder winstoogmerk, in hoofdzaak met vrijwilligers rechtsbijstand verleent aan minderdraagkrachtige personen of groepen van personen;

 • 3) Rechtsbijstand: sociaaljuridische hulpverlening. Daartoe rekent de Raad ook activiteiten zoals: voorlichting, preventie en andere activiteiten, gericht op het signaleren, voorkomen en tegengaan van tekortkomingen en leemten in de door het recht te verlenen bescherming van belangen van minderdraagkrachtige rechtzoekenden;

 • 4) Een subsidie: subsidie als bedoeld in artikel 37c van de Wet op de rechtsbijstand;

 • 5) Een activiteitenverslag: een verslag van de activiteiten in 2017, waaruit blijkt dat de rechts- of wetswinkel gedurende de daarin beschreven periode heeft voorzien in een behoefte aan rechtsbijstand als hiervoor bedoeld. Uit het verslag dient ook te blijken dat de rechts- of wetswinkel voldoende aandacht heeft besteed aan de kwaliteitsborging van de dienstverlening;

 • 6) Een financieel verslag: een verslag van de rechts- of wetswinkel over het financieel beheer in 2017, waaruit blijkt dat de verstrekte subsidie doelmatig is besteed aan rechtsbijstand;

Artikel 2

De Raad kan onder de volgende voorwaarden subsidie verlenen;

 • 1) De rechts- of wetswinkel heeft in 2016 en/of 2017 subsidie ontvangen van de Raad;

 • 2) De rechts- of wetswinkel die in 2016 en/of 2017 subsidie heeft ontvangen van de Raad, komt niet in aanmerking voor (extra) subsidie voor door deze rechts- of wetswinkel te openen nieuwe spreekuurlocaties;

Artikel 3

Een rechts- of wetswinkel komt met inachtneming van artikel 2 in aanmerking voor subsidie in 2018. Hierbij gelden de volgende aanvullende voorwaarden:

 • a) de rechts- of wetswinkel geeft inzicht in de wijze waarop deze is georganiseerd. Dit houdt in dat de rechts- of wetswinkel de volgende gegevens aan de Raad verstrekt:

  • i) de statuten van de organisatie. Hieruit moet blijken dat het gaat om een rechts- of wetswinkel zoals bedoeld in artikel 1;

  • ii) een opgave van de samenstelling van het bestuur;

  • iii) een opgave van het aantal medewerkers;

  • iv) een opgave van de hoedanigheid van de medewerkers (juridische studenten, juristen, advocaten, deskundigen van andere disciplines enz.).

 • b) de rechts- of wetswinkel dient een ingevuld aanvraagformulier subsidie 2018 in. De Raad verstrekt het aanvraagformulier.

 • c) de rechts- of wetswinkel overlegt een activiteitenverslag over het jaar 2017;

 • d) de rechts- of wetswinkel overlegt een financieel verslag over het jaar 2017;

 • e) de rechts- of wetswinkel legt een – aanvaardbare – begroting over voor het jaar 2018, en maakt tevens melding van eventuele bij andere instanties of organisaties ingediende subsidieaanvragen en het resultaat daarvan;

 • f) de medewerkers van de rechts- of wetswinkel moeten in overwegende mate vrijwilligers zijn en dus niet door hun beroep inkomsten verwerven uit de gesubsidieerde rechtsbijstand. De Raad kan hierop een uitzondering maken als de rechts- of wetswinkel kan waarborgen dat geen vermenging van vrijwillige en professionele activiteiten optreedt.

Artikel 4

Aan een rechts- of wetswinkel die voor 1 juli 2018 aan de hiervoor onder artikel 2 vermelde voorwaarden heeft voldaan, kan de Raad in 2018, rekening houdend met zijn activiteiten en financiële positie, een subsidie toekennen.

De subsidie aan een rechts- of wetswinkel in 2018 bedraagt nooit meer dan de bijdrage die is toegekend in 2016 of 2017. Het totaalbedrag van de subsidie is gemaximeerd op € 115.000 voor alle rechtswinkels gezamenlijk.

Utrecht, 9 mei 2018

J.H. Gerritsen

Algemeen directeur/Bestuurder Raad voor Rechtsbijstand

Terug naar begin van de pagina