Mandaatbesluit directie Personeel en Organisatie 2018

Geldend van 08-06-2018 t/m heden

Besluit van de directeur Personeel en Organisatie van het Ministerie van Justitie en Veiligheid van 29 mei 2018, 2281025/18/DP&O, houdende verlening van ondermandaat en het doorgeven van volmacht en machtiging aan de manager van de afdeling Dienstverlening, ressorterend onder de directeur (Mandaatbesluit directie Personeel en Organisatie 2018)

Artikel 1

Van het ingevolge artikel 1, onderdeel b, van de Mandaatregeling pSG Ministerie van Veiligheid en Justitie 2013 aan de directeur Personeel en Organisatie verleende ondermandaat wordt ondermandaat verleend aan de manager van de afdeling Dienstverlening voor het beheer en de uitvoering van salaris-technische aangelegenheden vanuit de werkgeversverantwoordelijkheid.

Artikel 5

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 november 2016.

De interim directeur Personeel en Organisatie van het Ministerie van Justitie en Veiligheid,

H. Itzig Heine

Terug naar begin van de pagina