Regeling uitkering chroom-6 Defensie

Geraadpleegd op 30-06-2022.
Geldend van 08-06-2021 t/m heden

Regeling uitkering chroom-6 Defensie

Artikel 1. Definities

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • beoordelingspanel: team van experts dat desgevraagd advies uitbrengt over de blootstelling van de werknemer aan chroom-6 bij Defensie;

 • coulanceregeling: de Tijdelijke regeling tegemoetkoming en ondersteuning slachtoffers blootstelling chroom VI houdende stoffen defensie;

 • coulancetegemoetkoming: de tegemoetkoming op basis van artikel 2.1 van de Tijdelijke regeling tegemoetkoming en ondersteuning slachtoffers blootstelling chroom VI houdende stoffen defensie;

 • erfgenaam: de erfgenaam, als bedoeld in het Burgerlijk Wetboek;

 • nabestaande: degene die ten tijde van het overlijden van de werknemer de echtgenoot, echtgenote of geregistreerd partner van de overleden werknemer is of degene die door de werknemer bij diens pensioenfonds is aangemeld als partner en door dit pensioenfonds als zodanig is aangemerkt;

 • uitkering: het bedrag dat wordt toegekend op grond van deze regeling, dat bestaat uit een immaterieel deel of een materieel deel of beide;

 • uitvoerder: de uitvoerder van de regeling zijnde een instantie die is aangewezen door Minister van Defensie;

 • voorziening: een middel dat direct of indirect de nadelige gevolgen van de beperkingen die de werknemer ten gevolge van zijn aandoening heeft, opheft of vermindert;

 • werknemer:

Artikel 2. Verhouding tot aansprakelijkheid

 • 1 Door het aanvaarden van een uitkering op grond van deze regeling doet de werknemer geen afstand van een lopende of een toekomstige aansprakelijkstelling.

 • 2 Uitkering uit hoofde van deze regeling houdt geen erkenning van aansprakelijkheid door de Staat der Nederlanden in.

 • 3 Een aanvraag voor de uitkering of de coulanceregeling geldt niet als aansprakelijkstelling of als stuiting van de verjaring.

Artikel 3. Recht op immaterieel deel uitkering werknemer

 • 1 De werknemer komt op zijn aanvraag in aanmerking voor de uitkering als aannemelijk is dat hij:

  • a. gedurende tenminste een jaar een functie als omschreven in bijlage 1 uitoefent of heeft uitgeoefend; en

  • b. lijdt aan een of meer aandoeningen die door een arts zijn vastgesteld die, gelet op bijlage 2, in de uitoefening van de onder a genoemde functie mogelijk zijn veroorzaakt door blootstelling aan chroom-6.

 • 2 Onder de in het eerste lid, onder a, bedoelde functie wordt mede verstaan de werkzaamheden waarvan het aan de hand van het in bijlage 4 opgenomen toetsingskader aannemelijk is dat die vallen in een groep zoals opgenomen in bijlage 1.

 • 3 In aanvulling op het eerste lid, geldt bij COPD dat de diagnose voor deze aandoening moet zijn gesteld uiterlijk binnen tien jaar na de laatste blootstelling aan chroom-6 bij Defensie.

 • 4 De termijn van een jaar, bedoeld in het eerste lid, is niet van toepassing bij allergisch contacteczeem, allergische astma en -rhinitis en perforatie van het neustussenschot.

 • 5 Voor de toepassing van het eerste lid, onder a, en het tweede lid, geldt dat de functie of werkzaamheden moeten hebben plaatsgevonden tussen 31 december 1969 en 1 januari 2015.

Artikel 4. Recht op uitkering na overlijden werknemer

 • 1 Indien de werknemer overlijdt na het indienen van een aanvraag als bedoeld in artikel 3, maar voordat op de aanvraag is beslist, wordt de uitkering, voor zover hij daarvoor in aanmerking zou zijn gekomen, uitgekeerd aan de erfgenamen, op voorwaarde dat een verklaring van erfrecht wordt overgelegd.

 • 2 Voor de toepassing van dit artikel wordt onder aanvraag, bedoeld in het eerste lid, ook begrepen de door de werknemer ingediende aanvraag van de coulancetegemoetkoming.

Artikel 5. Hoogte van immaterieel deel uitkering

 • 1 Het immaterieel deel van de uitkering, genoemd in de artikelen 3 en 4, wordt berekend aan de hand van bijlage 3.

 • 2 Voor zover bij de berekening van de uitkering de duur van blootstelling aan chroom-6 van belang is, worden afzonderlijke perioden van blootstelling in relevante functies of werkzaamheden bij elkaar opgeteld.

 • 3 De uitkering wordt verrekend met bedragen voor zover die reeds zijn toegekend in verband met de aandoening waarvoor deze uitkering wordt toegekend.

 • 4 In afwijking van het eerste lid heeft de werknemer bij een combinatie van verschillende aandoeningen, bedoeld in artikel 3, eerste lid, onder b, recht op een uitkering ter hoogte van het hoogste bedrag, aangevuld met 50% van het bedrag behorend bij andere aandoeningen.

 • 5 Bij verergering van de aandoening, waarbij op basis van deze regeling een hogere uitkering wordt toegekend, vindt verrekening plaats met een eerdere uitkering die in verband met deze aandoening is toegekend.

Artikel 7. Recht op uitkering nabestaande

 • 1 De nabestaande heeft recht op een nabestaandenuitkering ter hoogte van € 4.110,59 als aannemelijk is dat de werknemer is overleden aan long-, neus-, neusbijholte-, maag- of strottenhoofdkanker of aan een chronische longziekte met AMA-klasse 4, en in verband met deze aandoening:

  • a. de werknemer een coulancetegemoetkoming is toegekend; of

  • b. de werknemer een uitkering op grond van artikel 3 is toegekend; of

  • c. de erfgenamen een uitkering op grond van artikel 4 is toegekend; of

  • d. de werknemer een uitkering op grond van deze regeling zou zijn toegekend, ware hij niet overleden voor inwerkingtreding van deze regeling.

 • 2 Als de nabestaande reeds is overleden wordt voor de toepassing van het eerste lid, het bedrag van € 4.110,59 toegekend aan het kind van de werknemer, of bij meerdere kinderen aan hen gezamenlijk, op voorwaarde dat een verklaring van erfrecht wordt overgelegd.

Artikel 7a. Recht op materieel deel uitkering nabestaande

 • 1 De nabestaande heeft eenmalig recht op het materieel deel van de uitkering ter hoogte van € 4.110,59 als is voldaan aan de voorwaarden, genoemd in artikel 7, eerste lid.

 • 2 Het eerste lid geldt niet voor de nabestaande van de werknemer ten aanzien van wie op grond van artikel 6 een bedrag is betaald.

Artikel 9. Indienen aanvraag

 • 1 De werknemer dient de aanvraag voor de uitkering in bij de uitvoerder.

 • 2 De werknemer hoeft geen aanvraag in te dienen als hem een coulancetegemoetkoming is toegekend.

 • 3 De aanvraag gaat vergezeld van stukken die nodig zijn om te bepalen of de werknemer voldoet aan de voorwaarden voor toekenning van de uitkering.

 • 4 De Minister van Defensie verstrekt de uitvoerder of het beoordelingspanel op verzoek de inlichtingen die noodzakelijk zijn ter vaststelling van de relevante functies of werkzaamheden.

 • 6 Dit artikel is van overeenkomstige toepassing op de uitkeringen, bedoeld in de artikelen 7 en 7a.

Artikel 10. Aanvullend medisch onderzoek

 • 1 Als een aandoening nog onvoldoende is vastgesteld, kan de uitvoerder aanvullend medisch onderzoek laten uitvoeren.

 • 2 De uitvoerder schakelt bij een geschil over de aandoening een onafhankelijke medische deskundige in.

 • 3 De redelijke kosten die de werknemer in verband met het aanvullend medisch onderzoek heeft gemaakt, worden hem vergoed voor zover deze niet uit anderen hoofde worden vergoed. Het betreft reis- en verblijfskosten en medische kosten.

Artikel 10a. Advies beoordelingspanel

 • 1 Er is een beoordelingspanel ter advisering over de blootstelling van de medewerker aan chroom-6 tijdens zijn werkzaamheden voor Defensie.

 • 2 Het beoordelingspanel bestaat uit een uit hoofde van deskundigheid door de Minister van Defensie benoemd voorzitter en twee leden, waarvan een op voordracht van de Samenwerkende Centrales van Overheidspersoneel.

 • 3 Voor de beoordeling van de voorwaarden als bedoeld in artikel 3, met uitzondering van het eerste lid, kan de uitvoerder bindend advies aanvragen bij het beoordelingspanel.

 • 4 Het advies wordt in ieder geval aan het beoordelingspanel gevraagd als de uitvoerder niet kan vaststellen of werkzaamheden zijn verricht die vallen in een groep zoals opgenomen in bijlage 1 danwel een indeling in een andere groep zoals opgenomen in bijlage 1 kan leiden tot een hogere uitkering.

 • 5 De redelijke kosten die de werknemer in verband met de adviesaanvraag maakt, worden vergoed voor zover deze niet uit anderen hoofde worden vergoed.

Artikel 11. Uitbetaling uitkering

 • 1 De uitkering wordt in één keer uitbetaald.

 • 2 Op verzoek van de werknemer of zijn erfgenaam betaalt de uitvoerder de uitkering in termijnen uit.

 • 3 De uitvoerder betaalt de uitkering zo spoedig mogelijk uit, in ieder geval binnen 8 weken na de datum waarop deze is toegekend. De uitkerings- en uitvoeringskosten komen ten laste van het Ministerie van Defensie.

 • 5 Als de uitkering voor de werknemer leidt tot aantoonbaar onevenredig nadelige financiële neveneffecten, kan de Minister van Defensie in redelijkheid een maatwerkvoorziening treffen.

 • 6 Op de uitkeringen, bedoeld in de artikelen 7 en 7a, zijn het tweede en vijfde lid van dit artikel niet van toepassing.

Artikel 12. Ondersteuning en voorziening

 • 1 De werknemer die recht heeft op de uitkering, krijgt op zijn redelijk verzoek van of namens het Ministerie van Defensie advies of ondersteuning inzake het verkrijgen van een uitkering of voorziening op grond van een andere regeling.

 • 2 De werknemer die recht heeft op een uitkering, kan in bijzondere gevallen in aanmerking komen voor een voorziening in verband met zijn aandoening, indien hierin niet door een andere regeling wordt voorzien.

 • 3 Van een bijzonder geval, bedoeld in het tweede lid, is sprake indien het niet toekennen van de voorziening voor de werknemer zou leiden tot kosten die redelijkerwijs niet ten laste van hem dienen te komen en bovendien zou leiden tot ernstige bestaansverschraling.

Artikel 13. Indexering

De in deze regeling genoemde bedragen worden jaarlijks met ingang van 1 januari gewijzigd overeenkomstig het percentage van de autonome wijziging van het wettelijk minimumloon van het voorgaande jaar. De wijziging wordt door of namens de Minister van Defensie bekend gemaakt.

Artikel 14. Terugvordering

De uitkering wordt teruggevorderd indien als gevolg van verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer, de nabestaande of erfgenaam onjuiste informatie is verstrekt waardoor de tegemoetkoming ten onrechte of tot een te hoog bedrag is verleend.

Artikel 17. Overgangsbepaling

 • 1 De werknemer die voor long-, neus-, neusbijholte-, maag-, strottenhoofdkanker, COPD, longfibrose of niet-immunologisch (irritatief) beroepsastma een immaterieel deel van de uitkering heeft ontvangen waarbij de hoogte is gebaseerd op de ten tijde in bijlage 3 opgenomen indeling in groep 1 categorie B of C, ontvangt een nabetaling tot het bedrag dat thans voor de betreffende aandoening staat opgenomen bij groep 1.

 • 2 De werknemer danwel de nabestaande aan wie bij besluit bekend is gemaakt dat hij geen uitkering krijgt voor COPD omdat de aandoening zich niet voor 1 januari 2012 heeft geopenbaard, maar wel voldoet aan een latentieperiode van tien jaar als bedoeld in artikel 3, derde lid, komt alsnog in aanmerking voor een uitkering, mits aan de overige voorwaarden is voldaan.

Artikel 18. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van 4 juni 2018. Indien de Staatscourant waarin deze regeling wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 4 juni 2018 treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, en werkt zij terug tot en met 4 juni 2018.

De regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

‘s-Gravenhage, 31 mei 2018

De Staatssecretaris van Defensie,

B. Visser

Bijlage 1. behorend bij de Regeling uitkering chroom-6 Defensie

Groep 1: Functies met mogelijk directe blootstelling aan chroom-6

CLAS

Functie

Afdeling

Onderdeel

Opmerking

Technician

Maintenance/commel, engineer, tracks, wheels, trade shop Vriezenveen

POMS

 

Mechanic

Maintenance/commel, engineer, tracks, wheels

POMS

 

Repairman

Maintenance/commel, engineer, tracks, wheels

POMS

 

Monteur

Maintenance/commel, engineer, tracks, wheels

POMS

 

Derust repairman

Maintenance/engineer

POMS

 

Preserveerder

Maintenance/preservation

POMS

 

Lasser

Maintenance/engineer, trade shop Vriezenveen

POMS

 

Metal worker

Maintenance/trade shop Vriezenveen

POMS

 

Meewerkend voorman

Maintenance/commel, engineer, preservation, tracks, wheels, trade shop Vriezenveen

POMS

 

Spuiter

Maintenance/preservation

POMS

 

Straler

Maintenance/preservation

POMS

 

Verfspuiter

 

Hersteleenheden/NVC, HOBKL (MCW/ECW), Munitiebedrijf, Opleidingen OTCO, Historische verzamelingen

 

Gritstraler

 

Hersteleenheden/NVC, HOBKL (MCW/ECW), Munitiebedrijf, Opleidingen OTCO

 

Onderhoudsmonteur

 

Hersteleenheden/NVC, HOBKL (MCW/ECW), Munitiebedrijf, Opleidingen OTCO

 

Lasser/Plaatwerker

 

Hersteleenheden/NVC, HOBKL (MCW/ECW), Munitiebedrijf, Opleidingen OTCO

 

DMO

     

Functie

Afdeling

Onderdeel

Opmerking

Hersteller wapensystemen

KC W&M

DMUNB

Medewerker KK en GK

Munitie behandelaar

FD

DMUNB

Functienaam geupdate

Voorman

FD

DMUNB

Functienaam geupdate

Voorman spuiter

FD

DMUNB

 

Mdw instandhouding munitie&spuiter

FD

DMUNB

 

Mdw ondersteuning instandhouding

 

DMUNB

 

CLSK

Functie

Afdeling

Onderdeel

Opmerking

Monteur

Galvano

Munitie depot Alphen Riel/DELM

 

Monteur vliegtuigonderhoud

Galvano

Munitie depot Alphen Riel/DELM

 

Schilders

Galvano

Munitie depot Alphen Riel/Delm

 

Kunststofbewerker

Galvano

Munitie depot Alphen Riel/Delm

 

GU monteur

 

LcW/LcKLu/DMVS/DVM

 

MT monteur

 

LcW/LcKLu/DMVS/DVM

 

Monteur vakgroep wapentechniek

 

LcW/LcKLu/DMVS/DVM

 

Schilder

 

LcW/LcKLu/DMVS/DVM

 

Vliegtuigplaatwerker

 

LcW/LcKLu/DMVS/DVM

 

Monteur GGW/Geleide Wapens

 

GGW/Vliegbasis

 

Monteur Gronduitrusting

 

GGW

 

Monteur bewapening (ook SHORAD)

 

GGW/Vliegbasis

 

Schilder

 

GGW

 

Monteur SHORAD

 

GGW/Vliegbasis

 

Monteur Vliegtuigonderhoud

 

Vliegbasis /LCW

 

Schilder

 

Vliegbasis

 

Kunststofbewerker

 

Vliegbasis/LCW

 

MT Monteur

 

Vliegbasis

 

GU Monteur

 

Vliegbasis

 

Monteur Vakgroep Wapentechniek

 

Vliegbasis

 

Vliegtuigplaatwerker

 

Vliegbasis

 

Instructeur Plaatwerken

 

LETS

Valt onder vakgroep Plaatwerker

Instructeur Schilderen

 

LETS

Valt onder vakgroep Schilder

Instructeur Vliegtuigonderhoud

 

LETS

Valt onder vakgroep Vliegtuigonderhoud

VVU/VUT

 

Vliegbasis

 

Metaalbewerking

 

Vliegbasis

 

Werkcentrum Radar MPR

 

Vliegbasis / AOCS

 

CZSK

Functie

Afdeling

Onderdeel

Opmerking

1e mdw servicecentrum

Speciale producten/Optronica/ Servicecentrum

Marinebedrijf

Voormalig MEOB

Hoofdtechnicus, hoofd assistant, ass. Hoofdtechnicus

SEWACO, Matgrp BWS, prodgrp Radar/EOV

Marinebedrijf

Huidige organisatie eenheid: Afd. Maritieme Techniekgrp Sensor en wapensyst./sie prod.

Hoofdtechnicus, hoofd assistant, ass. Hoofdtechnicus

SEWACO, Matgrp BWS, prodgrp VL/Geschut

Marinebedrijf

Huidige organisatie eenheid: Afd. Maritieme Techniekgrp Sensor en wapensyst./sie prod.

Hoofdtechnicus, hoofd assistant, ass. Hoofdtechnicus, 1e technicus, 2e technicus

Speciale producten/Specifieke werkplaats/Missiles

Marinebedrijf

Voormalig onderdeel van SAWECO, huidige organisatie eenheid: Afdeling Maritieme

Techniek /Techniekgroep Speciale

Producten / Sectie Productie Chatham

Hoofdtechnicus, (1e) technicus, (1e) schilder/verfspuiter, spec. oppervlakte tech., 1e techn. Verspanend, techn. Niet verspanend

Speciale producten/ specifieke werkplaats/KKW/ROM

Marinebedrijf

Voormalig onderdeel van SAWECO, huidige organisatie eenheid: Afdeling Maritieme

Techniek /Techniekgroep Speciale

Producten / Sectie Productie Chatham

Hoofdtechnicus plaat en scheepsbouw, technicus plaat en scheepsbouw, technicus lassen en branden, medew. plaat en scheepsbouw, medew.

lassen en branden

Divisie Platform/Materieelgroep CASCO/afd scheepsconstructie staal

DMI/AMI

Marinebedrijf

Huidige organisatie eenheid: Afd. Maritieme Techniek/techniekgrp platform/ sectie productie staal

FF&OPV: Productiegroep Staal

Vakspecialist frezer en draaier, specialist frezer en draaier, technicus metaalspuiter, constructie/ fijnbankwerker, medew. frezer en draaier

Divisie Platform/Materieelgroep systemen/afdeling technieken

Marinebedrijf

Huidige organisatie eenheid: Afd. Maritieme Techniek/techniekgrp platform/ sectie productie staal

Hoofdtechnicus dok en applicatie, technicus dok en applicatie, medew. Dok en applicatie

Divisie Platform/Materieelgroep CASCO/afd dok en applicatie

DMI/AMI

Marinebedrijf

Huidige organisatie eenheid: Afd. Maritieme Techniek/techniekgrp platform/ sectie productie staal

FF&OPV: Productiegroep Conservering

Hoofdtechnicus plaat en scheepsbouw, hoofdtechnicus hout en polyester, (Sr.) technicus hout/polyester, medew. plaat en scheepsbouw, medew. hout en polyester.

Divisie Platform/Materieelgroep CASCO/Afd. Hout en polyester

Marinebedrijf

Huidige Organisatie eenheid: Afd. Maritieme instandhouding/ instandhoudingsgrp. Klein boven water/ sie prod./ polyester

Technicus hout/polyester, mdw plaat en scheepsbouw, mdw. Hout en polyester, technicus dok en applicatie

Divisie Platform/Materieelgroep CASCO/Afd. Kleine en lichte vaartuigen

Marinebedrijf

Huidige Organisatie eenheid: Afd. Maritieme instandhouding/ instandhoudingsgrp. Klein boven water/ sie prod./ polyester

Specialist, 1e mdw., mdw.

Divisie speciale producten/COBI NEUTRA

Marinebedrijf

Huidige organisatie extern defensie: VENKO via PPS constructie

Technius vliegtuigconstructie technieken, technicus oppervlakte bewerking

Onderhoudsdienst/WGOO/UE373

MarHeli

 

1e technicus meet&materialen onderzoek

Onderhoudsdienst/WGOO/UE374

MarHeli

Huidige organisatie eenheid: CLSK/LCW

Technicus kunststoffen/houtbewerking

Onderhoudsdienst/WGOO/UE375

MarHeli

Huidige organisatie eenheid: CLSK/LCW

Technicus vliegtuigconstructie technieken, technicus oppervlakte bewerking, 1e technicus meet&materialen onderzoek, technicus kunststoffen/houtbewerking

Onderhoudsdienst (MVKV)

MarPat

Voormalig onderdeel van de Marineluchtvaartdienst

Militaire vliegtuigmonteurs daadwerkelijk betrokken bij vliegtuigonderhoud (verfwerkzaamheden)

Onderhoudsdienst (MVKV)

MarPat

Voormalig onderdeel van de Marineluchtvaartdienst

Constructie technicus, ass. Constructie technicus, spec. oppervlaktebehandeling, 1e techn. Knst/plw, ass. Oppervlaktebehandeling

990 PVE ONH PLW/SCH/KNST

Marine/ MarHeli

Huidige organisatie eenheid: CLSK/DHC/990 SQN/Bur Maintenance

Onderhoudsmonteurs (diverse)

 

Marine kazerne

 

Monteurs technische dienst en wapentechnische dienst aan boord van schepen

 

Aan boord schepen

 

Systeemtechnicus, Hoofdtechnicus plaat en scheepsbouw, Hoofdtechnicus lassen en branden, Technicus plaat en scheepsbouw, Technicus lassen en branden, Medew. plaat en scheepsbouw, Medew. lassen en branden

AMI / IG-OZB / Productie-Staal

DMI

Huidige organisatie eenheid: Directie Materiële Instandhouding / Afdeling Maritieme Instandhouding / Instandhoudingsgroep Onderzeeboten / Sectie Productie – Staal

Hoofdtechnicus dok en applicatie, Technicus dok en applicatie, Medew. Dok en applicatie

AMI / IG-OZB / Productie – Conservering (DAC)

DMI

Huidige organisatie eenheid: Directie Materiële Instandhouding / Afdeling Maritieme Instandhouding / Instandhoudingsgroep Onderzeeboten / Sectie Productie – Conservering (DAC)

Systeemtechnicus WB, Installatietechnicus WTBW, Technicus WTBW, Monteur WTBW

AMI / IG-OZB / Productie-WTBW

DMI

Huidige organisatie eenheid: Directie Materiële Instandhouding / Afdeling Maritieme Instandhouding / Instandhoudingsgroep Onderzeeboten / Sectie Productie – Werktuigbouw

Systeembeheerder PLFM, Systeemtechnicus, Installatietechnicus Electro, Technicus Electro, Monteur Electro

AMI / IG-OZB / Productie-Electro

DMI

Huidige organisatie eenheid: Directie Materiële Instandhouding / Afdeling Maritieme Instandhouding / Instandhoudingsgroep Onderzeeboten / Sectie Productie – Electro

Systeem technicus MI OZB

DMI / CZSK / MI OZB

DMI (Marinebedrijf)

Onderdeel productie MI OZB (Burger werkende aan boord onderzeeboten).

Installatie Techn. Elektro MI OZB

DMI / CZSK / MI OZB

DMI (Marinebedrijf)

Onderdeel productie MI OZB (Burger werkende aan boord onderzeeboten).

Technicus Elektro MI OZB

DMI / CZSK / MI OZB

DMI (Marinebedrijf)

Onderdeel productie MI OZB (Burger werkende aan boord onderzeeboten).

Monteur Elektro MI OZB

DMI / CZSK / MI OZB

DMI (Marinebedrijf)

Onderdeel productie MI OZB (Burger werkende aan boord onderzeeboten).

Groep 2: Functies met aannemelijke achtergrondblootstelling aan chroom-6

CLAS

Functie

Afdeling

Onderdeel

Opmerkingen

Installation technician

Staf/facility management/infra

POMS

 

Quality inspector

Staf/quality control

POMS

 

Safety en arbo&milieu specialist

Commandogroep

POMS

 

Magazijnbediende

Shop stock

POMS

 

Bewaker

Staf/security

POMS

 

Medewerker storage

Storage

POMS

 

Handyman

Staf/general services

POMS

 

Medewerker trade shop (overige)

Maintenance trade shop Vriezenveen

POMS

 

Supervisor

Maintenance/engineer, preservation, tracks,

wheels, trade shop

POMS

 

Tools & parts-attendant

Maintenance/engineer, preservation, tracks, wheels, trade shop

POMS

 

ProductieManager Staal en DAC

AMI / IG-OZB / Productie-Staal

DMI

Huidige organisatie eenheid: Directie Materiële Instandhouding / Afdeling Maritieme Instandhouding / Instandhoudingsgroep Onderzeeboten / Sectie Productie – Staal

ProductieManager WTBW

AMI / IG-OZB / Productie-WTBW

DMI

Huidige organisatie eenheid: Directie Materiële Instandhouding / Afdeling Maritieme Instandhouding / Instandhoudingsgroep Onderzeeboten / Sectie Productie – Werktuigbouw

ProductieManager Electro

AMI / IG-OZB / Productie-Electro

DMI

Huidige organisatie eenheid: Directie Materiële Instandhouding / Afdeling Maritieme Instandhouding / Instandhoudingsgroep Onderzeeboten / Sectie Productie – Electro

Productie managers MI OZB W/E Controlerend en inspecterend dan wel aanwezig in de uitvoering.

DMI / CZSK / MI OZB

DMI (Marinebedrijf)

Onderdeel productie MI OZB (Burger werkende aan boord onderzeeboten).

Platformbeheerder MI OZB

DMI / CZSK / MI OZB

DMI (Marinebedrijf)

Onderdeel productie MI OZB (Burger werkende aan boord onderzeeboten).

Groep 3: Functies met mogelijk incidentele blootstelling aan chroom-6

CLAS

Functie

Afdeling

Onderdeel

Opmerkingen

Chief/coördinator staf

Staf/facility management/infra

POMS

 

Inventory technician

Staf/quality control

POMS

 

Technical army maintenance management

system clerk/admin clerk

Management maintenance

POMS

 

Technical assistant

Management maintenance

POMS

 

Technician wapenkamer

Maintenance/tracks, wheels

POMS

 

Supervisor/chief/ meewerkend voorman storage

Storage

POMS

 

Bijlage 2. behorend bij de Regeling uitkering chroom-6 Defensie

Mogelijkheid dat ziekten zijn veroorzaakt door blootstelling aan chroom-6 voor de functies in de zin van artikel 3, eerste lid, onder a, juncto bijlage 1 dan wel de werkzaamheden in de zin van artikel 3, tweede lid, juncto bijlage 4.

Longkanker

Neuskanker en neusbijholtekanker

Maagkanker

Strottenhoofdkanker

Chroom-6-gerelateerd allergisch contacteczeem

Chroom-6-gerelateerde allergische astma en -rhinitis

Functies/werkzaamheden met mogelijk directe blootstelling (groep 1)

Functies/werkzaamheden met aannemelijke achtergrondblootstelling (groep 2)

Functies/werkzaamheden met mogelijk incidentele blootstelling (groep 3)

COPD

Longfibrose

Niet-immunologisch (irritiatief) beroepsastma

Functies/werkzaamheden met mogelijk directe blootstelling (groep 1)

Perforatie neustussenschot door chroomzweren

Functies/werkzaamheden met mogelijk directe blootstelling (groep 1)

Functies/werkzaamheden met aannemelijke achtergrondblootstelling (groep 2)

Bijlage 3. behorend bij de Regeling uitkering chroom-6 Defensie

LONGKANKER, NEUS- en NEUSBIJHOLTEKANKER, MAAGKANKER STROTTENHOOFDKANKER

Bij blootstelling tot 10 jaar

Bij blootstelling van tenminste 10 jaar

Groepen 1, 2 en 3

Groep 1

Groepen 2 en 3

€ 19.218,32

€ 42.707,38

€ 23.489,06

COPD (Latentietijd binnen 10 jaar na blootstelling)

Bij blootstelling tot 10 jaar

Bij blootstelling van tenminste 10 jaar

Groep 1

Groep 1

€ 8.007,63

AMA 0,1: € 8.007,63

AMA 2: € 21.353,69

AMA 3: € 28.827,48

AMA 4: € 42.707,38

LONGFIBROSE / niet-immunologisch (irritatief) beroepsastma

Groep 1

AMA 0,1: € 8.007,63

AMA 2: € 21.353,69

AMA 3: € 28.827,48

AMA 4: € 42.707,38

Chroom-6-gerelateerd allergisch contacteczeem

Groepen 1, 2 en 3

€ 5.338,42

Chroom-6-gerelateerd allergische astma en rhinitis

Groepen 1, 2 en 3

€ 5.338,42

Perforatie neustussenschot door chroomzweren

Groepen 1 en 2

€ 10.676,85

Bijlage 4. behorend bij de Regeling uitkering chroom-6 Defensie

 • a. Aan de hand van onderstaande criteria wordt beoordeeld of de werkzaamheden kunnen worden ingedeeld in een groep zoals opgenomen in bijlage 1, te weten:

  Groep 1: mogelijk directe blootstelling aan chroom-6

  Groep 2: aannemelijke achtergrondblootstelling aan chroom-6

  Groep 3: mogelijke incidentele blootstelling aan chroom-6.

 • b. Bij de beoordeling spelen de volgende werkzaamheden een rol:

  • Lassen of snijbranden van roestvast staal

  • Verfspuiten (met spuitpistool, binnen of buiten een cabine)

  • Stralen van geverfde oppervlakken (binnen of buiten cabine of kast)

  • Spotpainten (met kwast, roller of spuitbus)

  • Vrijkomen of verspreiding van verfstof, bijvoorbeeld door het verwijderen van verf (slijpen, schuren, frezen, boren of handmatig), demontage van geverfd materieel (ook openbranden), bewerking van geverfd materieel (ruimen, klinken, schroeven), of wegblazen van verfstof met perslucht.

 • c. Van directe blootstelling is sprake indien de werknemer een of meer van de onder b genoemde werkzaamheden gemiddeld een keer per week, doch tenminste een keer per twee weken, zelf heeft uitgevoerd.

 • d. Van achtergrondblootstelling is sprake indien de werknemer tenminste een keer per maand aanwezig was daar waar de onder b genoemde werkzaamheden werden uitgevoerd.

 • e. Van incidentele blootstelling is sprake indien de werknemer minder dan een keer per maand doch tenminste een keer per jaar, aanwezig was daar waar de onder b genoemde werkzaamheden werden uitgevoerd.

Naar boven