Besluit rijksprijs ‘de Gouden Piramide’

Geraadpleegd op 21-04-2024.
Geldend van 07-06-2018 t/m heden

Besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, van 28 mei 2018, nr. BZK/DGBRW-2018-0000016711, met betrekking tot de toekenning van de rijksprijs voor inspirerend opdrachtgeverschap ‘Gouden Piramide’ (Besluit rijksprijs ‘de Gouden Piramide’)

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, mede namens de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;

Besluit:

Artikel 1. (Algemene bepalingen)

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • Minister: Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

 • Prijs: rijksprijs voor inspirerend opdrachtgeverschap, bedoeld in artikel 2, eerste lid.

Artikel 2. (Gouden Piramide)

 • 1 Er is een rijksprijs voor inspirerend opdrachtgeverschap, genaamd: de Gouden Piramide.

 • 2 De prijs wordt tweejaarlijks toegekend voor inspirerend opdrachtgeverschap in een ruimtelijk project, zoals de (her)ontwikkeling van een gebouw of ensemble van gebouwen, openbare ruimte, buurt of wijk, infrastructuur of gebied.

 • 3 De prijs wordt ter beschikking gesteld aan een persoon of rechtspersoon die op inspirerende wijze invulling heeft gegeven aan het opdrachtgeverschap in Nederland.

 • 4 De prijs bestaat uit een geldbedrag van € 75.000.

Artikel 3. (Doelgroep)

 • 1 De voordracht van een persoon of een rechtspersoon voor de prijs is gericht aan de minister.

 • 2 Voor de prijs komen in aanmerking opdrachtgevers van wie een project als bedoeld in artikel 2, tweede lid, in de twee kalenderjaren voorafgaand aan het jaar waarin de prijs wordt toegekend:

  • a. is voltooid; of

  • b. zodanig ver is gevorderd dat naar het oordeel van de jury een beoordeling van het project mogelijk is.

 • 3 Rijksdiensten en onderdelen daarvan komen niet voor de prijs in aanmerking.

Artikel 4. (Jury)

 • 1 Er is een jury onder voorzitterschap van de rijksbouwmeester.

 • 2 De rijksbouwmeester kan zich bij afwezigheid laten vervangen door een van de overige rijksadviseurs.

 • 3 De leden worden door de minister benoemd op voordracht van de rijksbouwmeester. Zij zijn lid op persoonlijke titel en onafhankelijk.

 • 4 De leden zijn afkomstig uit kringen van het opdrachtgeverschap, ontwerp, bestuur, de vakjournalistiek en publieke opinie. Rijksambtenaren worden niet voorgedragen voor benoeming.

 • 5 De samenstelling van de jury is evenwichtig op het gebied van professionele achtergrond, ervaringsniveau, geslacht, herkomst en werkkring.

 • 6 De voorzitter benoemt een secretaris. De secretaris is geen lid van de jury.

 • 7 De jury besluit in aanwezigheid van ten minste de helft van de leden en bij meerderheid van stemmen. De voorzitter heeft geen stemrecht.

 • 8 Het lidmaatschap van de jury eindigt:

  • a. op de dag na de uitreiking van de prijs;

  • b. op eigen verzoek;

  • c. door intrekking van de benoeming door de minister op voordracht van de rijksbouwmeester.

Artikel 5. (Inzending en beoordeling)

 • 1 De voorzitter stelt vast op welke wijze een voordracht als bedoeld in artikel 3, eerste lid, plaatsvindt. Hij stelt tevens vast welke eisen aan de voordracht worden gesteld en voor welke datum de voordracht wordt ingediend.

 • 2 De voorzitter gehoord de jury bepaalt de wijze waarop de beoordeling van de voorgedragen projecten plaats vindt. De jury betrekt daarbij in elk geval:

  • a. of het ingediende project in voldoende mate bepaalbaar is om een beoordeling mogelijk te maken van het redelijkerwijs te verwachten eindresultaat;

  • b. de wijze waarop de opdrachtgever vorm en inhoud heeft gegeven aan zijn opdrachtgeverschap en het ontwerp als instrument heeft ingezet; en

  • c. het resultaat: de gebruiks-, toekomst- en belevingswaarde daarvan, alsook de bredere maatschappelijke betekenis ervan.

Artikel 6. (Nominatie en besluit)

 • 1 De jury beoordeelt de ingezonden projecten en nomineert naar aanleiding daarvan ten minste drie en ten hoogste vijf opdrachtgevers.

 • 2 De jury stelt een rapport op waarin zij haar bevindingen neerlegt met betrekking tot de genomineerde opdrachtgevers.

 • 3 De jury biedt het rapport met de bevindingen en haar advies aan de minister aan. De minister stelt op voordracht van de jury vast aan wie van de genomineerden de prijs wordt toegekend

Artikel 7. (Prijsuitreiking)

 • 1 De voorzitter presenteert het juryrapport tijdens een publieke bijeenkomst.

 • 2 De winnaar van de prijs wordt bekend gemaakt en de prijs wordt uitgereikt door of namens de minister.

Artikel 9. (Overgangsbepalingen)

In afwijking van artikel 3, tweede lid, komen in 2018 Voor de prijs komen in aanmerking opdrachtgevers van wie een project als bedoeld in artikel 2, tweede lid, in de drie kalenderjaren voorafgaand aan het jaar waarin de prijs wordt toegekend:

 • a. is voltooid; of

 • b. zodanig ver is gevorderd dat naar het oordeel van de jury een beoordeling van het project mogelijk is.

Artikel 10. (Inwerkingtreding)

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

K.H. Ollongren

Naar boven