Regeling toepassing Regeling uitruil stimuleringspremie voor buitengewoon verlof BZ

Geldend van 31-05-2018 t/m heden

Besluit van 17 mei 2018, nr. MINBUZA-2018.467544, tot toepassing van de Regeling uitruil stimuleringspremie voor buitengewoon verlof bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken (Regeling toepassing Regeling uitruil stimuleringspremie voor buitengewoon verlof BZ)

De Minister van Buitenlandse Zaken

Gelet op de artikelen 58 van het Reglement Dienst Buitenlandse Zaken en 49tt, tiende lid, van het Algemeen Rijksambtenarenreglement;

In overeenstemming met de centrales van verenigingen van ambtenaren bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken;

Besluit:

Artikel 1

De ambtenaar van het Ministerie van Buitenlandse Zaken die in aanmerking komt voor een stimuleringspremie als bedoeld in artikel 49tt van het Algemeen Rijksambtenarenreglement kan deze overeenkomstig het bepaalde in de Regeling uitruil stimuleringspremie voor buitengewoon verlof geheel of gedeeltelijk inruilen voor een periode van buitengewoon verlof als bedoeld in artikel 46, derde lid, van het Reglement Dienst Buitenlandse Zaken uitsluitend in het persoonlijk belang direct voorafgaand aan de ingangsdatum van zijn ontslag op eigen verzoek, bedoeld in artikel 96, eerste lid, van het Reglement Dienst Buitenlandse Zaken.

Artikel 2

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling toepassing Regeling uitruil stimuleringspremie voor buitengewoon verlof BZ.

Artikel 3

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na plaatsing in de Staatscourant en werkt terug tot en met 1 januari 2018.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 17 mei 2018

De Minister van Buitenlandse Zaken,

namens deze:

de Secretaris-Generaal,

J. Brandt

Terug naar begin van de pagina