Subsidieregeling SMK 2018

[Regeling vervalt per 01-01-2019.]
Geldend van 26-05-2018 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, van 18 mei 2018, nr. IENW/BSK-2018/84581, houdende vaststelling van regels voor subsidiëring van activiteiten van de Stichting Milieukeur voor het kalenderjaar 2018 (Subsidieregeling SMK 2018)

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2. Activiteiten waarvoor subsidie wordt verstrekt

De Minister kan op aanvraag aan SMK subsidie verstrekken voor activiteiten in 2018 die samenhangen met het fungeren van SMK als beheerder van het keurmerk Milieukeur en die bestaan uit het ontwikkelen en actualiseren van criteriasets ten behoeve van certificatieschema’s.

Artikel 3. Subsidiabele kosten

  • 1 Als standaardberekeningswijzen voor de berekening van uurtarieven worden gehanteerd:

    • a. berekening op basis van integrale kostensystematiek;

    • b. berekening op basis van kosten per kostendrager vermeerderd met een forfaitair vastgestelde opslag voor indirecte kosten; of

    • c. een forfaitair vastgesteld uurtarief.

  • 2 Eventuele vóór indiening van de aanvraag gemaakte kosten komen voor subsidie in aanmerking, voor zover het kosten betreft die in 2018 zijn gemaakt.

Artikel 5. Voorschotverlening

Gelijktijdig met de beschikking tot subsidieverlening kan de Minister een voorschot verlenen van maximaal 80% van het in de beschikking tot subsidieverlening opgenomen maximum subsidiebedrag.

Artikel 6. Aanvraag tot subsidieverlening

De aanvraag tot subsidieverlening wordt ingediend binnen vier weken na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin deze regeling is geplaatst.

Artikel 7. Inwerkingtreding en horizonbepaling

  • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 26 april 2018.

  • 2 Deze regeling vervalt met ingang van 1 januari 2019, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op subsidies die voor die datum zijn verleend.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat,

S. van Veldhoven-van der Meer

Terug naar begin van de pagina