Tijdelijke vrijstelling ter bescherming (groeiregulatie) van de onbedekte pot- en [...] Viburnum, chrysant, Azalea, Aster en Hortensia, 2018

[Regeling vervallen per 12-09-2018.]
Geldend van 24-05-2018 t/m 11-09-2018

Besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 18 mei 2018, nr. 118099228, houdende tijdelijke vrijstelling op grond van artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden ter bescherming (groeiregulatie) van de onbedekte pot- en containerteelt van Viburnum, chrysant, Azalea, Aster en Hortensia (Tijdelijke vrijstelling ter bescherming (groeiregulatie) van de onbedekte pot- en containerteelt van de bloemisterijgewassen Viburnum, chrysant, Azalea, Aster en Hortensia, 2018)

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat;

Gelet op artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden en artikel 53 van de Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europese Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en tot intrekking van de Richtlijnen nr. 79/117/EEG en 91/414/EEG van de Raad (PbEU 2009, L 309);

BESLUIT:

Artikel 1

[Vervallen per 12-09-2018]

Tijdelijke vrijstelling als bedoeld in artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden en artikel 53 van Verordening (EG) nr. 1107/2009 wordt verleend voor het gebruik van Dazide Enhance (8962N) ter bescherming (groeiregulatie) van de onbedekte pot- en containerteelt van de bloemisterijgewassen Viburnum, chrysant, Azalea, Aster en Hortensia.

Artikel 2

[Vervallen per 12-09-2018]

De vrijstelling is slechts van toepassing indien de gebruiksvoorschriften in de bijlage bij dit besluit worden nageleefd.

Artikel 3

[Vervallen per 12-09-2018]

Dit besluit treedt in werking op de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt op 12 september 2018.

Artikel 4

[Vervallen per 12-09-2018]

Dit besluit wordt aangehaald als: Tijdelijke vrijstelling ter bescherming (groeiregulatie) van de onbedekte pot- en containerteelt van de bloemisterijgewassen Viburnum, chrysant, Azalea, Aster en Hortensia, 2018.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

namens deze,

R.P. van Brouwershaven

directeur Plantaardige Agroketens en Voedselkwaliteit

Bijlage Wettelijk Gebruiksvoorschrift Dazide Enhance (8962)

[Vervallen per 12-09-2018]

Wettelijk Gebruiksvoorschrift

[Vervallen per 12-09-2018]

Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als groeiregulator door middel van een gewasbehandeling in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.1, Ctgb juni 2015) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden.

Toepassingsgebied

Type toepassing

Doel groeiregulatie

Dosering (middel) per toepassing

Maximale dosering (middel) per toepassing

Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus

Maximaal aantal liter/kg middel per ha per teeltcyclus

Min interval tussen toepassingen in dagen

Onbedekte pot- en containerteelt van de bloemisterijgewassen:

Viburnum, Chrysant, Azalea, Hortensia, Aster

gewasbehandeling

groeiremming

0.4 -0.6% (400–600g middel per 100 l water)

4.8 kg/ha (500–800 l water/ha)

5

24 kg

7

Toepassingsvoorwaarden

[Vervallen per 12-09-2018]

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor mens en milieu te voorkomen.

Inlichtingenblad aangaande de veiligheid is voor de professionele gebruiker op aanvraag verkrijgbaar.

De potten en containers waarin de betreffende bloemisterijgewassen worden geteeld, dienen te zijn geplaatst in een semi-gesloten systeem op een semi-permeabel onkruiddoek.

Het middel dient voor de hierboven genoemde toepassingen toegepast te worden met 500-800 liter water per ha.

Voor veldtoepassingen is gebruik uitsluitend toegestaan door middel van daartoe geëigende apparatuur, te weten een machinaal voortgetrokken veldspuit, omdat gezondheidseffecten niet zijn uit te sluiten bij toepassing met een handspuit.

Draag geschikte handschoenen bij werkzaamheden aan behandeld gewas.

Om in het water levende organismen te beschermen is toepassing van dit middel in percelen die grenzen aan oppervlaktewater uitsluitend toegestaan indien op het gehele perceel gebruik wordt gemaakt van een techniek uit tenminste de klasse DRT90.

Let op: dit middel kan schadelijk zijn voor natuurlijke vijanden. Raadpleeg uw leverancier van natuurlijke vijanden over het gebruik van dit middel in combinatie met het gebruik van natuurlijke vijanden.

Aanbevelingen

[Vervallen per 12-09-2018]

De genoemde doseringen zijn slechts een aanwijzing m.b.t. de gevoeligheid van de planten, het verdient de voorkeur in alle gevallen via proefbespuitingen zelf de juiste dosis en het goede spuittijdstip vast te stellen, omdat de vele groeifactoren die het resultaat kunnen beïnvloeden van bedrijf tot bedrijf kunnen verschillen.

Bij bereiding van de spuitvloeistof eerst de tank half vullen met water, vóór het toevoegen van het product, om overmatige schuimvorming te voorkomen.

Terug naar begin van de pagina