Besluit beperking openbaarheid archiefbescheiden ambassade Boedapest

Geldend van 25-05-2018 t/m heden

Besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken van 7 mei 2018, houdende de beperking van de openbaarheid van de archiefbescheiden geborgen in het archief van de Nederlandse diplomatieke vertegenwoordiging in Hongarije, Ambassade Boedapest (Besluit beperking openbaarheid ambassade Boedapest)

De Minister van Buitenlandse Zaken,

Overwegende dat een aantal inventarisnummers in het archief beperkingen aan de openbaarheid behoeven;

Gelet op artikel 15, eerste lid, onder a en b, van de Archiefwet 1995, artikel 10 van het Archiefbesluit 1995 en het advies van de algemene rijksarchivaris d.d 19 april 2018, kenmerk 1245107;

Besluit

Artikel 1

Met het oog op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer zijn de inventarisnummers, genoemd in de eerste kolom, beperkt tot 1 januari van het jaar, genoemd in de tweede kolom.

Inventarisnummer:

Beperkt openbaar tot 1 januari:

84

2077

85

2075

86

2086

87

2086

93

2050

94

2079

95

2088

96

2078

97

2071

100

2079

101

2081

102

2085

103

2086

104

2085

105

2084

106

2086

Artikel 2

Met het oog op het belang van de Staat of zijn bondgenoten zijn de inventarisnummers, genoemd in de eerste kolom, beperkt openbaar tot 1 januari van het jaar, genoemd in de tweede klom.

Inventarisnummer:

Beperkt openbaar tot 1 januari:

470

2026

478

2046

482

2060

517

2057

518

2061

519

2075

520

2075

522

2079

579

2032

Artikel 3

  • 1 Raadpleging of gebruik van de archiefbescheiden geborgen onder de inventarisnummers, genoemd in artikel 1 is, tot openbaarwording, uitsluitend mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de algemene rijksarchivaris, die aan zijn toestemming voorwaarden kan verbinden.

  • 2 Raadpleging of gebruik van de archiefbescheiden geborgen onder de inventarisnummers, genoemd in artikel 2 is, tot openbaarwording, uitsluitend mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van het hieronder vermelde bestuursorgaan.

Artikel 4

Het vervaardigen van reproducties van documenten geborgen onder de inventarisnummers, genoemd in artikel 1, is tot openbaarwording, uitsluitend mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de algemene rijksarchivaris, die aan zijn toestemming voorwaarden kan verbinden.

Artikel 5

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit wordt als bijlage gevoegd bij de ‘Verklaring van Overbrenging van het archief van de Nederlandse diplomatieke vertegenwoordiging in Hongarije, Ambassade Boedapest’.

De Minister van Buitenlandse Zaken,

Namens deze,

N. van Heezik

Hoofd Informatie & Archief

Directie Bedrijfsvoering

Terug naar begin van de pagina