Tijdelijke vrijstelling ter bescherming van de onbedekte teelt van kers, pruim, blauwe [...] en druif tegen suzuki-fruitvlieg (Drosophila suzukii), 2018

[Regeling vervallen per 30-09-2018.]
Geldend van 14-05-2018 t/m 29-09-2018

Besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 15 mei 2018 , nr. 18054345, houdende tijdelijke vrijstelling op grond van artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden ter bescherming van de onbedekte teelt van kers, pruim, blauwe bes en druif tegen suzuki-fruitvlieg (Tijdelijke vrijstelling ter bescherming van de onbedekte teelt van kers, pruim, blauwe bes en druif tegen suzuki-fruitvlieg (Drosophila suzukii), 2018)

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat;

Gelet op artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden en artikel 53 van de Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europese Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en tot intrekking van de Richtlijnen nr. 79/117/EEG en 91/414/EEG van de Raad (PbEU 2009, L 309);

BESLUIT:

Artikel 1

[Vervallen per 30-09-2018]

Tijdelijke vrijstelling als bedoeld in artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden en artikel 53 van Verordening (EG) nr. 1107/2009 wordt verleend voor het gebruik van Exirel ter bescherming van de teelt van kers, pruim, blauwe bes en druif tegen suzuki-fruitvlieg (Drosophilasuzukii).

Artikel 2

[Vervallen per 30-09-2018]

De vrijstelling is slechts van toepassing indien de gebruiksvoorschriften in de bijlage bij dit besluit worden nageleefd.

Artikel 3

[Vervallen per 30-09-2018]

Dit besluit treedt in werking:

  • in de onbedekte teelt van kers met ingang van 14 mei 2018 en vervalt op 31 augustus 2018;

  • In de onbedekte teelt van pruim met ingang van 11 juni 2018 en vervalt op 30 september 2018;

  • in de onbedekte teelt van blauwe bes met ingang van 11 juni 2018 en vervalt op 30 september 2018;

  • in de onbedekte teelt van druif met ingang van 1 augustus 2018 en vervalt op 30 september 2018.

Artikel 4

[Vervallen per 30-09-2018]

Dit besluit wordt aangehaald als: Tijdelijke vrijstelling ter bescherming van de onbedekte teelt van kers, pruim, blauwe bes en druif tegen suzuki-fruitvlieg (Drosophila suzukii), 2018.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

namens deze,

R.P. van Brouwershaven

directeur Plantaardige Agroketens en Voedselkwaliteit

Bijlage Wettelijk Gebruiksvoorschrift Exirel

[Vervallen per 30-09-2018]

Wettelijk Gebruiksvoorschrift

[Vervallen per 30-09-2018]

Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als insecticide door middel van een gewasbehandeling in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0, Ctgb juni 2011) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden

Toepassings-

gebied

Te bestrijden organisme

Dosering (middel) per toepassing

Maximale dosering (middel) per toepassing

Maximaal aantal toepassingen per 12 maanden

Minimum interval tussen toepassingen in dagen

Veiligheidstermijn in dagen of uiterst gewasstadium waarop toegepast mag worden

Kers

(onbedekt)

suzuki-fruitvlieg

0,075%

(75 ml/100 L water)

1 l/ha

2

10

7

Pruim (onbedekt)

suzuki-fruitvlieg

0,075%

(75 ml/100 L water)

1 l/ha

2

10

7

blauwe bes (onbedekt)

suzuki-fruitvlieg

0,075%

(75 ml/100 L water)

0,9 l/ha

2

10

3

Druif

(onbedekt)

suzuki-fruitvlieg

0,075%

(75 ml/100 L water

0,9 l/ha

2

14

10

* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken. Werkzaamheid is bij lagere dosering niet beoordeeld.

Overige toepassingsvoorwaarden

[Vervallen per 30-09-2018]

Draag geschikte handschoenen bij werkzaamheden aan behandelde kersen en pruimen.

Om in het water levende organismen, bijen en overige niet tot de doelsoorten behorende geleedpotigen/ insecten te beschermen is toepassing in kersen, pruimen, blauwe bessen en druif uitsluitend toegestaan indien op het gehele perceel gebruik wordt gemaakt van een techniek uit de klasse DRT99 in combinatie met een teeltvrije zone van tenminste 450 cm.

Gevaarlijk voor bijen. Om de bijen en andere bestuivende insecten te beschermen mag u dit product niet gebruiken op in bloei staande gewassen. Verwijder onkruid voordat het bloeit.

Resistentiemanagement

[Vervallen per 30-09-2018]

Dit middel bevat de werkzame stof cyantraniliprole. Cyantraniliprole behoort tot de diamides. De Irac code is 28. Bij dit product bestaat er kans op resistentieontwikkeling. In het kader van resistentiemanagement dient u de adviezen die gegeven worden in de voorlichtingsboodschappen, op te volgen.

Terug naar begin van de pagina