Instellingsbesluit Werkgroep IBO jongeren met afstand tot de arbeidsmark

Geldend van 24-05-2018 t/m heden

Besluit van de Minister van Financiën, van 9 mei 2018, nr. 2018-69785, tot instelling van de Werkgroep Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt (Instellingsbesluit werkgroep IBO Jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt)

De Minister van Financiën,

Gelet op artikel 2 van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. minister: Minister van Financiën;

 • b. werkgroep: werkgroep, bedoeld in artikel 2.

Artikel 2. Instelling en taak

 • 1 Er is een werkgroep IBO Jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt.

 • 2 De werkgroep heeft tot taak interdepartementaal beleidsonderzoek uit te voeren naar het beleid voor jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt, conform de taakopdracht zoals op 5 februari 2018 gepubliceerd (Kamerstukken Tweede Kamer vergaderjaar 2017 / 2018, 34 775 nr. 80).

 • 3 Het onderzoek zal moeten resulteren in een rapport waarin één of meerdere beleidsopties worden gegeven waarover vervolgens afweging kan plaatsvinden.

Artikel 3. Samenstelling werkgroep, benoeming leden en instellingsduur

 • 1 De werkgroep bestaat uit een voorzitter en 9 leden.

 • 2 Tot voorzitter van de werkgroep wordt benoemd de heer prof. dr. B.J. ter Weel.

 • 3 Tot leden van de werkgroep worden benoemd:

  • mw. ir. M.J. Smit (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)

  • mw. drs. J. van den Bout (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)

  • mw. A.N. de Witte MSc. (Ministerie van Financiën)

  • mw. drs. I.M. Jansen (Ministerie van Algemene Zaken)

  • mw. mr. drs. I.J. Vossenaar MBA (Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap)

  • mw. L.P.M. Spoelman (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)

  • mw. mr. L.M.P. de Bie (Ministerie van Justitie en Veiligheid)

  • mw. dr. ir. D. Lanser (Centraal Planbureau)

  • dhr. dr. R. Maslowski (Sociaal en Cultureel Planbureau)

 • 4 De leden van de werkgroep werkzaam voor de overheid kunnen bij afwezigheid of verandering van baan vervangen worden door een collega van dezelfde werkgever.

 • 5 De werkgroep kan besluiten externe leden uit te nodigen om deel te nemen aan de werkgroep.

 • 6 De werkgroep wordt ingesteld per 15 maart 2018.

 • 7 De werkgroep wordt opgeheven twee weken nadat het rapport zoals bedoeld in artikel 2 door de minister van Financiën aan de ministers van Onderwijs Cultuur en Wetenschap en Sociale Zaken en Werkgelegenheid is aangeboden, behoudens voor zover de werkgroep nog wordt verzocht toelichting te geven op het eindrapport.

Artikel 4. Werkwijze

 • 1 De werkgroep stelt haar eigen werkwijze vast, met inachtneming van het IBO handboek.

 • 2 De werkgroep wordt in haar werkzaamheden bijgestaan door een secretariaat.

 • 3 Het secretariaat is voor de inhoudelijke uitvoering van zijn taak uitsluitend verantwoording schuldig aan de voorzitter van de werkgroep.

 • 4 In het secretariaat wordt voorzien door de Minister van Financiën, de minister van Onderwijs Cultuur en Wetenschap en de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

 • 5 De minister draagt, na overleg met de werkgroep, zorg voor de nodige voorzieningen ten behoeve van de werkzaamheden van de werkgroep.

Artikel 5. Vergoeding

De voorzitter ontvangt een vaste vergoeding per maand. De toepasselijke salarisschaal voor de voorzitter is salarisschaal 18, hoogste trede, van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984. De arbeidsduurfactor voor de voorzitter is 0,15 per maand.

Artikel 6. Reis- en verblijfkosten

De voorzitter en andere leden van de werkgroep ontvangen een vergoeding van reis- en verblijfkosten op de voet van het Reisbesluit binnenland en de Reisregeling binnenland.

Artikel 7. Openbaarmaking

Rapporten, notities, verslagen, adviezen en andere producten die door of namens de werkgroep worden vervaardigd of vergaard, worden niet door de werkgroep openbaar gemaakt, maar uitsluitend aan de minister uitgebracht of overgedragen.

Artikel 8. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 15 maart 2018.

Artikel 9. Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit Werkgroep IBO jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst en in afschrift worden gezonden aan betrokkenen.

De Minister van Financiën,

W.B. Hoekstra

Terug naar begin van de pagina