Mandaatbesluit AIVD ten aanzien van samenwerking met inlichtingen- en veiligheidsdiensten van andere landen 2018

Geldend van 01-05-2018 t/m heden

Besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 7 mei 2018, houdende mandaatverlening aan de directeur-generaal van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst voor het verlenen van toestemming voor het aangaan van een samenwerkingsrelatie met een inlichtingen- en veiligheidsdienst van een ander land en voor het verlenen van ondersteuning aan een inlichtingen- en veiligheidsdienst van een ander land (Mandaatbesluit AIVD ten aanzien van samenwerking met inlichtingen- en veiligheidsdiensten van andere landen 2018)

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op de artikelen 88, vierde lid, en 89, zesde lid, van de Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2017;

Besluit:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

Artikel 2

  • 1 Het hoofd van de dienst heeft mandaat om toestemming te verlenen voor het aangaan van een samenwerkingsrelatie met een inlichtingen- en veiligheidsdienst van een ander land, tenzij het gaat om een inlichtingen- of veiligheidsdienst van een ander land die volgens de wegingsnotitie als risicodienst moet worden aangemerkt.

  • 2 De Minister wordt zo spoedig mogelijk geïnformeerd over een verleende toestemming door het hoofd van de dienst.

Artikel 3

  • 1 Het hoofd van de dienst heeft mandaat om toestemming te verlenen voor het, in het kader van een samenwerkingsrelatie, verlenen van technische en andere vormen van ondersteuning aan een dienst van een ander land in die gevallen zoals bepaald in artikel 89, zesde lid, van de wet.

  • 2 De Minister wordt zo spoedig mogelijk geïnformeerd over een verleende toestemming door het hoofd van de dienst.

Artikel 6

Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaatbesluit AIVD ten aanzien van samenwerking met inlichtingen- en veiligheidsdiensten van andere landen 2018.

, 7 mei 2018, met terugwerkende kracht geldig per 1 mei 2018.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

K.H. Ollongren

Terug naar begin van de pagina