Besluit tarieven en voorwaarden van overige luchthavens

Geldend van 01-05-2018 t/m heden

Besluit van 9 april 2018, houdende regels betreffende de tarieven en voorwaarden van overige luchthavens (Besluit tarieven en voorwaarden van overige luchthavens)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Infrastructuur en Waterstaat van 6 februari 2018, nr. IENM/BSK-2017/298532, Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken, gedaan in overeenstemming met de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat;

Gelet op de artikelen 8.40c, vijfde lid, 8.40e, tweede en vijfde lid, en 8.40g, negende lid, van de Wet luchtvaart;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 21 februari 2018, nr. W17.18.0019/IV);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Infrastructuur en Waterstaat van 3 april 2018, nr. IENW/BSK-2018/53278, Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1. Begripsbepalingen

 • 2 In dit besluit wordt onder exploitant mede verstaan burgerexploitant.

Artikel 2. Toepassingsbereik

Dit besluit is, tenzij anders is bepaald, van toepassing ten aanzien van overige luchthavens die de drempelwaarde van vijf miljoen passagiersbewegingen per jaar overschrijden.

Artikel 3. Luchtvaartactiviteiten

Luchtvaartactiviteiten zijn activiteiten als bedoeld in artikel 8.40c, eerste lid, van de wet van de exploitant van een overige luchthaven ten behoeve van:

 • a. het opstijgen en landen van luchtvaartuigen;

 • b. het parkeren van luchtvaartuigen;

 • c. de afhandeling van passagiers van luchtvaartuigen en hun bagage, alsmede van vracht in verband met het opstijgen en landen van luchtvaartuigen waaronder in elk geval wordt begrepen:

  • 1°. het gebruik van de passagiersterminal; en

  • 2°. het gebruik van de voorrijwegen;

 • d. de uitvoering van de beveiliging van passagiers en hun bagage, alsmede van vracht, waaronder mede begrepen de faciliteiten voor grenscontrole.

Artikel 4. Vaststelling van tarieven en voorwaarden

 • 1 De exploitant van een overige luchthaven doet de mededeling van de vaststelling van tarieven en voorwaarden, bedoeld in artikel 8.40c, eerste lid, van de wet, door:

  • a. terinzagelegging van de tarieven en voorwaarden op in ieder geval de vestiging van de exploitant op de luchthaven;

  • b. kennisgeving van de vaststelling van de tarieven en voorwaarden langs elektronische weg op een zodanig geschikte wijze dat de gebruikers en representatieve organisaties zo goed mogelijk worden bereikt; en

  • c. toezending van de vastgestelde tarieven en voorwaarden op verzoek van gebruikers en representatieve organisaties aan het door hen opgegeven adres.

 • 2 In de kennisgeving, bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, wordt de datum vermeld waarop de tarieven en voorwaarden door de exploitant zijn vastgesteld, de ingangsdatum van de tarieven en voorwaarden, de periode van terinzagelegging en de locatie waar en de tijdstippen waarop de tarieven en voorwaarden kunnen worden ingezien.

 • 4 De exploitant van een overige luchthaven draagt er zorg voor dat met ingang van 1 april of 1 november de tarieven en voorwaarden, bedoeld in artikel 8.40c, eerste lid, van de wet ingaan.

Artikel 5. Voorstel voor tarieven en voorwaarden

 • 1 De exploitant van een overige luchthaven doet de mededeling van een voorstel voor tarieven en voorwaarden als bedoeld in artikel 8.40e, eerste lid, van de wet door:

  • a. terinzagelegging van het voorstel op in ieder geval de vestiging van de exploitant op de luchthaven;

  • b. kennisgeving van het uitbrengen van het voorstel langs elektronische weg op zodanig geschikte wijze dat de gebruikers en representatieve organisaties zo goed mogelijk worden bereikt; en

  • c. toezending van het voorstel op verzoek van gebruikers en representatieve organisaties aan het door hen opgegeven adres.

 • 2 In de kennisgeving, bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, worden de periode van terinzagelegging vermeld en de locatie waar en de tijdstippen waarop het voorstel voor tarieven en voorwaarden kan worden ingezien.

 • 3 Gedurende vier weken na de dag waarop het voorstel voor tarieven en voorwaarden ter inzage is gelegd kan het voorstel worden ingezien. De periode van terinzagelegging vangt niet eerder aan dan op de dag nadat de kennisgeving heeft plaatsgehad.

 • 4 Het voorstel, bedoeld in het eerste lid, bevat ten minste:

  • a. een lijst van de verschillende diensten en infrastructuur die in ruil voor de tarieven ter beschikking worden gesteld;

  • b. de methodiek voor het vaststellen van de tarieven;

  • c. de algemene kostenstructuur van de faciliteiten en diensten waarop de tarieven betrekking hebben;

  • d. de opbrengsten uit de verschillende tarieven en de totale kosten van de diensten gedekt door de tarieven;

  • e. eventuele overheidsfinanciering van de faciliteiten en diensten waarop de tarieven betrekking hebben;

  • f. prognoses betreffende de situatie van de luchthaven ten aanzien van de tarieven, de ontwikkelingen van verkeer en vervoer alsmede de geplande investeringen;

  • g. het werkelijke gebruik van de luchthaveninfrastructuur en -apparatuur tijdens het voorgaande boekjaar;

  • h. de voorspelde resultaten van eventuele omvangrijke geplande investeringen in termen van hun effect op de capaciteit van de luchthaven; en

  • i. een prognose van de te verwachten kwaliteitsontwikkeling voor het komende boekjaar, aan de hand van de in artikel 8 vastgestelde kwaliteitsindicatoren, ten opzichte van het lopende boekjaar.

 • 5 Binnen vier weken na de dag waarop mededeling is gedaan van het voorstel voor tarieven en voorwaarden, kunnen gebruikers hun zienswijze omtrent het voorstel voor tarieven en voorwaarden schriftelijk kenbaar maken aan de exploitant van een overige luchthaven.

 • 6 Gedurende de in het vijfde lid bedoelde termijn bestaat desgevraagd voor de gebruikers de mogelijkheid hun zienswijze mondeling toe te lichten.

Artikel 6. Gemeenschappelijk, transparant systeem van tarieven en voorwaarden

 • 1 Bij de vaststelling van en het daaraan voorafgaand doen van een mededeling van een voorstel voor de tarieven en voorwaarden ten behoeve van een gemeenschappelijk, transparant systeem van tarieven als bedoeld in artikel 8.40d, tweede en derde lid, van de wet, is voor zowel de exploitant van een overige luchthaven die de grens van vijf miljoen passagiersbewegingen per jaar overschrijdt als de exploitant van elke deelnemende overige luchthaven, dit besluit van toepassing.

Artikel 7. Informatie voorafgaand aan de mededeling van een voorstel voor tarieven en voorwaarden

Voorafgaand aan de mededelingen ten behoeve van het voorstel van de tarieven en voorwaarden, bedoeld in de artikelen 8.40d, vierde lid, en 8.40e, eerste lid, van de wet verstrekken de gebruikers aan de exploitant van een overige luchthaven informatie over:

 • a. de prognoses betreffende de omvang van hun verkeer en vervoer;

 • b. de prognoses betreffende de samenstelling en het geplande gebruik van hun vloot;

 • c. hun ontwikkelingsprojecten op de luchthaven; en

 • d. hun behoefte op de luchthaven.

Artikel 8. Kwaliteitsindicatoren

Indicatoren voor het kwaliteitsniveau van de door de exploitant van een overige luchthaven aangeboden diensten met betrekking tot het gebruik van de luchthaven als bedoeld in artikel 8.40e, vijfde lid, onder c, van de wet, omvatten ten minste:

 • a. de capaciteit op jaarbasis en de piekuurcapaciteit van het beschikbare banenstelsel, gemeten in aantallen vliegtuigbewegingen;

 • b. het aantal opstelplaatsen voor passagiers- en vrachtvliegtuigen en het aantal bufferplaatsen;

 • c. de totale oppervlakte van de terminals ten behoeve van de in artikel 3 bedoelde luchtvaartactiviteiten en het aantal zitplaatsen in de terminals, onderverdeeld in vierkante meters voor vertrekhal, aankomsthal en circulatie- en verblijfsruimten;

 • d. de pieren, gemeten in aantallen pieren en gates, onderverdeeld naar categorieën en grootte;

 • e. de capaciteit op jaarbasis en de piekuurcapaciteit van het bagagesysteem, gemeten in aantallen colli, alsmede het aantal reclaimbanden;

 • f. het aantal bussen aan de luchtzijde;

 • g. het aantal check-in faciliteiten naar soort (balies, selfservice of anderszins);

 • h. het aantal doorlaatplaatsen in verband met beveiliging van passagiers en bagage, alsmede van vracht, de inzet van het aantal daarvoor door de exploitant van een overige luchthaven ingezette beveiligingsfunctionarissen, en de capaciteit per jaar en de piekuurcapaciteit daarvan in aantallen reizigers; en

 • i. de beschikbaarheid van de in de onderdelen a tot en met h genoemde diensten gedurende het boekjaar van de exploitant van de luchthaven, waar mogelijk uitgedrukt in een percentage, en gerelateerd aan de ontwikkeling van het volume van het luchthavenluchtverkeer, het vervoer van passagiers en het vervoer van vracht.

Artikel 9. Inhoud aanvraag Autoriteit Consument en Markt

 • 1 Een aanvraag als bedoeld in artikel 8.40g, eerste lid, van de wet bevat:

  • a. de gronden voor het oordeel van de gebruiker dat de tarieven en voorwaarden in strijd zijn met bij of krachtens de wet gestelde regels;

  • b. de aanduiding om welke concrete door de exploitant van een overige luchthaven vastgestelde tarieven en voorwaarden het gaat; en

  • c. indien van toepassing, de vermelding van andere instanties waaraan is verzocht zich uit te spreken over de tarieven en voorwaarden.

Artikel 11. Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit tarieven en voorwaarden van overige luchthavens.

Artikel 12. Inwerkingtreding

De Wet van 14 februari 2018 tot wijziging van de Wet luchtvaart in verband met de implementatie van richtlijn nr. 2009/12/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 11 maart 2009 inzake luchthavengelden (PbEG L 70) voor overige luchthavens (Stb. 2018, 76) en dit besluit treden in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 9 april 2018

Willem-Alexander

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,

C. van Nieuwenhuizen Wijbenga

Uitgegeven de dertigste april 2018

De Minister van Justitie en Veiligheid,

F.B.J. Grapperhaus

Terug naar begin van de pagina