Wijzigingsregeling Regeling uitvoering Wet arbeid vreemdelingen 2014 (herschikking voorwaarden toegang en verblijf derdelanders)

Geldend van 23-05-2018 t/m heden

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 19 april 2018, 2018-0000072475, tot wijziging van de Regeling uitvoering Wet arbeid vreemdelingen 2014 in verband met de implementatie van richtlijn (EU) 2016/801 van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2016 betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van derdelanders met het oog op onderzoek, studie, stages, vrijwilligerswerk, scholierenuitwisseling, educatieve projecten of au-pairactiviteiten (herschikking) (PbEU 2016, L 132)

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op de artikelen 5, vierde lid, en 22 van de Wet arbeid vreemdelingen, en artikel 3.39, onderdeel d, van het Vreemdelingenbesluit;

Besluit:

Artikel II

Een geldige tewerkstellingsvergunning die is afgegeven op grond van paragraaf 33 van de Regeling uitvoering Wet arbeid vreemdelingen 2014 voor de inwerkingtreding van deze regeling, wordt aangemerkt als een tewerkstellingsvergunning die is afgegeven na de inwerkingtreding van deze regeling.

Artikel III

Deze regeling treedt in werking op het moment waarop de Wijziging van het Vreemdelingenbesluit 2000 en enige andere besluiten in verband met de implementatie van richtlijn (EU) 2016/801 van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2016 betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van derdelanders met het oog op onderzoek, studie, stages, vrijwilligerswerk, scholierenuitwisseling, educatieve projecten of au-pairactiviteiten (herschikking) (PbEU 2016, L 132) in werking treedt.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 19 april 2018

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

W. Koolmees

Terug naar begin van de pagina