Regeling kosten aftappen Wiv 2017

Geldend van 01-05-2018 t/m heden

Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Minister van Defensie van 20 april 2018, nr. 2018-0000241494, houdende vaststelling van regels inzake de vaststelling en vergoeding van kosten, bedoeld in artikel 53, achtste lid, van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Regeling kosten aftappen Wiv 2017)

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Minister van Defensie,

Gelet op artikel 53, achtste lid, van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017;

Besluiten:

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. wet: Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017;

 • b. aanbieder: aanbieder van een communicatiedienst;

 • c. hoofd van de dienst: het hoofd van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst dan wel het hoofd van de Militaire Inlichtingen- en veiligheidsdienst.

Artikel 2

 • 1 De aanbieder doet aan het hoofd van de dienst een opgave van de door hem gemaakte investerings-, exploitatie- en onderhoudskosten, zoals nader aangeduid in de bij deze regeling behorende bijlage, voor de technische voorzieningen die door hem zijn getroffen teneinde te kunnen voldoen aan een opdracht als bedoeld in 53, eerste lid, van de wet. Het bepaalde in de eerste volzin is van overeenkomstige toepassing op de gemaakte kosten in verband met het in stand houden van de door een aanbieder getroffen technische voorzieningen als bedoeld in artikel 53, zesde lid, van de wet.

 • 2 De kostenopgave bevat een omschrijving van de getroffen technische voorzieningen alsmede een nauwkeurige specificatie van de direct daaraan gerelateerde kosten, uitgesplitst naar investerings-, exploitatie- en onderhoudskosten. De kostenopgave wordt opgesteld overeenkomstig de in de bijlage gegeven aanwijzingen.

 • 3 De kostenopgave wordt ingediend nadat de opdracht is voltooid.

 • 4 In afwijking van het derde lid kan een aanbieder een kostenopgave van de door hem te maken investeringskosten bij het hoofd van de dienst indienen voorafgaand aan het treffen van de vereiste technische voorzieningen, indien dit in overleg met de desbetreffende dienst is overeengekomen.

Artikel 3

 • 1 De aanbieder doet aan het hoofd van de dienst een opgave van de door hem gemaakte administratie- en personeelskosten, zoals nader aangeduid in de bij deze regeling behorende bijlage, die rechtstreeks voortvloeien uit het voldoen aan een opdracht als bedoeld in artikel 53, eerste lid, van de wet.

 • 2 De kostenopgave bevat een specificatie van de verrichte werkzaamheden als aangeduid in de bijlage bij deze regeling en van de desbetreffende tijdsbesteding. De kostenopgave wordt opgesteld overeenkomstig de in de bijlage gegeven aanwijzingen.

 • 3 De kostenopgave wordt ingediend nadat de opdracht is voltooid.

 • 4 In afwijking van het derde lid kan een aanbieder een kostenopgave van de door hem te maken personeelskosten bij het hoofd van de dienst indienen voorafgaand aan het uitvoeren van de opdracht, indien dit met de dienst is overeengekomen.

Artikel 4

Indien de kostenopgave als bedoeld in de artikelen 2 en 3 onvoldoende duidelijkheid verschaft, kan het hoofd van de dienst de aanbieder verzoeken nadere informatie over de kostenopgave te verstrekken, waaronder:

 • a. een toelichting op de verrichte of te verrichten werkzaamheden,

 • b. een toelichting op het kostenniveau, waaronder voor zover van toepassing, het gehanteerde uurtarief;

 • c. een accountantsverklaring omtrent de kostenopgave.

Artikel 5

 • 1 Indien het hoofd van de dienst van oordeel is dat de kosten, zoals opgenomen in de kostenopgave als bedoeld in artikel 2 en artikel 3, naar redelijkheid voor vergoeding in aanmerking komen, wordt de vergoeding vastgesteld op het gedeclareerde bedrag.

 • 2 Indien het hoofd van de dienst van oordeel is dat de kosten, zoals opgenomen in de kostenopgave als bedoeld in artikel 2 en artikel 3, naar redelijkheid niet dan wel slechts ten dele voor vergoeding in aanmerking komen, stelt hij de vergoeding dienovereenkomstig vast.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

K.H. Ollongren

De Minister van Defensie,

A.Th.B. Bijleveld-Schouten

Bijlage behorende bij de artikelen 2, eerste lid en 3, eerste lid

I. Nadere aanduiding van investerings-, exploitatie-, onderhouds-, administratie- en personeelskosten die rechtstreeks kunnen voortvloeien uit het voldoen aan een opdracht als bedoeld in artikel 53, eerste lid, van de wet in verband met de toepassing van artikel 47, eerste lid en artikel 48, eerste lid, van de wet

De kosten verbonden aan de uitvoering van een opdracht als bedoeld in artikel 53, eerste lid, van de wet in verband met de toepassing van artikel 47, eerste lid, onderscheidenlijk artikel 48, eerste lid, van de wet zijn declarabel voor zover wordt uitgegaan van de salariskosten, vermeerderd met 5% voor andere kosten en voor zover de kosten betrekking hebben op de volgende werkzaamheden:

Gerichte interceptie (artikel 47)

Onderzoeksopdrachtgerichte interceptie (artikel 48)

1. Het voorbereiden van de interceptie

1. Het voorbereiden van de interceptie

1.1. Aannemen van de opdracht

1.1. Aannemen van de opdracht

1.2. Administratieve/technische toets

1.2. Administratieve/technische toets

1.3. Vaststellen plan van aanpak

1.3. Vaststellen plan van aanpak

1.4. Opbouw technische voorziening

1.4. Opbouw technische voorziening

1.5. Archiveren

1.5. Archiveren

1.6. Factureren

1.6. Factureren

   

2. De uitvoering van de interceptie

2. De uitvoering van de interceptie

2.1. Invoeren van gegevens in het systeem

2.1. Instandhouden van de interceptie

2.2. Instandhouden van de interceptie

2.2. Archiveren

2.3. Archiveren

2.3. Factureren

2.4. Factureren

 
   

3. Het verlengen van de interceptie

3. Het verlengen van de interceptie

3.1. Aannemen van de opdracht

3.1. Aannemen van de opdracht

3.2. Administratieve/technische toets

3.2. Administratieve/technische toets

3.3. Vaststellen plan van aanpak

3.3. Vaststellen plan van aanpak

3.4. Invoeren van gegevens in het systeem

3.4. Instandhouden van de interceptie

3.5. Instandhouden van de interceptie

3.5. Archiveren

3.6. Archiveren

3.6. Factureren

3.7. Factureren

 
   

4. Het (vervroegd) afsluiten van de interceptie

4. Het (vervroegd) afsluiten van de interceptie

4.1. Aanname (vervroegde) afsluiting

4.1. Aanname (vervroegde) afsluiting

4.2. Administratieve/technische toets

4.2. Administratieve/technische toets

4.3. Vaststellen plan van aanpak

4.3. Vaststellen plan van aanpak

4.4. Invoeren van gegevens in het systeem of afbouw technische

4.4. Afbouw technische voorziening

voorziening

4.5. Archiveren

4.5. Archiveren

4.6. Factureren

4.6. Factureren

 
   

5. Storingen

5. Storingen

5.1. Oplossen van storingen

5.1. Oplossen van storingen

5.2. Factureren

5.2. Factureren

II. Aanwijzingen voor de specificatie van kostenopgaven als bedoeld in de artikelen 2, tweede lid, en 3, tweede lid

Elke kostenopgave met betrekking tot de uitvoering van een opdracht als bedoeld in artikel 53, eerste lid, van de wet in verband met de uitvoering van de bevoegdheid als bedoeld in artikel 47, eerste lid, dan wel 48, eerste lid, van de wet, bevat een specificatie ten aanzien van de verrichte werkzaamheden, de desbetreffende tijdsbesteding en de daaruit voortvloeiende kosten.

Kostenopgaven bevatten voorts, voor zover van toepassing, de volgende gegevens op de verrichte werkzaamheden:

 • a. kenmerk op de opdracht

 • b. dienst die de opdracht heeft gegeven

 • c. (indien van toepassing) werkzaamheden verricht door de betrokken derde partijen

 • d. startdatum en tijd van de interceptieactiviteiten

 • e. einddatum en tijd van de interceptieactiviteiten

 • f. contactpersoon voor de aanbieder bij de desbetreffende dienst

Terug naar begin van de pagina