Regeling vacatiegeld leden commissie van gecommitteerden voor de examens verklaringhouder

Geldend van 01-07-2018 t/m heden

Regeling van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, van 23 april 2018, nr. IENW/BSK-2018/10392, tot het vaststellen van vacatiegeld voor leden van de commissie van gecommitteerden voor de examens verklaringhouder (Regeling vacatiegeld leden commissie van gecommitteerden voor de examens verklaringhouder)

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,

Gelet op artikel 12, zevende lid, van het Besluit verklaringhouders Scheepvaartverkeerswet;

BESLUIT:

Artikel 1

Het vacatiegeld, bedoeld in artikel 12, zevende lid, van het Besluit verklaringhouders Scheepvaartverkeerswet, dat leden van de commissie van gecommitteerden voor de examens verklaringhouder ontvangen, voor zover de oorzaak van hun benoeming niet is gelegen in het ambt dat zij bekleden, wordt vastgesteld op € 135,– per examendag waarop een lid als gecommitteerde optreedt.

Artikel 2

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juli 2018 en werkt terug tot en met 1 januari 2018.

Artikel 3

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vacatiegeld leden commissie van gecommitteerden voor de examens verklaringhouder.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,

C. van Nieuwenhuizen Wijbenga

Terug naar begin van de pagina