Regeling vaststelling tijdelijke subsidieregeling journalistieke innovatie 2018

[Regeling vervalt per 29-11-2018.]
Geldend van 28-04-2018 t/m heden

Regeling van het Stimuleringsfonds voor de journalistiek van 18 april 2018, nr. 27253, tot vaststelling van een tijdelijke subsidieregeling journalistieke innovatie 2018

Het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 8.15a van de Mediawet 2008;

Besluit:

Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen

Artikel 1. Te begeleiden en te subsidiëren activiteiten en kosten

 • 1 Het Stimuleringsfonds kan ten behoeve van de versterking en vernieuwing van de journalistiek in Nederland begeleiding en subsidie verstrekken voor innovatieve projecten binnen de journalistieke media.

 • 2 Voor subsidieverstrekking komen slechts kosten van de subsidieontvanger in aanmerking die rechtstreeks verband houden met de te subsidiëren activiteiten en die gemaakt zijn na toelating tot het begeleidingsprogramma.

 • 3 Het Stimuleringsfonds kan nadere richtlijnen omtrent de aard van de kosten en de activiteiten vaststellen. Deze richtlijnen worden gepubliceerd op de website van het Stimuleringsfonds www.svdj.nl.

Artikel 2. De onderdelen van de regeling

 • 1 De regeling bestaat uit een begeleidingsprogramma en subsidieverstrekking.

 • 2 Begeleiding en subsidieverstrekking zijn uitsluitend gericht op de ontwikkeling van een prototype of pilot.

Hoofdstuk 2. Begeleidingsprogramma

Artikel 3. Verzoek tot toelating

 • 1 Toegang tot het begeleidingsprogramma wordt op verzoek verleend.

 • 2 Ten hoogste 25 verzoekers kunnen worden toegelaten tot het begeleidingsprogramma.

 • 3 Een verzoek tot toelating tot het begeleidingsprogramma kan worden ingediend door de voor de desbetreffende activiteiten verantwoordelijke rechts- of natuurlijke personen, die in Nederland actief zijn en die zijn ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel, dan wel deze inschrijving verkrijgen na eventuele toelating tot het begeleidingsprogramma.

 • 4 Een verzoek wordt uitsluitend ingediend door middel van het invullen en ondertekenen van een door het Stimuleringsfonds vastgesteld formulier volgens de op de website van het Stimuleringsfonds www.svdj.nl vermelde instructies, en omvat in ieder geval:

  • a. een activiteitenplan volgens een door het Stimuleringsfonds vastgesteld format;

  • b. informatie waaruit blijkt dat de verzoeker is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel, dan wel deze inschrijving verkrijgt na eventuele toelating tot het begeleidingsprogramma, maar vóór eventuele toekenning van subsidie.

 • 5 Het activiteitenplan:

  • a. beschrijft nauwkeurig de aard en omvang van de voorgenomen activiteiten en de te realiseren doelstellingen;

  • b. wordt onderbouwd met een analyse van informatie op basis waarvan de verzoeker kennis over het plan heeft opgedaan; en

  • c. bevat een analyse van vergelijkbare plannen en ideeën en de daarmee behaalde resultaten.

 • 6 De haalbaarheid van het activiteitenplan dient te worden beschreven in termen van:

  • a. meerwaarde voor de gebruiker;

  • b. de wijze waarop informatie over de gebruikers is verkregen;

  • c. de schaalbaarheid van de activiteiten;

  • d. de verkende mogelijkheden tot samenwerking met andere partijen; en

  • e. de gevolgen voor de exploitatie en de effecten van de uitgevoerde activiteiten voor de eigen organisatie en voor andere partijen in de journalistieke sector, ook nadat de subsidieverstrekking is stopgezet.

 • 7 Het Stimuleringsfonds bevestigt binnen een week de ontvangst van een verzoek.

Artikel 4. Termijn indiening verzoek

 • 1 Een verzoek tot toelating van het begeleidingsprogramma kan worden ingediend tot uiterlijk 11 maart 2018.

 • 2 Het Stimuleringsfonds kan andere data vaststellen waarop verzoeken uiterlijk moeten worden ingediend.

Artikel 5. Verdeling en criteria toelating tot begeleidingsprogramma

 • 1 Het Stimuleringsfonds beslist gelijktijdig op de verzoeken op basis van randvoorwaardelijke en inhoudelijke criteria.

 • 2 De randvoorwaardelijke criteria bestaan uit:

  • a. het journalistieke karakter, waarbij de activiteiten betrekking hebben op

   • journalistieke producten,

   • journalistieke diensten,

   • platforms om journalistieke producten of diensten te realiseren, of

   • modellen om journalistieke producten of diensten te realiseren; en

  • b. het innovatieve karakter, waarbij de activiteiten vernieuwingen tot stand brengen binnen een van de vereiste vormen van het journalistieke karakter, waarbij vernieuwing kan bestaan uit:

   • nieuwe activiteiten binnen het journalistieke karakter,

   • nieuwe combinaties van activiteiten binnen het journalistieke karakter,

   • nieuwe combinaties van bestaande activiteiten binnen het journalistieke karakter, of

   • nieuwe combinaties van nieuwe met activiteiten binnen het journalistieke karakter.

  • 3. De inhoudelijke criteria hebben betrekking op de haalbaarheid van het ingediende activiteitenplan en betreffen:

   • a. het duurzame karakter van de activiteiten: in hoeverre kan het project zelfvoorzienend worden voortgezet na het subsidietraject;

   • b. het uitvoerbare karakter van de activiteiten: in hoeverre kan het voorgenomen activiteitenplan worden uitgevoerd binnen de termijn van en met de beschikbare middelen binnen de regeling; en

   • c. het karakter van de teamsamenstelling: in hoeverre zijn de juiste competenties aanwezig om het voorgenomen activiteitenplan uit te voeren.

Artikel 6. Beoordeling verzoeken

 • 1 Het Stimuleringsfonds beoordeelt allereerst of het ingediende verzoek volledig is. Wanneer deze onvolledig blijkt te zijn, krijgt de verzoeker uiterlijk een week de tijd om deze alsnog volledig te maken. Wanneer ook dan het verzoek onvolledig is, wijst het Stimuleringsfonds het verzoek op formele gronden af.

 • 2 Het Stimuleringsfonds beoordeelt vervolgens of een verzoek voldoet aan de randvoorwaardelijke criteria van artikel 5, tweede lid. Als een verzoek niet aan deze criteria voldoet, wijst het Stimuleringsfonds het verzoek op formele gronden af.

 • 3 Voldoet het verzoek aan de randvoorwaardelijke criteria, dan wordt de verzoeker verplicht tot een gesprek met minimaal twee leden van de expertcommissie en een werknemer van het Fonds. Dit gesprek vindt plaats op 26 maart 2018 of, indien nodig gezien het aantal aanvragen, op 27 maart 2018. Het Stimuleringsfonds kan andere data vaststellen waarop deze gesprekken worden gevoerd;

 • 4 Bij beoordeling aan de inhoudelijke criteria van artikel 5, derde lid, wijst het Stimuleringsfonds voor elk van de drie criteria een score toe van 1, 2, 3, 4 of 5 punten. Het gemiddelde van deze drie scores bepaalt de eindscore van een verzoek. Op basis van deze eindscores bepaalt het Stimuleringsfonds een rangorde.

Artikel 7. Onafhankelijke expertcommissie

 • 1 Een onafhankelijke expertcommissie adviseert het bij de beoordeling van verzoeken aan de inhoudelijke criteria van artikel 5, derde lid.

 • 2 De expertcommissie bestaat uit leden die deskundig zijn op één of meerdere van de inhoudelijke criteria van artikel 5, derde lid.

 • 3 Het Stimuleringsfonds benoemt de leden van de expertcommissie.

 • 4 Het Stimuleringsfonds bepaalt het benodigde aantal leden aan de hand van het aantal verzoeken.

 • 5 Elk verzoek dat voldoet aan de randvoorwaardelijke criteria wordt door minimaal twee experts van advies voorzien.

 • 6 Indien een lid van de expertcommissie een belang heeft in een te beoordelen verzoek neemt dit lid geen deel aan de beoordeling van het betreffende verzoek.

Artikel 8. Beslistermijn toelating tot begeleidingsprogramma

Het Stimuleringsfonds beslist binnen 6 weken na verstrijken van de termijn, bedoeld in artikel 4, op de ingediende verzoeken voor toelating tot het begeleidingsprogramma.

Hoofdstuk 3. Subsidieverstrekking

Artikel 9. Subsidieaanvraag

 • 1 Subsidie kan alleen worden aangevraagd door deelnemers die zijn toegelaten tot het begeleidingsprogramma.

 • 3 Een subsidieaanvraag gaat tevens vergezeld van een begroting, opgesteld volgens een door het Stimuleringsfonds vastgesteld format. De begroting heeft een duidelijke relatie met de activiteiten die worden uitgevoerd, waarbij de begrotingsposten aan de beschrijving van de uitvoering van de activiteiten gekoppeld zijn.

 • 4 Het Stimuleringsfonds bevestigt binnen een week de ontvangst van een subsidieaanvraag.

Artikel 10. Termijn indiening subsidieaanvraag

 • 1 Subsidieaanvragen kunnen doorlopend worden ingediend, gedurende de gehele looptijd van het begeleidingsprogramma.

 • 2 Een eerste subsidieaanvraag kan worden ingediend wanneer de verzoeker is toegelaten tot het begeleidingsprogramma.

 • 3 Alle subsidieaanvragen die op de eerste subsidieverstrekking volgen, kunnen enkel worden ingediend wanneer de voorgaande subsidieverstrekking binnen het begeleidingsprogramma volgens de voorwaarden is afgesloten.

Artikel 11. Subsidieplafond

 • 1 Voor subsidieverstrekking op grond van deze regeling is in totaal € 800.000 beschikbaar.

 • 2 Als op grond van de beoordeling de in aanmerking komende aanvragen leiden tot overschrijding van een subsidieplafond, kan het Stimuleringsfonds op basis van de vastgestelde rangorde van de subsidieaanvragen een subsidie weigeren voor zover door de verstrekking van de subsidie het subsidieplafond zou worden overschreden.

 • 3 Als na de subsidieverstrekking op grond van deze regeling het beschikbare bedrag, bedoeld in het eerste lid, niet geheel is gebruikt, kan het resterende deel gereserveerd worden ter besteding aan de doelen van het Stimuleringsfonds.

 • 4 Wanneer het subsidieplafond is bereikt binnen de looptijd van de regeling, wordt er geen verdere subsidie toegekend.

 • 5 In afwijking van het derde en vierde lid kan subsidie voor een hoger bedrag dan het subsidieplafond worden verstrekt als de activiteiten naar het oordeel van het Stimuleringsfonds van uitzonderlijk belang zijn voor innovatie in de gehele persbedrijfstak.

Artikel 12. Verdeling subsidie

Het Stimuleringsfonds beslist op volgorde van binnenkomst op de subsidieaanvragen.

Artikel 13. Beoordeling subsidieaanvragen

 • 2 Bij een eindscore lager dan 3, kan het Stimuleringsfonds besluiten een subsidieaanvraag af te wijzen vanwege onvoldoende kwaliteit, ook wanneer het subsidieplafond nog niet is bereikt.

 • 3 Toekenning van een subsidie heeft geen invloed op de beoordeling van daaropvolgende subsidieaanvragen binnen de looptijd van de regeling.

Artikel 14. Start activiteiten

 • 1 Het begeleidingsprogramma start per 29 april 2018.

 • 2 Het Stimuleringsfonds kan andere data vaststellen waarop het begeleidingsprogramma wordt gestart.

Artikel 15. Medewerkings- en informatieplicht

 • 1 Als toelating tot het begeleidingsprogramma wordt verleend aan een natuurlijke persoon kan het Stimuleringsfonds bij de subsidieverlening de verplichting opleggen dat de subsidieontvanger binnen een redelijke termijn is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

 • 2 Na toelating tot het begeleidingsprogramma worden in overleg met het Stimuleringsfonds per subsidieaanvrager meetbare doelen afgesproken die binnen een redelijke termijn moeten worden behaald door de subsidieontvanger van het desbetreffende project.

 • 3 Deelnemers aan het begeleidingsprogramma zijn verplicht hun prototype of pilot waarvoor subsidie is verleend te presenteren op een door het Stimuleringsfonds georganiseerd evenement op 29 november 2018. Het Stimuleringsfonds kan andere data vaststellen waarop dit evenement wordt georganiseerd.

 • 4 Subsidieontvangers werken mee aan door of namens het Stimuleringsfonds ingestelde onderzoeken die erop gericht zijn het Stimuleringsfonds inlichtingen te verschaffen ten behoeve van de ontwikkeling van het door of namens het Stimuleringsfonds te voeren beleid.

 • 5 Subsidieontvangers doen zo spoedig mogelijk schriftelijk mededeling aan het Stimuleringsfonds van omstandigheden die van belang kunnen zijn voor een beslissing tot wijziging, intrekking of vaststelling van de subsidie. Daarbij worden de relevante stukken overgelegd.

 • 6 Subsidieontvangers werken mee aan overleg over en presentatie en publicatie van tussentijdse en eindresultaten van de uitvoering van de gesubsidieerde activiteiten met als doel subsidieprojecten onder de aandacht te brengen waardoor deze ten gunste kunnen komen van andere partijen in de sector.

 • 7 Het Stimuleringsfonds kan aan een subsidieverstrekking de verplichting verbinden dat de subsidieontvanger in zijn bekendmakingen rondom het gesubsidieerde project het Stimuleringsfonds als subsidieverstrekker vermeldt.

Artikel 16. Aanvraag tot vaststelling

 • 1 Een aanvraag tot subsidievaststelling wordt ingediend ter afsluiting van elke afzonderlijke subsidieverstrekking binnen het begeleidingsprogramma, op de daartoe door het Stimuleringsfonds vast te stellen data.

 • 2 Alle subsidieverstrekkingen moeten afgesloten zijn op uiterlijk 15 januari 2019.

 • 3 Een aanvraag tot subsidievaststelling gaat vergezeld van een activiteitenverslag en een financieel verslag, zoals bedoeld in artikel 17. Het activiteitenverslag en het financieel verslag worden uitsluitend ingediend volgens een door het Stimuleringsfonds vast te stellen format.

 • 4 De subsidie van elke subsidieverlening wordt vastgesteld op basis van het activiteitenverslag en financieel verslag.

Artikel 17. Activiteitenverslag en financieel verslag

 • 1 Het activiteitenverslag bevat een overzicht van de activiteiten waarvoor subsidie is verstrekt en van de daarmee bereikte resultaten, in het bijzonder:

  • a. de gerealiseerde vernieuwingen en de effecten daarvan voor:

   • 1. het eigen bedrijf van de subsidieontvanger;

   • 2. andere journalistieke actoren in de sector; en

   • 3. de gebruiker.

  • b. inzicht in de voortzetting van de activiteiten na afloop van de projectperiode.

 • 2 De inrichting van het verslag komt overeen met de inrichting van het activiteitenplan.

 • 3 Het verslag bevat, voor zover van toepassing, een analyse van verschillen tussen de voorgenomen activiteiten, vermeld in het activiteitenplan en de feitelijke realisatie.

 • 4 Het financieel verslag bevat een overzicht van de gerealiseerde kosten ten opzichte van de begrote kosten in de subsidieaanvraag.

 • 5 Het Stimuleringsfonds kan nadere verplichtingen opleggen in verband met de inrichting van het financieel verslag en de controleverklaring.

Artikel 18. Betaling

 • 1 Bij de eerste subsidieverlening wordt bij wijze van voorschot het volledig verleende subsidiebedrag uitgekeerd.

 • 2 Bij elke volgende subsidieverlening wordt bij wijze van voorschot het volledig verleende subsidiebedrag uitgekeerd wanneer de subsidie van de voorgaande subsidieverlening definitief is vastgesteld.

 • 3 Indien het uitgekeerde voorschot hoger is dan de definitief vastgestelde subsidie, wordt dit verrekend met een volgende subsidie of moet dit worden terugbetaald door de aanvrager.

Hoofdstuk 4. Slotbepalingen

Artikel 19. Evaluatie

Binnen 13 weken na de vervaldatum van de regeling evalueert het Stimuleringsfonds de uitvoering van deze regeling.

Artikel 20. Inwerkingtreding

 • 2 Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, werkt terug tot en met 1 januari 2018 en vervalt op 29 november 2018.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De voorzitter van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek,

V.P. Kouwenhoven.

Terug naar begin van de pagina