Aanpassingsbesluit Wiv 2017

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-05-2020.]
Geraadpleegd op 30-11-2022.
Geldend van 01-05-2018 t/m heden

Besluit van 18 april 2018 tot wijziging van enkele besluiten in verband met de totstandkoming van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Aanpassingsbesluit Wiv 2017)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 15 augustus 2017, nr. 2017-0000212371;

Gelet op de artikelen 125, 125quinquies en 134 van de Ambtenarenwet, artikel 12e, onder a, van de Militaire Ambtenarenwet, artikel 16, zesde lid, van de Arbeidsomstandighedenwet, artikel 3.11, tweede lid, van de Wet basisregistratie personen, artikel 13.5, vierde lid, van de Telecommunicatiewet, artikel 6, tweede lid, van de Wet controle op rechtspersonen, de artikelen 126m, negende lid, en 126ee van het Wetboek van Strafvordering;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 23 augustus 2017, No.W04.17.0242/I);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 17 april 2018, nr. 2017-0000532560;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 18 april 2018

Willem-Alexander

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

K.H. Ollongren

Uitgegeven de zesentwintigste april 2018

De Minister van Justitie en Veiligheid,

F.B.J. Grapperhaus

Naar boven