Besluit gegevensverstrekking onderzoek van communicatie Wiv 2017

Geldend van 01-05-2018 t/m heden

Besluit van 18 april 2018 tot aanwijzing van de gegevens waarop een opdracht tot verstrekking aan een aanbieder van een communicatiedienst in het kader van onderzoek van communicatie door de AIVD en MIVD betrekking kan hebben (Besluit gegevensverstrekking onderzoek van communicatie Wiv 2017)

Wij Willem-Alexander, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 15 augustus 2017, nr. 2017-0000212671, gedaan mede namens Onze Minister van Defensie;

Gelet op de artikelen 52, eerste lid, en 55, eerste lid, van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 25 oktober 2017, No. W04.17.0244/I);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 17 april 2018, nr. 2017-0000541569, uitgebracht mede namens Onze Minister van Defensie;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 2

De volgende categorieën van gegevens worden aangewezen als categorieën van gegevens als bedoeld in artikel 52, eerste lid, van de wet in verband met de toepassing van de bevoegdheid, bedoeld in artikel 47, eerste lid, van de wet:

 • a. gegevens betreffende de communicatiedienst die door de aanbieder wordt aangeboden;

 • b. gegevens betreffende de netwerktopologie en IT- en netwerkarchitectuur van het netwerk waarop of waarover de communicatiedienst wordt aangeboden.

Artikel 3

De volgende categorieën van gegevens worden aangewezen als categorieën van gegevens als bedoeld in artikel 52, eerste lid, van de wet in verband met de toepassing van de bevoegdheid, bedoeld in artikel 48, eerste lid, van de wet:

 • a. gegevens betreffende de communicatiedienst die door de aanbieder wordt aangeboden;

 • b. gegevens betreffende de netwerktopologie, IT- en netwerkarchitectuur van het netwerk, waarop of waarover de communicatiedienst wordt aangeboden, alsmede van het samenstel van netwerken waarbinnen die communicatiedienst wordt aangeboden;

 • c. gegevens betreffende de natuurlijke persoon of rechtspersoon die partij is bij een overeenkomst tot levering van de communicatiedienst van de aanbieder.

Artikel 4

De volgende gegevens worden aangewezen als gegevens als bedoeld in artikel 55, eerste lid, van de wet:

 • a. de naam, het adres en de woonplaats van de gebruiker;

 • b. de nummers of technische kenmerken van de gebruiker;

 • c. de naam, het adres, de woonplaats en het nummer of het technisch kenmerk van de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie de gebruiker verbinding heeft, heeft gehad of heeft getracht tot stand te brengen, of van de natuurlijke persoon of rechtspersoon die heeft getracht met de gebruiker verbinding tot stand te brengen;

 • d. de datum en het tijdstip waarop de verbinding met de gebruiker tot stand is gebracht en beëindigd en de duur van de verbinding, dan wel, indien er geen verbinding tot stand is gekomen, de datum en het tijdstip waarop is getracht verbinding met de gebruiker tot stand te brengen, alsmede de afwijking van dit tijdstip van de wettelijke tijd, bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de wet van 16 juli 1958 tot nadere regeling van de wettelijke tijd (Stb. 352);

 • e. de locatiegegevens van het netwerkaansluitpunt dan wel gegevens betreffende geografische posities van de randapparatuur van een gebruiker gedurende de tijd dat er een verbinding is met het netwerk, of ingeval van een poging tot verbinding;

 • f. de nummers van de randapparatuur waarvan de gebruiker gebruik maakt of heeft gemaakt;

 • g. de soort diensten waarvan de gebruiker gebruik maakt of heeft gemaakt evenals de daarbij behorende gegevens;

 • h. de naam, het adres, de woonplaats van degene die de rekening betaalt voor de communicatiediensten die de gebruiker ter beschikking heeft of heeft gehad en het daartoe gebruikte bankrekeningnummer;

 • i. nummers of technische kenmerken van de randapparatuur van gebruikers die gedurende een bepaalde periode, op een nader aangeduide locatie, verbinding maken of hebben gemaakt met het communicatienetwerk van de aanbieder.

Artikel 7

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit gegevensverstrekking onderzoek van communicatie Wiv 2017.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 18 april 2018

Willem-Alexander

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

K.H. Ollongren

De Minister van Defensie,

A.Th.B. Bijleveld-Schouten

Uitgegeven de zesentwintigste april 2018

De Minister van Justitie en Veiligheid,

F.B.J. Grapperhaus

Terug naar begin van de pagina