Besluit beperking openbaarheid 4e blok Codearchief 1975 – 1984, onderdeel Suriname

Geldend van 25-04-2018 t/m heden

Besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken van 11 april 2018, houdende de beperking van de openbaarheid van een aantal inventarisnummers van het 4e blok Codearchief 1975 – 1984 zijnde inventarisnummers met betrekking tot het Nederlandse beleid ten aanzien van Suriname (besluit beperking openbaarheid 4e blok Codearchief, onderdeel Suriname)

De Minister van Buitenlandse Zaken.

Overwegende dat een aantal inventarisnummers in het archief beperkingen aan de openbaarheid behoeven;

Gelet op artikel 15, eerste lid, onder a, b en c, van de Archiefwet 1995, artikel 10 van het Archiefbesluit 1995 alsmede het advies van de algemene rijksarchivaris van het Nationaal Archief d.d. 29 maart 2018;

Besluit

Artikel 1

Met het oog op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer zijn de inventarisnummers, genoemd in de eerste kolom, beperkt tot 1 januari van het jaar, genoemd in de tweede kolom.

Inventarisnummer:

Beperkt openbaar tot 1 januari:

25394

2057

26169

2031

Artikel 2

Met het oog op het belang van de Staat of zijn bondgenoten zijn de inventarisnummers, genoemd in de eerste kolom, beperkt openbaar tot 1 januari van het jaar, genoemd in de tweede klom.

Inventarisnummer

Beperkt openbaar tot 1 januari

4466

2034

11927

2032

11928

2032

12518

2032

14096

2032

25389

2034

25421

2035

Artikel 3

Met het oog op het anderszins voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan wel van derden zijn de inventarisnummers, genoemd in de eerste kolom, beperkt openbaar tot 1 januari van het jaar, genoemd in de tweede kolom.

Nummer:

Beperkt openbaar tot 1 januari

1970

2037

2483

2041

2484

2041

2485

2041

2620

2042

2621

2042

2622

2042

2762

2043

2763

2043

2764

2043

2765

2043

2914

2044

2915

2044

2916

2044

2917

2044

3062

2045

3063

2045

3251

2045

3257

2045

3259

2045

3260

2045

3261

2045

3262

2045

3263

2045

3265

2044

3268

2044

3269

2044

3806

2041

3807

2041

3913

2042

3914

2042

4026

2043

4027

2043

4028

2043

4146

2044

4147

2044

4261

2045

4304

2045

4306

2045

4307

2045

4331

2045

4459

2044

4460

2045

6214

2045

6446

2042

11921

2042

11922

2042

11923

2042

11924

2042

11925

2042

11926

2042

11929

2042

11930

2042

11931

2042

12515

2045

14008

2045

14097

2045

14098

2045

14099

2045

24309

2045

24374

2045

24426

2045

24652

2045

24653

2045

24654

2045

24655

2045

24806

2045

24857

2045

24930

2045

25355

2045

25379

2047

25380

2043

25386

2041

25388

2042

25390

2044

25393

2044

Artikel 4

  • 1 Raadpleging of gebruik van de archiefbescheiden geborgen onder de inventarisnummers genoemd in artikel 1 en 3, is tot openbaring uitsluitend mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de algemene rijksarchivaris, die aan zijn toestemming voorwaarden kan verbinden.

  • 2 Raadpleging of gebruik van de archiefbescheiden geborgen onder de inventarisnummers genoemd in artikel 2, is tot openbaarwording uitsluitend mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van het hieronder vermelde overheidsorgaan.

Artikel 5

Het vervaardigen van reproducties van documenten geborgen onder de inventarisnummers, genoemd in artikel 1, is tot openbaarwording uitsluitend mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de algemene rijksarchivaris, die aan zijn toestemming voorwaarden kan verbinden.

Artikel 6

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit wordt als bijlage gevoegd bij de ‘Verklaring van Overbrenging van het Nederlandse beleid ten aanzien van Suriname’ (besluit beperking openbaarheid 4e blok Codearchief, onderdeel Suriname).

De Minister van Buitenlandse Zaken,

Voor deze,

N. van Heezik

Hoofd Informatie en Archief

Directie Bedrijfsvoering

Terug naar begin van de pagina