Regeling controle basisregistratie grootschalige topografie

Geldend van 01-07-2018 t/m heden

Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 29 maart 2018, nr. 2018-0000183376, houdende regels betreffende de controle van de basisregistratie grootschalige topografie (Regeling controle basisregistratie grootschalige topografie)

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op de artikelen 29, derde lid, en 30, derde lid, onderdeel a, van de Wet basisregistratie grootschalige topografie;

BESLUIT:

Artikel 3

  • 1 Het onderzoek, bedoeld in artikel 30 van de wet, heeft betrekking op de borging van:

    • a. uitvoering van de wettelijke taak in werkprocessen bij de bronhouder;

    • b. actualiteit van gegevens door de bronhouder;

    • c. volledigheid van gegevens door de bronhouder;

    • d. de controle van de juistheid van gegevens door de bronhouder.

  • 2 Het onderzoek wordt uitgevoerd door gebruikmaking van een daarvoor door de minister langs elektronische weg beschikbaar gesteld instrument. Dit instrument omvat ten minste een vragenlijst.

Artikel 5

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling controle basisregistratie grootschalige topografie.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

K.H. Ollongren

Terug naar begin van de pagina