Wijzigingswet 1988 Warenwet

[Regeling materieel uitgewerkt per 17-11-2018.]
Geldend van 17-11-2018 t/m heden

Wet van 21 april 1988, tot wijziging van de Warenwet

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de in de Warenwet vervatte voorzieningen te verruimen ten behoeve van een doeltreffender bewaking van de goede hoedanigheden van waren, alsmede van een grotere duidelijkheid voor de afnemer en met name een goede voorlichting van de consument en tevens de bemoeienis van de besturen der gemeenten, onderscheidenlijk de besturen der provincies met betrekking tot de keuring van waren te doen vervallen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel IX

De tekst van de Warenwet wordt door Onze Minister van Volksgezondheid Volksgezondheid en Cultuur overgebracht in de wettelijke spelling, van een doorlopende nummering voorzien en door Onze Minister van Justitie in het Staatsblad geplaatst. De in de wetten genoemd in de artikelen III, IV, V, VI, VII, en VIII opgenomen verwijzingen naar de op grond van de eerste volzin vernummerde Warenwet, worden voorts door Onze Minister in overeenstemming gebracht met bedoelde vernummering.

Artikel X

Deze wet kan worden aangehaald als: «Wijzigingswet Warenwet», onder vermelding na «Wijzigingswet» van het jaartal van het Staatsblad waarin deze wet is geplaatst.

Artikel XI

De artikelen van deze wet treden in werking op een door Ons te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden gesteld.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te

's-Gravenhage, 21 april 1988

Beatrix

De Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

D. J. D. Dees

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

A. J. Evenhuis

De Minister van Landbouw en Visserij,

G. J. M. Braks

Uitgegeven de achtentwintigste juli 1988

De Minister van Justitie,

F. Korthals Altes

Terug naar begin van de pagina