Besluit aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (invoering facultatieve [...] eerstelijnsdiagnostiek in medisch specialistische zorg)

Geldend van 01-06-2018 t/m heden

Aanwijzing van de Minister voor Medische Zorg van 26 maart 2018, kenmerk 1289880-172830-PZo, op grond van artikel 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg, inzake invoering facultatieve prestatie met een vrij tarief voor eerstelijnsdiagnostiek in de medisch specialistische zorg

De Minister voor Medische Zorg;

Gelet op artikel 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg;

Na op 24 januari schriftelijk mededeling te hebben gedaan aan de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal (Kamerstukken II 2017/18, 33 578, nr. 51) als bedoeld in artikel 8 van de Wet marktordening gezondheidszorg;

Besluit:

Enig artikel

De Nederlandse Zorgautoriteit stelt met ingang van 1 januari 2019 voor de eerstelijnsdiagnostiek binnen de overige zorgproducten in de medisch specialistische zorg, vrije tarieven vast voor de prestatiebeschrijvingen die op gezamenlijk verzoek van de zorgaanbieder en zorgverzekeraar worden aangevraagd.

De Minister voor Medische Zorg,

B.J. Bruins

Terug naar begin van de pagina