Besluit opheffen beperkingen openbaarheid archiefbescheiden archief Ministerie van [...] Buitenlandse Dienst 1945–1954, nummer toegang 2.05.51

Geldend van 28-03-2018 t/m heden

Besluit opheffen beperkingen openbaarheid archiefbescheiden archief Ministerie van Buitenlandse Zaken: Directie Buitenlandse Dienst 1945–1954, nummer toegang 2.05.51

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op de regeling van de openbaarheid gevoegd bij de verklaring van overdracht van het archief van de Directie Buitenlandse Dienst van 18 augustus 1998,

Gelet op artikel 15, lid 3, Archiefwet 1995,

Gehoord hebbende de Minister van Buitenlandse Zaken,

Besluit:

Artikel 1

De beperkingen gesteld aan de openbaarheid van de archiefbescheiden geborgen in het archief Ministerie van Buitenlandse Zaken: Directie Buitenlandse Dienst, worden opgeheven.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Den Haag, 19-3-2018

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Namens deze,

De algemene rijksarchivaris

M.L. Engelhard

Terug naar begin van de pagina