Regeling uitzondering op het schatkistbankieren bij het Rijk

Geldend van 27-03-2018 t/m heden

Regeling van de Minister van Financiën van 15 maart 2018, houdende regels over het vaststellen van de grensbedragen voor deelname aan het schatkistbankieren en het aanwijzen van de rechtspersonen met een wettelijke taak die niet gehouden zijn tot schatkistbankieren (Regeling uitzondering op het schatkistbankieren bij het Rijk)

De Minister van Financiën,

Gelet op de artikelen 5.2, tweede lid, onder d en e, en 5.9 van de Comptabiliteitswet 2016;

Besluit:

§ 2. Grensbedragen en aangewezen rechtspersonen met een wettelijke taak die niet schatkistbankieren

Artikel 2. Grensbedragen

Een rechtspersoon met een wettelijke taak is niet gehouden om te schatkistbankieren indien:

  • a. de liquide middelen of vlottende activa van de rechtspersoon voor zover die een belegging betreft gemiddeld over het voorafgaande jaar minder zijn dan € 1 miljoen, of

  • b. de publieke inkomsten van de rechtspersoon jaarlijks minder zijn dan € 15 miljoen.

Artikel 3. Aanwijzing rechtspersonen met een wettelijke taak die niet schatkistbankieren

Een rechtspersoon met een wettelijke taak is niet gehouden te schatkistbankieren indien:

  • a. de rechtspersoon bij een besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de zorg voor het beheer van museale cultuurgoederen van de Staat of andere cultuurgoederen, bedoeld in artikel 2.8 van de Erfgoedwet;

  • b. de rechtspersoon een gesloten jeugdzorginstelling is;

  • c. de rechtspersoon een onderwijsinstelling is die door het Rijk wordt bekostigd;

  • d. de rechtspersoon een kenniscentrum voor het beroepsonderwijs bedrijfsleven is.

§ 3. Slotbepalingen

Artikel 4. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na datum van uitgifte en de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, en werkt zij terug tot en met 1 januari 2018.

Artikel 5. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling uitzondering op het schatkistbankieren bij het Rijk.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Financiën,

W.B. Hoekstra

Terug naar begin van de pagina