Besluit beperking openbaarheid Stichting 400 jaar Nederland-Japan

Geldend van 24-03-2018 t/m heden

Besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken van 12 maart 2018, houdende de beperking van de openbaarheid van een aantal inventarisnummers van het archief Stichting 400 jaar Nederland-Japan, bij overbrenging naar het Nationaal Archief (Besluit beperking openbaarheid Stichting 400 jaar Nederland-Japan)

De Minister van Buitenlandse Zaken,

Overwegende dat een aantal inventarisnummers in het archief beperkingen aan de openbaarheid behoeven;

Gelet op artikel 15, eerste lid, onder a, van de Archiefwet 1995, artikel 10 van het Archiefbesluit 1995 en het advies van het Nationaal Archief d.d. 22 februari 2018, kenmerk 1253526;

Besluit:

Artikel 1

Met het oog op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer zijn de inventarisnummers, genoemd in de eerste kolom, beperkt openbaar tot 1 januari van het jaar, genoemd in de tweede kolom.

Nummer:

Beperkt openbaarheid tot 1 januari:

15

2029

102

2030

107

2076

108

2076

109

2076

111

2075

115

2031

116

2031

Artikel 2

Raadpleging of gebruik van de archiefbescheiden geborgen onder de inventarisnummers, genoemd in artikel 1, is tot openbaarwording uitsluitend mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de algemene rijksarchivaris, die aan zijn toestemming voorwaarden kan verbinden.

Artikel 3

Het vervaardigen van reproducties van documenten geborgen onder de inventarisnummers, genoemd in artikel 1, is tot openbaarwording uitsluitend mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de algemene rijksarchivaris, die aan zijn toestemming voorwaarden kan verbinden.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit wordt als bijlage gevoegd bij de ‘Verklaring van Overbrenging van het archief Stichting 400 jaar Nederland-Japan’.

De Minister van Buitenlandse Zaken,

Voor deze,

N. van Heezik

Hoofd Informatie & Archief

Directie Bedrijfsvoering

Terug naar begin van de pagina