Besluit departementale herindeling taken Wet op de architectentitel en titelbescherming architect en stedenbouwkundige

Geldend van 22-03-2018 t/m heden

Besluit van 9 maart 2018 nr. 2018000387, houdende departementale herindeling taken Wet op de architectentitel en titelbescherming architect en stedenbouwkundige

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken, d.d. 2 maart 2018, nr. 3217340;

Gelet op artikel 44, eerste lid, van de Grondwet;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wordt belast met de zorg voor de Wet op de architectentitel, alsmede met de behartiging van de aangelegenheden op het terrein van de bescherming van de titels architect en stedenbouwkundige en het bureau architectenregister, voor zover deze voor de datum van inwerkingtreding van dit besluit waren opgedragen aan Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Artikel 2

De taken van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap worden dienovereenkomstig gewijzigd.

Artikel 3

De organisatorische, personele en rechtspositionele aspecten van de in de artikelen 1 en 2 bedoelde herindeling van departementale taken worden uitgewerkt in overleg tussen Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking met ingang van de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken, en Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zijn belast met de uitvoering van dit besluit, dat met de daarbij behorende nota van toelichting in de Staatscourant zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Hoge Colleges van Staat, de ministerraad, de Gevolmachtigde Ministers van Aruba, Curaçao en Sint Maarten en de ministeries.

Wassenaar, 9 maart 2018

Willem-Alexander

De Minister-President,

Minister van Algemene Zaken,

M. Rutte

Terug naar begin van de pagina