Beleidsregel boetevaststelling inburgering

[Regeling vervallen per 01-01-2022.]
Geraadpleegd op 04-12-2022.
Geldend van 01-07-2018 t/m 31-12-2019

Beleidsregel van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 13 maart 2018, 2018-0000041739, over de vaststelling van de boete bij verwijtbaar overschrijden van de inburgeringstermijn (Beleidsregel boetevaststelling inburgering)

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 34, onderdelen c en d, van de Wet inburgering en artikel 4:81, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

  • 1 Bij de vaststelling van de hoogte van de boete, bedoeld in artikel 34, aanhef en onderdelen c en d, van de Wet inburgering wordt gekeken naar:

    • a. het aantal uren dat de inburgeringsplichtige heeft deelgenomen aan een inburgeringscursus of een cursus Nederlands als tweede taal bij een instelling met het Blik op Werk keurmerk;

    • b. het aantal keren dat de inburgeringsplichtige de onderdelen van het inburgeringsexamen of staatsexamen Nederlands als tweede taal heeft afgelegd.

  • 2 De hoogte van de boete wordt vastgesteld aan de hand van de boetetabel zoals opgenomen in de bijlage bij deze beleidsregel.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van 1 juli 2018.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel boetevaststelling inburgering.

Deze beleidsregel zal met de toelichting en de bijlage in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 13 maart 2018

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

W. Koolmees

Bijlage behorende bij artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

   

Gevolgde uren inburgeringscursus of cursus Nederlands als tweede taal

0 t/m 149

150 t/m 299

300 of meer

Aantal keren onderdelen van het inburgerings- of staatsexamen Nederlands als tweede taal afgelegd

Niet alle onderdelen minimaal 1x

€ 1.250,00

€ 875,00

€ 500,00

Alle onderdelen minimaal 1x

€ 1.000,00

€ 625,00

€ 250,00

De niet behaalde onderdelen minimaal 2x

€ 750,00

€ 375,00

*

* Degene die minimaal 300 uur heeft deelgenomen aan een inburgeringscursus of cursus Nederlands als tweede taal en de niet behaalde onderdelen van het inburgeringsexamen of het Staatsexamen Nederlands als tweede taal minimaal twee keer heeft afgelegd komt op grond van artikel 2.4c, eerste lid, van de Regeling inburgering in aanmerking voor verlenging van de inburgeringstermijn wegens een niet verwijtbare overschrijding van de inburgeringstermijn. In dat geval is het opleggen van een boete niet aan de orde.

Naar boven