Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Ministerie van Defensie CLAS terreinen 2018

[Regeling vervalt per 06-03-2023.]
Geldend van 06-03-2018 t/m heden

Besluit van de Minister voor Rechtsbescherming van 28 februari 2018 nr. BOACAT2018/013, strekkende tot aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren bij het Ministerie van Defensie, CLAS terreinen

De Minister voor Rechtsbescherming,

Gelezen het verzoek van de directeur P&O/Staf CLAS van het Ministerie van Defensie van 22 januari 2018 en de adviezen van de hoofdofficier van justitie bij het arrondissementsparket Oost-Nederland en de commandant van de Koninklijke Marechaussee;

Gelet op:

Besluit:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder buitengewoon opsporingsambtenaar: de persoon als bedoeld in artikel 2.

Artikel 2

De personen, werkzaam in de functie van terreinopzichter in dienst van het Ministerie van Defensie, zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 3

  • 2 De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, geldt voor het grondgebied van Nederland, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.

  • 3 De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het in het eerste lid genoemde domein.

Artikel 4

Op grond van dit besluit kunnen maximaal 30 personen als buitengewoon opsporingsambtenaar worden beëdigd.

Artikel 5

Artikel 6

  • 1 De directeur P&O/Staf CLAS van het Ministerie van Defensie brengt jaarlijks, voor 1 april, verslag uit over:

    • a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren werkzaam in de in artikel 2 genoemde functie;

    • b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;

    • c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Minister voor Rechtsbescherming goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.

  • 2 Dit verslag wordt toegezonden aan de in artikel 5 bedoelde toezichthouder en direct toezichthouder en aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie, dienst Justis, afdeling V&T, postbus 20300, 2500 EH Den Haag.

Artikel 7

De op naam gestelde akten van beëdiging en de overige benoemingsbescheiden, afgegeven mede op basis van het in artikel 8 genoemde besluit, worden geacht mede te zijn afgegeven op basis van dit besluit.

Artikel 8

Het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Ministerie van Defensie CLAS terreinen 2013 van 25 februari 2013, nr. BOACAT2012/003 zal vervallen op 6 maart 2018.

Dit besluit treedt in werking met ingang van 6 maart 2018 en vervalt met ingang van 6 maart 2023.

Artikel 9

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Ministerie van Defensie CLAS terreinen 2018.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 28 februari 2018

De Minister voor Rechtsbescherming,

namens deze,

C. Huizinga

Operationeel manager V&T

Terug naar begin van de pagina