Protocol accountantsonderzoek Wlz-uitvoerders

Geldend van 02-03-2018 t/m heden

Protocol accountantsonderzoek Wlz-uitvoerders

Vooraf

De uitvoering van de Wlz vindt plaats door Wlz-uitvoerders, welke door de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) worden aangewezen. Daarnaast worden zorgkantoor(regio) aangewezen. Het zorgkantoor is verantwoordelijk voor de rechtmatige en doelmatige regionale uitvoering van het persoonsgebonden budget (pgb). Het zorgkantoor is daarnaast verantwoordelijk voor de administratieve werkzaamheden. De overige Wlz-taken vallen, uitgaande van de wet, onder de verantwoordelijkheid van de Wlz-uitvoerder.

Wlz-uitvoerders zijn op basis van de Wet langdurige zorg (Wlz) verplicht om jaarlijks een uitvoeringsverslag (artikel 4.3.2 Wlz) en een financieel verslag (artikel 4.3.1 Wlz) op te stellen. De NZa heeft de voorschriften hiervoor nader uitgewerkt in de regeling Uitvoeringsverslag en Financieel verslag Wlz-uitvoerder1{verder de ‘regeling Uitvoeringsverslag en Financieel verslag’ genoemd}.

In de beleidsregel ‘Normenkader Wlz-uitvoerder’2 ligt vast hoe de NZa invulling geeft aan haar taak om toezicht te houden op de Wlz en van welke normen zij bij haar toezicht uitoefening uitgaat.3 De opgenomen normen in deze beleidsregel drukken uit wat de NZa verwacht van de Wlz-uitvoerders.

In dit Protocol accountantsonderzoek Wlz-uitvoerders stelt de NZa regels voor de inhoud en inrichting van de verklaring en het accountantsverslag op grond van artikel 31 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg). Het protocol heeft betrekking op de Wlz en voor bepaalde onderdelen heeft dit protocol ook betrekking op de uitvoering van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) over eerdere jaren.4

Om de uitvoering en verantwoording te verduidelijken en de administratieve lasten te beperken, hebben VWS en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) (namens de Wlz-uitvoerders) een convenant afgesloten. Dit protocol volgt de afspraken en uitgangspunten zoals vastgelegd in dit convenant.

De NZa heeft de intentie om een ‘meerjarig’ protocol uit te brengen dat de komende jaren op hoofdlijnen hetzelfde zal blijven. Hierdoor zijn het jaartal en de nummers van regelgeving niet opgenomen en wordt verwezen naar de website van de NZa waarop de laatste versie is opgenomen.

In een protocol is niet beschreven wat al vastligt in de gedrags- en beroepsregels voor de accountant. Een protocol moet niet alle werkzaamheden tot in detail willen voorschrijven, dat valt onder de vaktechnische verantwoordelijkheid van de accountant. Een protocol is geen werkprogramma.

Hoogachtend,

Nederlandse Zorgautoriteit,

J.M. Landman

waarnemend directeur Toezicht en Handhaving

1. Inleiding

1.1. Algemeen

Verantwoordingsdocumenten

De NZa heeft voorschriften voor de inrichting van het uitvoeringsverslag en het financieel verslag nader uitgewerkt in de regeling Uitvoeringsverslag en Financieel verslag. De regeling bevat onder andere voorschriften over hoe Wlz-uitvoerders zich moeten verantwoorden in het uitvoeringsverslag en het financieel verslag.

Op grond van artikel 31 van de Wmg kan de NZa regels stellen voor de controle door de Wlz-uitvoerders, de inhoud en inrichting van de verklaring en het accountantsverslag. De regels voor het accountantsonderzoek en de inhoud en inrichting van het accountantsverslag heeft de NZa vastgelegd in dit Protocol accountantsonderzoek Wlz-uitvoerders.

Dit Protocol accountantsonderzoek Wlz-uitvoerders geeft richtlijnen voor het door de accountant uit te voeren onderzoek naar de getrouwheid van het financieel verslag en de financiële rechtmatigheid van de verantwoorde schaden Wlz, schaden AWBZ, bedrijfsopbrengsten Wlz, bedrijfsopbrengsten AWBZ, beheerskosten Wlz en beheerskosten AWBZ. Het doel van het protocol is niet om de aanpak van het onderzoek voor te schrijven, maar om kaders te geven waarbinnen het onderzoek moet plaatsvinden.

De accountant geeft de uitkomst van zijn onderzoek weer in een gecombineerde controleverklaring over de getrouwheid en de rechtmatigheid. Ook stelt hij een accountantsrapport en een rapport van feitelijke bevindingen op.

De Wlz-uitvoerder moet de verantwoordingsdocumenten vergezeld van de accountantsproducten vóór 1 juli van het jaar volgende op het verslagjaar toezenden aan de NZa. De aanlevering van de verantwoordingsdocumenten vindt digitaal plaats aan de NZa (bij voorkeur niet meer op papier).

Toezicht

De NZa maakt bij haar toezicht op de rechtmatige en doelmatige uitvoering van de Wlz zoveel mogelijk gebruik van de verantwoordingsdocumenten van de Wlz-uitvoerder en van de controleverklaring, het accountantsrapport en het rapport van feitelijke bevindingen van de accountant.

Daarbij beoordeelt de NZa de toereikendheid van de door de accountant uitgevoerde werkzaamheden, in opdracht van of onder verantwoordelijkheid van de Wlz-uitvoerder, en stelt op basis van haar bevindingen haar eigen onderzoekswerkzaamheden vast. Op grond van de verzamelde informatie vormt de NZa zich een oordeel over:

 • de rechtmatige en doelmatige uitvoering van de Wlz door de Wlz-uitvoerders en;

 • over de rechtmatigheid van de daarmee samenhangende ontvangsten en uitgaven.

Jaarlijks brengt de NZa vóór 1 december volgend op het verslaggevingsjaar van de Wlz-uitvoerder (t+1) verslag uit over de rechtmatige en doelmatige uitvoering van de Wlz door de Wlz-uitvoerders en het CAK.5

1.2. Inwerkingtreding

Dit protocol treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin dit protocol wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2017. U kunt dit protocol en alle andere in dit protocol genoemde documenten raadplegen op www.nza.nl.

2. Werkzaamheden en producten accountantsonderzoek

Dit hoofdstuk bevat een beschrijving van de werkzaamheden en de producten die de Wlz-uitvoerder en diens accountant moeten overeenkomen om te voldoen aan de vereisten van de NZa.

2.1. Algemeen

2.1.1. Opdracht accountant

De Wlz-uitvoerder geeft een accountant opdracht om een drietal onderzoeken uit te voeren. Bij deze opdracht vormen de regeling Uitvoeringsverslag en Financieel verslag en dit Protocol accountantsonderzoek Wlz-uitvoerders het uitgangspunt.

Bij het volgende onderzoek verwacht de NZa een zekerheid die voldoet aan de professionele standaarden van de accountant (assurance-opdracht):

 • 1. Een onderzoek naar de getrouwheid van het financieel verslag en naar de financiële rechtmatigheid van de daarin opgenomen schaden Wlz, schaden AWBZ, bedrijfsopbrengsten Wlz, bedrijfsopbrengsten AWBZ, beheerskosten Wlz en beheerskosten AWBZ.67

Bij de overige twee onderzoeken ontvangt de NZa de onderzoeksbevindingen van de accountant (non-assurance opdracht):

In de hierna opgenomen tabel is de relatie tussen de onderzoeksgebieden, de verantwoordingsdocumenten, de standaarden in Handleiding Regelgeving Accountancy (HRA) en producten opgenomen.

Tabel 1. Relatie tussen onderzoeksgebieden, verantwoordingsdocumenten, Standaarden HRA en producten

Deelgebieden van onderzoek

Verantwoordings-documenten

Standaarden in HRA

Product1

De getrouwheid van het financieel verslag en de financiële rechtmatigheid van de daarin opgenomen schaden Wlz, schaden AWBZ, bedrijfsopbrengsten Wlz, bedrijfsopbrengsten AWBZ, beheerskosten Wlz en beheerskosten AWBZ2 3

Financieel verslag & Uitvoeringsverslag

Standaard 800 (assurance)

Controleverklaring & accountantsrapport

De naleving van de criteria ter bepaling van de resultaatgerichte prestatie-indicatoren

Uitvoeringsverslag

Standaard 4400N (non-assurance)

Rapport van

feitelijke bevindingen

De uitvoering van de processen ter voorkoming en het aanpakken van zorgfraude.

Uitvoeringsverslag

Standaard 4400N (non-assurance)

Rapport van

feitelijke bevindingen

1 De Wlz-uitvoerders moeten vóór 1 juli van het jaar volgend op het verslagjaar producten aanleveren bij de NZa.

2 Het onderzoek naar de ordelijkheid en controleerbaarheid van het gevoerde financiële beheer zoals bedoeld in artikel 4.3.1 van de Wlz is geïntegreerd in de toetsingscriteria voor rechtmatigheid (hoofdstuk 4).

3 De werkzaamheden van dit onderzoek zijn inclusief de beoordeling of de andere informatie met het financieel verslag verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat en of de andere informatie alle informatie bevat die op grond van de regeling Uitvoeringsverslag en Financieel verslag Wlz-uitvoerders is vereist.

Bron: NZa

2.1.2. Werkzaamheden accountant

De Wlz-uitvoerder en de accountant maken voor de uitvoering van het onderzoek afspraken over de samenwerking. De accountant maakt bij zijn onderzoek voor zover mogelijk gebruik van de interne controlewerkzaamheden van de Wlz-uitvoerder.

De accountant hanteert de geldende beroepsvoorschriften, in het bijzonder de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA), de verordening inzake onafhankelijkheid van de accountant bij Assurance opdrachten (VIO) en de Nadere Voorschriften Controle- en Overige Standaarden (NV COS). Daarnaast hanteert de accountant dit protocol als kader voor zijn werkzaamheden.

2.2. Inzet interne accountant

Het is onder voorwaarden toegestaan dat de interne accountant van een Wlz-uitvoerder het accountantsproduct kan afgeven in plaats van de externe accountant.

Hiervoor gelden de volgende randvoorwaarden:8

 • De onafhankelijke positie van de interne accountant binnen de organisatie moet zijn geborgd. De interne accountantsdienst moet direct onder de hoogste leiding van de Wlz-uitvoerder (of op een onafhankelijke positie in een concern) zijn geplaatst. Daarnaast zijn er binnen de Wlz-uitvoerder schriftelijke afspraken gemaakt dat de interne accountant rechtstreeks toegang heeft tot bestuurlijke en toezichthoudende organen van de Wlz-uitvoerder.

 • De werkzaamheden moeten plaatsvinden onder de verantwoordelijkheid van een interne accountant als bedoeld in artikel 1 van de Verordening op de ledengroepen.

 • De afgifte van het accountantsproduct moet plaatsvinden door een accountant als bedoeld in artikel 393 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

 • Als een Wlz-uitvoerder gebruik wil maken van deze mogelijkheid, moet dit vier maanden vóór de uiterste aanleverdatum van het betreffende onderzoek worden gemeld bij de NZa. Een Wlz-uitvoerder die voor de eerste maal gebruikmaakt van de mogelijkheid, moet bij de melding een document opstellen en aanleveren aan de NZa waaruit blijkt dat voldaan wordt aan de gestelde randvoorwaarden.

 • De Wlz-uitvoerder stelt (elk jaar) uiterlijk vier maanden voor de uiterste aanleverdatum van het betreffende onderzoek het volledige controleplan ter beschikking aan de NZa, zodat deze zich een oordeel kan vellen over de controleaanpak. Het controleplan dient digitaal te worden aangeleverd aan de NZa.

De NZa kan een Wlz-uitvoerder weigeren voor de interne certificering als niet aan de randvoorwaarden is voldaan en/of de controleaanpak onvoldoende kwaliteitsborging biedt. Hierover brengt de NZa de Wlz-uitvoerder schriftelijk op de hoogte.

2.3. Eindproducten

2.3.1. Controleverklaring

Het (eerste) deelonderzoek van het financieel verslag en het uitvoeringsverslag leidt tot een gecombineerde controleverklaring van de accountant over de getrouwheid en de financiële rechtmatigheid van het financieel verslag van de Wlz-uitvoerder. In deze controleverklaring geeft de accountant aan:

 • Of het financieel verslag een getrouw beeld9 geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen per 31 december 2017 en van het resultaat over 2017.

 • Of de in het financieel verslag verantwoorde schaden Wlz, schaden AWBZ, bedrijfsopbrengsten Wlz, bedrijfsopbrengsten AWBZ, beheerskosten Wlz en beheerskosten AWBZ voldoen aan de eisen van financiële rechtmatigheid.10 Dit houdt in dat deze bedragen tot stand zijn gekomen in overeenstemming met de bepalingen van de relevante wet- en regelgeving zoals opgenomen in bijlagen 1 en 2.

 • Of de andere informatie, voor zover de accountant dat kan beoordelen, met het financieel verslag verenigbaar is en geen materiële onjuistheden bevat.

 • Of de andere informatie alle informatie bevat die op grond van de regeling Uitvoeringsverslag en Financieel verslag Wlz-uitvoerders is vereist.

2.3.2. Accountantsrapport

In het accountantsrapport (assurance) brengt de accountant verslag uit over zijn onderzoek naar de getrouwheid van het financieel verslag en over zijn onderzoek naar de rechtmatigheid van de daarin opgenomen schaden Wlz, schaden AWBZ, bedrijfsopbrengsten Wlz, bedrijfsopbrengsten AWBZ, beheerskosten Wlz en beheerskosten AWBZ.

2.3.3. Rapport van feitelijke bevindingen

In het rapport van feitelijke bevindingen (non-assurance) rapporteert de accountant zijn onderzoeksbevindingen over:

2.4. Review

De NZa kan zonder verdere tussenkomst van de Wlz-uitvoerder contact opnemen met de accountant over eventueel aanvullend te verstrekken informatie en over vaktechnische aangelegenheden.

De NZa kan de accountant verzoeken11 om stukken uit het accountantsdossier aan te leveren, de gevraagde stukken (laten) kopiëren voor haar dossiervorming en een review verrichten op de uitgevoerde werkzaamheden.

Daarnaast kan de NZa:

 • rapporteren over stukken uit het accountantsrapport;12

 • over uitkomsten van haar review rapporteren in een reviewmemorandum.13

3. Uitgangspunten voor het accountantsonderzoek

3.1. Verantwoording

Om meer duidelijkheid te krijgen over de Wlz-uitvoerings- en verantwoordingsstructuur heeft ZN namens de Wlz-uitvoerders met het ministerie van VWS een convenant afgesloten. De belangrijkste afspraak daarin is dat het uitgangspunt dat de Wlz wordt uitgevoerd voor de verzekerden van de Wlz-uitvoerder, wordt vervangen door het uitgangspunt dat de Wlz regionaal wordt uitgevoerd. In het convenant is vastgelegd dat de Wlz-uitvoerder zich verantwoordt over de totale financiële middelen van al zijn taken. Verder is hierin een nadere toelichting gegeven over hoe de zorgkosten, beheerskosten en de wettelijke reserve Wlz verantwoord moeten worden in het financieel verslag.

3.2. Het begrippenkader

3.2.1. Objecten van onderzoek

3.2.1.1. Uitvoeringsverslag

In artikel 4.3.2 Wlz is opgenomen dat de Wlz-uitvoerder vóór 1 juli aan de NZa:

 • rapporteert over de uitvoering van deze wet in het voorafgaande kalenderjaar, en;

 • een overzicht geeft van zijn voornemens met betrekking tot de uitvoering van deze wet in het lopende kalenderjaar en het daaropvolgende kalenderjaar.

De eisen voor het uitvoeringsverslag zijn opgenomen in de regeling Uitvoeringsverslag en Financieel verslag.

3.2.1.2. Financieel verslag

Een Wlz-uitvoerder zendt vóór 1 juli aan de NZa een financieel verslag over het voorafgaande kalenderjaar. Daarin wordt onderscheid gemaakt tussen de beheerskosten en de kosten van verstrekking van zorg en vergoedingen (artikel 4.3.1 Wlz).

Het financieel verslag bestaat uit een algemene toelichting, een balans, een exploitatierekening en een toelichting op beide. Hierin verantwoordt de Wlz-uitvoerder zowel de geldstromen die rechtstreeks via de Wlz-uitvoerder lopen als de geldstromen die via andere rechtspersonen gaan, zoals de betaling van zorgaanspraken via het CAK en de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Het normenkader voor deze verantwoording is de regeling Uitvoeringsverslag en Financieel verslag.

3.2.2. Rechtmatigheid

Rechtmatigheid in algemene zin wil zeggen: in overeenstemming met de relevante wet- en regelgeving. Een proces (of de uitkomsten daarvan) voldoet wel of niet aan de geldende wet- en regelgeving. In die zin is rechtmatigheid een absoluut begrip. De concrete invulling van het begrip rechtmatigheid is echter afhankelijk van de gekozen normstelling, de aard en reikwijdte van de regelgeving, het soort organisatie en het karakter van het betreffende proces of de uitkomst daarvan.

3.2.2.1. Financiële rechtmatigheid

Bij financiële rechtmatigheid hebben handelingen en beslissingen van een organisatie directe financiële gevolgen. De (financieel) rechtmatige uitvoering kan worden gekoppeld aan de geldstromen die het gevolg zijn van het voldoen aan de wettelijke taken zoals omschreven in de Wlz. Als de wettelijke taken niet rechtmatig worden uitgevoerd, heeft dat financiële consequenties voor de Wlz-uitvoerder. De controleverklaring bij de financiële verantwoording is gericht op financiële rechtmatigheid.

3.2.2.2. Procedurele rechtmatigheid

Bij procedurele rechtmatigheid heeft de rechtmatige uitvoering van taken geen financiële dimensie, waardoor er geen directe koppeling is met een geldstroom. De procedurele rechtmatigheid valt buiten de reikwijdte van de controleverklaring bij de financiële verantwoording.

3.2.3. Verantwoordelijkheid

De Wlz-uitvoerder verantwoordt zich uitsluitend over de doelen en taken waarvoor de verantwoordelijkheid bij hem ligt overeenkomstig de geldende wet- en regelgeving en de afspraken uit het convenant.

3.2.3.1. Directe verantwoordelijkheid

Daar waar sprake is van directe verantwoordelijkheid is de Wlz-uitvoerder verantwoordelijk voor de volledigheid, de juistheid en de tijdigheid van de uitvoering van het proces en voor de betrouwbaarheid van de gegevens die derden als input voor het proces aanleveren.

3.2.3.2. Gebruikersverantwoordelijkheid

Daar waar sprake is van gebruikersverantwoordelijkheid moet de Wlz-uitvoerder zorgen voor de juiste, volledige en tijdige uitvoering van een proces en is hij verantwoordelijk voor de uitkomsten daarvan. De Wlz-uitvoerder mag echter uitgaan van de juistheid en volledigheid van de gegevens die derden daartoe aanleveren.

Op de betrouwbaarheid van deze gegevens hoeft de Wlz-uitvoerder zelf geen controle uit te voeren. Indien deze gegevens onvolledig of onbetrouwbaar mochten zijn, hoeft de Wlz-uitvoerder hierop zelf geen aanvullende controles uit te voeren. Voorbeelden hiervan zijn gegevens die het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ), de SVB, het CAK of de Basisregistratie Personen (BRP) verstrekken.

3.2.4. Wet- en- regelgeving

De accountant14 hanteert de begripsomschrijvingen uit de regeling Uitvoeringsverslag en Financieel verslag als uitgangspunt voor het financiële rechtmatigheidsonderzoek dat hij uitvoert. Bijlage 1. ‘Lijst met circulaires en wet- en regelgeving Wlz’ en Bijlage 2. ‘Lijst met circulaires en wet- en regelgeving AWBZ’ geven een limitatieve opsomming van het normenkader voor de rechtmatigheidscontrole door de accountant.

3.2.5. Fouten

In zijn algemeenheid moet de Wlz-uitvoerder alle geconstateerde fouten corrigeren in het financieel verslag. Niet gecorrigeerde fouten en onzekerheden moeten worden opgenomen in de foutentabel.

Voor een adequate onderbouwing van het oordeel is het noodzakelijk dat fouten en onzekerheden zoveel mogelijk worden gekwantificeerd.

Van een fout in de verantwoording is sprake indien naar aanleiding van het uitgevoerde onderzoek is gebleken dat een (gedeelte van) een post niet in overeenstemming is met één of meer aspecten van de wet- en regelgeving en deze fout gecorrigeerd kan worden. Fouten worden in absolute zin opgevat, saldering van fouten is daarom niet toegestaan.

Voor de verantwoordingen geldt dat de fouten die de Wlz-uitvoerder om een bepaalde reden objectief niet kan oplossen, hij deze in een foutentabel opneemt en hij deze vermeldt in de bestuursverklaring met vermelding van de verhindering om niet te kunnen corrigeren.

3.2.5.1. Incidentele fout

Van een incidentele fout is sprake als het gaat om een toevallige fout. Kenmerkend voor incidentele fouten is dat deze fouten zich in principe niet zullen herhalen.

Onder een incidentele fout verantwoordt de Wlz-uitvoerder ook de

a-typische fouten. Hiermee worden afwijkingen of deviaties bedoeld die aantoonbaar niet representatief zijn voor afwijkingen of deviaties in een populatie.15

3.2.5.2. Structurele fout

Van een structurele fout is sprake als de oorzaak van de fout gelegen is in (onderdelen van) het uitvoeringssysteem van de wettelijke taken, waardoor fouten met een (zeker) herhalingskarakter (kunnen) optreden.

Structurele fouten moeten niet alleen verder worden uitgezocht en in totaliteit worden gecorrigeerd, maar ook het systeem van uitvoering waardoor de fouten zijn ontstaan dient te worden geëvalueerd (onder andere opname in risicoanalyse, aanpassing systeem).

3.2.6. Onzekerheden

Wlz-uitvoerders moeten onzekerheden in het verslag kwantificeren. Het uitgangspunt is dat de Wlz-uitvoerder alle onzekerheden moet onderzoeken, oplossen en corrigeren.

Een onzekerheid in de verantwoording doet zich voor als onvoldoende (controle-) c.q. ongeschikte informatie beschikbaar is om een (gedeelte van een) post als rechtmatig of goed of fout aan te merken, kortom als onzekerheid bestaat over de (on)rechtmatigheid van de post.

Onzekerheden die naar aanleiding van de door de Wlz-uitvoerder uit te voeren onderzoeken die nog niet zijn gepland, gestart of afgerond en mogelijk consequenties hebben voor (een gedeelte van) financiële stromen, worden opgenomen in de foutentabel.

Aannames die gebruikt worden bij deze berekening moeten onderbouwd worden opgenomen in het accountantsdossier.

Voor de verantwoordingen geldt dat de onzekerheden die de Wlz-uitvoerder om een bepaalde reden objectief niet kan oplossen, hij deze in een foutentabel opneemt en hij deze vermeldt in de bestuursverklaring met vermelding van de objectieve verhindering om niet te kunnen corrigeren.

3.2.7. Foutentabel

3.2.7.1. Verantwoording niet gecorrigeerde fouten door Wlz-uitvoerder

Het uitgangspunt is dat de Wlz-uitvoerder alle geconstateerde fouten corrigeert in de verantwoording. Wlz-uitvoerders moeten:

 • fouten waarvan het niet mogelijk is om ze te corrigeren en;

 • geconstateerde onzekerheden over de rechtmatigheid toelichten in het uitvoeringsverslag en in de bestuursverklaring met bijbehorende foutentabel. Dit geldt ook voor mogelijke fouten en onzekerheden uit voorgaande jaren die nog niet zijn afgewikkeld.

De Wlz-uitvoerder geeft in het uitvoeringsverslag de verbeteracties aan die hij denkt te starten of heeft gestart om de geconstateerde (structurele) fouten en onzekerheden in de toekomst te voorkomen.

3.2.7.2. Verantwoording niet gecorrigeerde fouten door accountant

De accountant neemt in het accountantsrapport een foutentabel op, waarin alle fouten en onzekerheden die geconstateerd zijn tijdens zijn controle en die ten tijde van het indienen van het financieel verslag niet zijn gecorrigeerd worden opgenomen. Met het oog op een adequate onderbouwing van het rechtmatigheidsoordeel is het noodzakelijk dat de accountant fouten en onzekerheden kwantificeert.

De accountant neemt bij de foutentabel een toelichting op over de oorzaak van de fouten en onzekerheden. Hierbij moet aangegeven worden of deze fouten en onzekerheden betrekking hebben op de Wlz of de AWBZ.

Dit geldt ook voor mogelijke fouten en onzekerheden uit voorgaande jaren die nog niet zijn afgewikkeld.

3.2.7.3. Format foutentabel

Geconstateerde fouten die niet gecorrigeerd zijn, moeten – ongeacht hun omvang – in de foutentabel worden vermeld. Hiervoor maakt men gebruik van Tabel 2. Foutentabel (in € 1.000).

Tabel 2. Foutentabel (in € 1.000)
 

Jaar

AWBZ of Wlz

Incidenteel

Structureel

Totaal

Fouten in het financieel verslag

– te corrigeren

         

Fouten in het financieel verslag

– niet te corrigeren

         

Onzekerheden in het financieel verslag

–- te corrigeren

         

Onzekerheden in het financieel verslag

–- niet te corrigeren

         

Bron: NZa

De accountant neemt fouten en/of onzekerheden beneden de € 10.000 niet afzonderlijk op in de foutentabel, maar als één bedrag. In het accountantsdossier neemt hij deze fouten en onzekerheden wel gespecificeerd op.

3.2.8. Fouten en onzekerheden voorgaand verslagjaar

De NZa verwacht dat de Wlz-uitvoerder fouten en onzekerheden zelf uitzoekt en indien nodig corrigeert in het eerstvolgende verslagjaar. De NZa verwacht van de accountant dat hij bij zijn accountantsonderzoek nagaat of de Wlz-uitvoerder geconstateerde fouten en onzekerheden heeft uitgezocht en indien nodig heeft gecorrigeerd. Indien deze fouten en onzekerheden niet nader zijn uitgezocht of, indien nodig, gecorrigeerd zijn, worden deze (wederom) opgenomen in de foutentabel. Wanneer geen correctie heeft plaatsgevonden moet de Wlz-uitvoerder dit duidelijk motiveren. De accountant rapporteert over de opvolging van fouten en onzekerheden in zijn accountantsrapport en geeft (indien van toepassing) een bevestiging van correcte en volledige afhandeling.

3.3. Betrouwbaarheid en nauwkeurigheid

3.3.1. Goedkeuringstoleranties

Om te kunnen vaststellen of aan de gewenste betrouwbaarheid en nauwkeurigheid is voldaan, moet de accountant weten welke toleranties en foutdefinities voor het onderzoek gelden. Daarvoor moet de accountant gebruik maken van de in tabellen 3 en 4 opgenomen goedkeuringstoleranties/materialiteit. Hierbij merken wij op dat er aparte toleranties van toepassing zijn op de Wlz en de AWBZ; voor de verleningsbeschikkingen pgb geldt een afwijkende tolerantie.

Tabel 3. Goedkeuringstoleranties/materialiteit Wlz16

Controledeelgebied

Tolerantie

Schaden Wlz – uitgaven

1% van de totale schaden Wlz

Schaden Wlz – balanspost

Goedkeuringstolerantie getrouwheid

Bedrijfsopbrengsten Wlz – ontvangsten

1% van de totale bedrijfsopbrengsten Wlz

Bedrijfsopbrengsten Wlz – balanspost

Goedkeuringstolerantie getrouwheid

Beheerskosten Wlz

1% van de totale beheerskosten Wlz

Verleningsbeschikkingen & toekenningsbeschikkingen pgb

1% van de totale schaden Wlz

Beheerskosten gemaakt voor voorwaardelijke budgetten

1% van de totale beheerskosten gemaakt voor voorwaardelijke budgetten in de Wlz

Bron: NZa

Tabel 4. Goedkeuringstoleranties/materialiteit AWBZ17

Controledeelgebied

Tolerantie

Schaden AWBZ – uitgaven

1% van de totale schaden AWBZ

Schaden AWBZ – balanspost

Goedkeuringstolerantie getrouwheid

Bedrijfsopbrengsten AWBZ – ontvangsten

1% van de totale bedrijfsopbrengsten AWBZ

Bedrijfsopbrengsten AWBZ – balanspost

Goedkeuringstolerantie getrouwheid

Beheerskosten AWBZ

1% van de totale beheerskosten AWBZ

Beheerskosten gemaakt voor voorwaardelijke budgetten

1% van de totale beheerskosten gemaakt voor voorwaardelijke budgetten in de AWBZ

Bron: NZa

3.3.2. Soort verklaring

Bij zijn oordeelsvorming over de financiële rechtmatigheid streeft de accountant naar een hoge mate van zekerheid. De financiële rechtmatigheid is gewaarborgd als met een betrouwbaarheid van 95% de bewering juist is dat het financieel verslag geen grotere fout of onzekerheid bevat dan de hieronder genoemde goedkeuringstoleranties.

Tabel 5. Uitspraak over de mate waarin rechtmatigheid is gewaarborgd18
 

Rechtmatigheid is gewaarborgd

Rechtmatigheid met beperking

Geen oordeel over rechtmatigheid

Rechtmatigheid niet gewaarborgd

Fouten in de verantwoording

≤ 1%

> 1%

≤ 3%

-

> 3%

Onzekerheden in de verantwoording

≤ 3%

> 3%

≤ 10%

> 10%

-

Soort controleverklaring

Goedkeurend

Met beperking

Oordeelonthouding

Afkeurend

Bron: Normenkader Auditdienst Rijk19

Bovenstaande tabel moet in relatie worden gezien met de goedkeuringstoleranties zoals opgenomen in de tabellen 3 en 4.

4. Onderzoek naar de financiële rechtmatigheid

De Wlz-uitvoerder is verantwoordelijk voor het uitvoeren van wettelijke taken van de Wlz, met uitzondering van de taken die aan het zorgkantoor zijn toebedeeld. Het zorgkantoor is verantwoordelijk voor de rechtmatige en doelmatige regionale uitvoering van het pgb. Het zorgkantoor is daarnaast verantwoordelijk voor de administratieve werkzaamheden.

De accountant geeft een gecombineerde controleverklaring over de getrouwheid en financiële rechtmatigheid van de financiële stromen van de Wlz-uitvoerder. De accountant kan voor de rechtmatigheid steunen op de werkzaamheden die hij ten behoeve van de getrouwheid heeft uitgevoerd.

In dit hoofdstuk wordt niet verder ingegaan op de te verrichten werkzaamheden in het kader van het getrouw beeld. Hiervoor verwijzen wij naar de geldende beroepsregels.

De hieronder genoemde verdere toelichting heeft betrekking op het onderzoek naar de rechtmatigheid van de in het financieel verslag opgenomen schaden Wlz, schaden AWBZ, bedrijfsopbrengsten Wlz, bedrijfsopbrengsten AWBZ, beheerskosten Wlz en beheerskosten AWBZ.

Dit neemt niet weg dat de accountant zijn verantwoordelijkheid neemt om de controle volgens de daarvoor geldende beroepsregels uit te voeren.

De van toepassing zijnde wet- en regelgeving is opgenomen in Bijlage 1: Lijst met circulaires en wet- en regelgeving Wlz en Bijlage 2: Lijst met circulaires en wet- en regelgeving AWBZ.

De accountant rapporteert zijn bevindingen in het accountantsrapport

en/of in de foutentabel.

4.1. Juiste en volledige afhandeling declaraties Zorg in Natura en pgb20

De accountant stelt vast dat de declaraties juist, volledig en rechtmatig zijn verantwoord door de Wlz-uitvoerder, conform de van toepassing zijnde wet- en regelgeving zoals opgenomen in Bijlage 1: Lijst met circulaires en wet- en regelgeving Wlz en Bijlage 2: Lijst met circulaires en wet- en regelgeving AWBZ.

De accountant stelt vast of de Wlz-uitvoerder beschikt over een adequate cliëntvolgende bedrijfsadministratie, waarin een verband kan worden gelegd tussen de geldige indicatiebesluiten van de Wlz-verzekerden, de in opdracht van Wlz-uitvoerders geleverde zorg en de betalingen aan zorgaanbieders die deze zorg geleverd hebben.

De accountant onderzoekt of de Wlz-uitvoerder formele en materiële controles uitvoert met inachtneming van de geldende wet- en regelgeving (Bijlage 1: Lijst met circulaires en wet- en regelgeving Wlz en Bijlage 2: Lijst met circulaires en wet- en regelgeving AWBZ).

De normenkaders op het gebied van formele controle, materiële controles en fraudeonderzoek door de Wlz-uitvoerder zijn opgenomen in de Regeling Controle en Administratie Wlz-uitvoerders. Deze regeling stelt voorwaarden en voorschriften voor de uitvoering van administratie en controle door Wlz-uitvoerders, om de rechtmatige en doelmatige uitvoering van de Wlz te bevorderen.

In deze regeling zijn de te hanteren betrouwbaarheids- en nauwkeurigheidspercentage vermeld zoals deze door de Wlz-uitvoerder gehanteerd dienen te worden. De accountant houdt bij zijn oordeelsvorming rekening met de gehanteerde zekerheid die is verkregen door de controles uitgevoerd door de Wlz-uitvoerder.

De accountant kan de nader op te stellen leidraad feitelijke levering hanteren bij zijn controle.

De accountant is niet verplicht om zijn oordeel over de materiële controle statistisch te onderbouwen. Een kwalitatieve, in het dossier vastgelegde onderbouwing ervan is ook mogelijk.

De accountant stelt vast dat de Wlz-uitvoerder zijn taken uitvoert op het nacalculatieformulier zoals deze zijn vastgelegd in het NZa Controleprotocol nacalculatie 2017 Wlz-zorgaanbieders.21 Wat voor de Wlz-uitvoerders is opgenomen in het Controleprotocol nacalculatie 2017 Wlz-zorgaanbieders van het verantwoordingsjaar valt ook onder de financiële rechtmatigheid.

In overeenstemming met het gesloten convenant worden de zorgkosten (voor zorg in natura) in het verslagjaar volledig in aanmerking genomen bij de Wlz-uitvoerder die de taken daadwerkelijk heeft uitgevoerd.

Van de accountant wordt geen medisch-inhoudelijke toetsing op dossiers verwacht.

4.1.1. PGB-beschikkingen op regioniveau

Het zorgkantoor waarborgt de juistheid van de vaststelling van de pgb-verleningsbeschikking22 en vaststellingsbeschikkingen23. Het zorgkantoor rapporteert in het financieel verslag over de afgegeven verleningsbeschikkingen en vaststellingsbeschikkingen per regio.

De accountant toetst minimaal in het kader van de afgegeven pgb-beschikkingen (zowel verleningsbeschikkingen als vaststellingsbeschikkingen) op regioniveau of:

 • 1. Dit afgegeven beschikkingen zijn voor verzekerden van de juiste zorgkantoorregio.

 • 2. Alle individuele beschikkingen optellen tot het totaal per zorgkantoorregio.

 • 3. Er aansluiting is op de administratie van het zorgkantoor.

 • 4. De juiste peildatum (1 mei t+1) is gehanteerd door het zorgkantoor.

Toetsingscriteria 1 tot en met 4 zijn van toepassing voor verleningsbeschikkingen. Toetsingscriteria 1 tot en met 3 zijn van toepassing voor vaststellingsbeschikkingen.

4.2. Financieel kader (contracteerruimte en subsidieplafond)

4.2.1. Contracteerruimte

De accountant toetst of de Wlz-uitvoerder in het verslagjaar binnen het financieel kader is gebleven voor de productieafspraken met de door hem gecontracteerde aanbieders.

4.2.2. Bewaking regiobudget pgb (subsidieplafond)

De accountant toetst of het totaal van de afgegeven pgb-verleningsbeschikkingen over het verslagjaar het pgb-subsidieplafond per regio van dat jaar24 niet heeft overschreden en of het zorgkantoor uitvoering heeft gegeven aan de laatst geldende regeling Monitoring uitgaven Persoonsgebonden budget en individueel aangepaste Wlz-hulpmiddelen.25

4.3. Het toerekenen van beheerskosten

Op grond van artikel 4.3.1 van de Wlz maakt de Wlz-uitvoerder in zijn financieel verslag onderscheid tussen beheerskosten en de kosten van verstrekking van zorg en vergoedingen (schades). Op grond van artikel 4.6 van het Besluit Wet financiering sociale verzekeringen (Wfsv) mag de Wlz-uitvoerder geen onverantwoorde uitgaven ten laste van het beheerskostenbudget brengen, tenzij de NZa anders besluit.

4.3.1. Beheerskostenbudget

De Wlz-uitvoerders ontvangen op basis van door Zorginstituut Nederland vastgestelde rekenregels (Besluit Wfsv, artikelen 4.4 en 4.5) een beheerskostenbudget.

De accountant stelt vast dat het verantwoorde beheerskostenbudget Wlz in het financieel verslag overeenstemmen met de beschikkingen van Zorginstituut Nederland, de herverdeling via de clearinghouse-constructie van ZN en de gemaakte afspraken in het convenant.

De methodiek voor de toerekening van de budget beheerskosten aan de Wlz-uitvoerder voldoet aan de gestelde criteria in de Beleidsregel Normenkader Wlz-uitvoerder (bestendige gedragslijn, transparant, toetsbaar en rekenkundig juist).

4.3.2. Rechtmatige beheerskosten

De aan een Wlz-uitvoerder (binnen de groep waarvan hij deel uitmaakt) toegerekende beheerskosten zijn rechtmatig als deze in ieder geval juist, volgens een bestendige gedragslijn26 en op basis van consistente verdeelsleutels27 zijn toegerekend aan de Wlz-uitvoerders. De beheerskosten moeten zijn gemaakt voor de uitvoering van de Wlz en in overeenstemming zijn met de geldende wet- en regelgeving. De Wlz-uitvoerder zet het budget in voor zijn beheerskosten, verband houdende met de uitvoering van de Wlz of de afwikkeling van de AWBZ.

Van de Wlz-uitvoerders en de niet als zorgkantoor aangewezen Wlz-uitvoerders wordt een uitsplitsing verwacht van de beheerskosten AWBZ enerzijds en Wlz anderzijds.

4.3.3. Voorwaardelijke beheerskostenbudgetten

Vanaf het verantwoordingsjaar 2014 zijn er diverse voorwaardelijke budgetten voor beheerskosten beschikbaar gesteld aan de Wlz-uitvoerders. Over deze budgetten dienen de Wlz-uitvoerders zich te verantwoorden in het financieel verslag. Voor de verantwoording van de voorwaardelijke beheerskostenbudgetten zijn de opgenomen passages van paragraaf 4.3.2 van toepassing. Daarnaast zijn er specifieke voorwaarden opgenomen in de beleidsregels van Zorginstituut Nederland (zoals opgenomen in bijlagen 1 en 2).

De accountant stelt vast dat de Wlz-uitvoerder in het financieel verslag de gemaakte kosten ten behoeve van deze voorwaardelijke budgetten rechtmatig heeft opgenomen en voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. De accountant rapporteert hierover separaat in het accountantsrapport.

4.3.4. Budgetresultaat

In overeenstemming met het gesloten convenant wordt het budgetresultaat in het verslagjaar volledig in aanmerking genomen bij de Wlz-uitvoerder die de taken daadwerkelijk heeft uitgevoerd.

4.3.5. Wettelijke reserve

De wettelijke reserve AWBZ is ex artikel 11.2.4 van de Wlz overgedragen van het voormalige AWBZ-zorgkantoor naar de als zorgkantoor aangewezen Wlz-uitvoerder ten behoeve van de uitvoering van de Wlz. In artikel 11.2.4 van de Wlz is geregeld dat de beheerskosten Wlz en de beheerskosten voor de afwikkeling van de AWBZ ten laste van de wettelijke reserve gebracht kunnen worden. Het budgetresultaat voor alle door de Wlz-uitvoerder uitgevoerde taken komt ten laste of ten gunste van de wettelijke reserve.

4.3.6. Maximale stand wettelijke reserve en negatieve reserve

In artikel 4.6 van het Besluit Wfsv is bepaald dat een Wlz-uitvoerder een reserve uitvoering Wlzaanhoudt. De wettelijke reserve uitvoering Wlz ultimo enig jaar van de Wlz-uitvoerder mag maximaal twintig procent van het beheerskostenbudget bedragen, zoals bedoeld in artikel 4.4 van het Besluit Wfsv voor dat jaar. Indien Zorginstituut Nederland vaststelt dat de wettelijke reserve het gestelde maximum te boven gaat, dient de Wlz-uitvoerder het door Zorginstituut Nederland vastgestelde bedrag van de overschrijding binnen vier weken in het Fonds langdurige zorg (Flz) te storten. Dit is geregeld in artikel 4.6 van het Besluit Wfsv. De accountant stelt vast dat de hoogte van de wettelijke reserve in het financieel verslag niet boven het gestelde maximum komt.

In het geval de Wlz-uitvoerder ultimo boekjaar over een negatieve wettelijke reserve beschikt, stelt de accountant vast dat de Wlz-uitvoerder maatregelen28 heeft genomen om deze negatieve wettelijke reserve om te buigen naar een positieve wettelijke reserve.

4.3.7. Rendement wettelijke reserve

De Wlz-uitvoerder moet een redelijk rendement toerekenen over de wettelijke reserve. In artikel 4.6 van het Besluit Wfsv is bepaald dat Zorginstituut Nederland bepaalt welk percentage rente de Wlz-uitvoerder over de reserve geacht wordt te maken.

4.4. Buitenlandzorg

Relevant bij buitenlandzorg zijn:29

 • De zorgkosten van wonen en tijdelijk verblijf in het buitenland op basis van de Regeling Hulp in bijzondere omstandigheden.

 • De kosten van Wlz-zorg in het buitenland zonder toepassing van een verordening of verdrag.

De accountant stelt vast dat de opgenomen ontvangsten en uitgaven

buitenlandzorg in de financiële verantwoording juist zijn.

De accountant stelt vast dat de Wlz-uitvoerder bij de vergoeding van kosten bij wonen en tijdelijk verblijf in het buitenland de geldende wet- en regelgeving in acht heeft genomen (Bijlage 1: Lijst met circulaires en wet- en regelgeving Wlz en Bijlage 2: Lijst met circulaires en wet- en regelgeving AWBZ).

5. Werkzaamheden voor overige twee onderzoeken (non-assurance)

5.1. Onderzoek naar de naleving van de criteria ter bepaling van de resultaatgerichte prestatie-indicatoren.

Deze toetsingscriteria hebben betrekking op of de genoemde criteria ter bepaling van de resultaatgerichte prestatie-indicatoren uit de regeling Uitvoeringsverslag en Financieel verslag zijn nageleefd.

De accountant onderzoekt hoe de criteria die weergegeven zijn in de betreffende bijlage bij de regeling Uitvoeringsverslag en Financieel verslag om de berekening van de resultaatgerichte prestatie-indicatoren te bepalen, zijn gehanteerd. De accountant stelt daartoe vast of de in het uitvoeringsverslag opgenomen resultaatgerichte outcome-indicatoren aansluiten op de onderliggende registraties en juist zijn berekend in overeenstemming met de definities genoemd in de Regeling. Van de accountant wordt geen inhoudelijk oordeel verwacht ten aanzien van de resultaatgerichte prestatie-indicatoren. De accountant geeft de bevindingen van zijn onderzoek weer in een rapport van feitelijke bevindingen.

5.2. Onderzoek naar processen ter voorkoming en het aanpakken van zorgfraude

De accountant onderzoekt of de Wlz-uitvoerder respectievelijk de Wlz-uitvoerder uitvoering heeft gegeven aan de processen ter voorkoming en het aanpakken van zorgfraude, gegeven artikel 7.10 van de Regeling langdurige zorg. De accountant stelt daartoe vast dat:

 • De Wlz-uitvoerder beschikt over een strategisch beleid voor de bestrijding van zorgfraude in de Wlz.

 • Het strategisch beleid is gericht op het voorkomen van interne en externe fraude.

 • Het strategisch beleid is vertaald naar een plan van aanpak.

 • In het plan van aanpak is opgenomen op welke wijze de Wlz-uitvoerder voldoet aan het Protocol Verzekeraars & Criminaliteit (danwel haar opvolger).

 • De implementatie en toepassing van het Protocol Verzekeraars & Criminaliteit (danwel haar opvolger) is periodiek beoordeeld door een interne of externe accountant.

 • Het plan van aanpak rekening heeft gehouden met de uitgangspunten, gedragscodes en richtlijnen van zorgverzekeraars en Wlz-uitvoerders, waaronder de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Zorgverzekeraars en de Maatregelenrichtlijn van ZN.

 • De uitvoering van fraudeonderzoek plaatsvindt op basis van het plan van aanpak.

 • Geconstateerde fraude wordt gemeld aan beleidsbepalende instanties zoals het ministerie van VWS, Zorginstituut Nederland, Informatie Knooppunt Zorg (IKZ) en/of de NZa.

 • Vermoeden van misbruik wordt gemeld aan het Kenniscentrum Fraudebeheersing van ZN, het fraudeloket van het Verbond van Verzekeraars, IKZ en de NZa.

 • De Wlz-uitvoerder op basis van de uitkomsten van uitgevoerde controles maatregelen en vervolgacties heeft ondernomen richting zorgaanbieder. De Wlz-uitvoerder gaat, indien nodig, over tot terugvordering van (deels) onrechtmatig gedeclareerde zorg.

 • De Wlz-uitvoerder beoordeelt of geconstateerde fraude een incident is of dat deze ook binnen andere werkprocessen kan voorkomen (en of daar wel voldoende beheersingsmaatregelen zijn getroffen).

 • Maatregelen in het proces worden genomen door de Wlz-uitvoerder ter voorkoming van voorkoming fraude.

 • De Wlz-uitvoerder signalen en resultaten van onderzoek naar zorgfraude registreert in een database.

De accountant hanteert voor zijn onderzoek naar de processen ter voorkoming en het aanpakken van zorgfraude het kader zoals uiteengezet in regeling Uitvoeringsverslag en Financieel verslag, het Normenkader Wlz-uitvoerder en de Regeling Controle en Administratie Wlz-uitvoerders.

De accountant geeft de bevindingen van zijn onderzoek weer in een rapport van feitelijke bevindingen.

6. Verklaring en rapportages

6.1. Controleverklaring

De accountant geeft een controleverklaring af bij het financieel verslag. In Bijlage 3: Modeltekst controleverklaring, is het model opgenomen zoals deze door de NBA is vastgesteld. De strekking van het oordeel kan behalve goedkeurend ook met beperking, metoordeelonthouding of afkeurend zijn.

6.2. Accountantsrapport

Naast de controleverklaring legt de accountant in een accountantsrapport (assurance-opdracht) zijn bevindingen vast van zijn onderzoek naar de getrouwheid van het financieel verslag en de rechtmatigheid van de in het financieel verslag opgenomen schaden Wlz, schaden AWBZ, bedrijfsopbrengsten Wlz, bedrijfsopbrengsten AWBZ, beheerskosten Wlz en beheerskosten AWBZ.3031

In het accountantsrapport neemt de accountant de volgende onderdelen op:

 • 1. Onderbouwing oordeel van de controleverklaring

  De accountant rapporteert over:

 • 2. Foutentabel

  De accountant neemt een foutentabel over het verslagjaar op. Daarbij stelt de accountant vast of alle geconstateerde fouten en onzekerheden juist en volledig zijn opgenomen in de foutentabel.32

  Bij de foutentabel neemt de accountant een toelichting op van de oorzaak van de fouten en onzekerheden.

  De accountant rapporteert over de juiste en volledige opvolging door de Wlz-uitvoerder van fouten en onzekerheden in voorgaande verslagjaren.

 • 3. Uitvoeringsverslag

  De accountant vermeldt zijn bevindingen van zijn onderzoek of de opgenomen informatie in de andere informatie (het uitvoeringsverslag en de bestuursverklaringen) met het financieel verslag verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat en of de andere informatie (het uitvoeringsverslag en de bestuursverklaringen) alle informatie bevat die op grond van Regeling Uitvoeringsverslag en Financieel verslag Wlz-uitvoerder [TH/NR-008] is vereist.

  De accountant geeft aan of in licht van de tijdens het onderzoek van de financiële verantwoording verkregen kennis en begrip over de Wlz-uitvoerder en zijn omgeving, materiële onjuistheden in het uitvoeringsverslag zijn gebleken onder opgave van de aard van die onjuistheden.

 • 4. Afwikkeling bevindingen voorgaand jaar NZa

  De accountant vermeldt zijn bevindingen van zijn onderzoek naar de op- en aanmerkingen van de NZa in haar rapportage over de financiële rechtmatigheid van voorgaand jaar.

6.3. Rapport van feitelijke bevindingen

Het rapport van feitelijke bevindingen (non-assurance) betreft de rapportering over de feitelijke onderzoeksbevindingen van de accountant in het kader van overeengekomen specifieke werkzaamheden, in overeenstemming met Standaard 4400N33 (non-assurance).

In het rapport van feitelijke bevindingen geeft de accountant zijn onderzoeksbevindingen weer over:

 • 1. Resultaatgerichte prestatie-indicatoren Wlz

  De bevindingen uit het onderzoek naar de naleving van de criteria ter bepaling van de resultaatgerichte prestatie-indicatoren.

 • 2. Onderzoek naar de processen ter voorkoming en het aanpakken van zorgfraude

  De bevindingen uit het onderzoek naar processen ter voorkoming en het aanpakken van zorgfraude.

De accountant kan gebruik maken van de modeltekst in Bijlage 4: Modeltekst rapport van feitelijke bevindingen.

Bijlage 1. Lijst met circulaires en wet- en regelgeving Wlz

1. Verslaggeving

Bron/Vindplaats

Korte omschrijving inhoud

Wetten.overheid.nl

Wmg, Wlz (m.b.t. voorschriften voor verslaglegging door Wlz-uitvoerders)

www.nza.nl

Regeling Uitvoeringsverslag en Financieel verslag Wlz-uitvoerder

Wlz-uitvoerder

Convenant Wlz-uitvoerings- en verantwoordingsstructuur {welke toeziet op het controlejaar}

2. Beheerskosten

Bron/Vindplaats

Korte omschrijving inhoud

Wetten.overheid.nl

Wet langdurige zorg (Wlz)

Wlz-uitvoerder

Convenant Wlz-uitvoerings- en verantwoordingsstructuur {welke toeziet op het controlejaar}

Wetten.overheid.nl

Besluit Wet financiering sociale verzekeringen

Wetten.overheid.nl

Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten Wlz-uitvoerders Wlz

Wetten.overheid.nl

Besluit langdurige zorg (m.b.t reserve uitvoering Wlz)

https://www.zorginstituutnederland.nl/verzekering/

Aanwijzingen besteedbare middelen beheerskosten {van de betreffende jaren}

Wetten.overheid.nl

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)

Wetten.overheid.nl

Beleidsregels WNT

3. Schaden Wlz

Bron/Vindplaats

Korte omschrijving inhoud

www.nza.nl

Regeling Controle en Administratie Wlz-uitvoerders

www.nza.nl

Regeling Monitoring beschikkingen persoonsgebonden budget en uitgaven individueel aangepaste Wlz-hulpmiddelen

www.nza.nl

Beleidsregel Budgettair kader Wlz

www.nza.nl

Controleprotocol nacalculatie Wlz-zorgaanbieders

(inclusief de hierin genoemde wet-en regelgeving)

www.nza.nl

Regeling Declaratievoorschriften, administratievoorschriften en informatieverstrekking Wlz

www.nza.nl

Normenkader Wlz-uitvoerder

www.nza.nl

Regeling Transparantie Contracteerproces Wlz

Wetten.overheid.nl

Wet langdurige zorg

Wetten.overheid.nl

Besluit zorgaanspraken Wlz

Wetten.overheid.nl

Regeling langdurige zorg

Wetten.overheid.nl

Wet gebruik burgerservice-nummer in de zorg

Wetten.overheid.nl

Besluit aanwijzing zorgkantoren

Jaar/Circulairenummer/Bron

Korte omschrijving

2004/70

www.zorginstituutnederland.nl

Bevoorschotting instellingen AWBZ

2005/30

www. zorginstituutnederland.nl

Bijstelling maandelijkse bevoorschotting

2012/01

18 oktober 2012

CCZ/2012109310

www. zorginstituutnederland.nl

Betaling zelfstandige zorgverleners

Brief CVZ CCZ/2011015809

10 maart 2011

Verantwoording en uitbetaling uitleenhulpmiddelen

Brief CVZ CCZ/2011101912

24 oktober 2011

Overheveling geriatrische revalidatiezorg van AWBZ naar Zvw per 1 januari 2013

Brief CVZ CCZ/2011041236

26 oktober 2011

Wijziging bevoorschotting zorgaanbieders AWBZ in 2012

Brief CVZ CCZ/2011126753

2 januari 2012

Bevoorschotting/afrekening instellingen AWBZ; afwikkeling oude jaren

Brief CCZ/2012118749

23 oktober 2012

Controle op doelmatige zorgverlening; ZZP VV10

Brief Zorginstituut 2014160502

16 december 2014

Bevoorschotting Wlz in 2016

4. Rentevergoeding Algemeen Fonds

Bron/Vindplaats

Korte omschrijving inhoud

Wetten.overheid.nl

Besluit Wet financiering sociale verzekeringen

5. Buitenland

Bron/Vindplaats

Korte omschrijving inhoud

Wetten.overheid.nl

Wlz, Blz

Wetten.overheid.nl

Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999

Wetten.overheid.nl

Regeling Hulp in bijzondere omstandigheden

Wetten.overheid.nl

Uitvoering van de overgangsregeling 2006 (Zilveren kruis)

6. Wet bescherming persoonsgegevens

Bron/Vindplaats

Korte omschrijving inhoud

Wetten.overheid.nl

Wet bescherming persoonsgegevens

7. Voorkoming en het aanpakken van zorgfraude (specifiek betrekking op COS 4400N verklaring34)

Bron/Vindplaats

Korte omschrijving inhoud

www.nza.nl

Regeling Uitvoeringsverslag en Financieel verslag Wlz-uitvoerder

Wetten.overheid.nl

Protocol Verzekeraars & Criminaliteit

Wlz-uitvoerder

Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Zorgverzekeraars

Wlz-uitvoerder

Maatregelenrichtlijn van ZN

Bijlage 2. Lijst met circulaires en wet- en regelgeving AWBZ

1. Beheerskosten AWBZ

Bron/Vindplaats

Korte omschrijving inhoud

Wetten.overheid.nl

Besluit Wet financiering sociale verzekeringen

Wetten.overheid.nl

Aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten AWBZ 2014

Wetten.overheid.nl

Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten

verbindingskantoren AWBZ

Wetten.overheid.nl

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)

2. Schaden AWBZ

Algemeen

Bron/Vindplaats

Korte omschrijving inhoud

Maximumtarieven vrije beroepsbeoefenaren

Zie NZa-tarieven

Tarieven instellingen

Zie NZa: tariefbeschikkingen en tarieflijst AWBZ-zorgaanbieders 2014

Wetten.overheid.nl

Administratiebesluit bijzondere ziektekostenverzekering

Wetten.overheid.nl

Besluit zorgaanspraken AWBZ

Wetten.overheid.nl

Regeling zorgaanspraken AWBZ

www.nza.nl

Regeling controle en administratie AWBZ-verzekeraars

Wetten.overheid.nl

Besluit wachttijd bijzondere ziektekostenverzekering

Wetten.overheid.nl

Zorgindicatiebesluit

Wetten.overheid.nl

Wet gebruik burgerservice-nummer in de zorg

Wetten.overheid.nl

Besluit aanwijzing administratie-instellingen bijzondere ziektekosten

Jaar/Circulairenummer/Bron

Korte omschrijving inhoud circulaire

2004/70

www.zorginstituutnederland.nl

Bevoorschotting instellingen AWBZ

2005/30

www.zorginstituutnederland.nl

Bijstelling maandelijkse bevoorschotting

11/01

www.zorginstituutnederland.nl

Wijziging bevoorschotting zorgaanbieders AWBZ in 2012

Brief CVZ CCZ/2011126753

2 januari 2012

Bevoorschotting/afrekening instellingen AWBZ; afwikkeling oude jaren

Zorg bijzondere omstandigheden

Jaar/Circulairenummer/

Bron

Korte omschrijving inhoud circulaire

Brief CCZ/2010030213

25 maart 2011

Doorbelasting AWBZ-kosten van personen die tijdelijk in Nederland verblijven

Subsidies

Bron/Vindplaats

Korte omschrijving inhoud

Wetten.overheid.nl

Regeling subsidies AWBZ

Zorginstituut Nederland

Controleprotocol pgb-AWBZ

3. Baten/Bedrijfsopbrengsten

Eigen bijdragen

Bron/Vindplaats

Korte omschrijving inhoud

Wetten.overheid.nl

Administratiebesluit bijzondere ziektekostenverzekering

Wetten.overheid.nl

Bijdragebesluit zorg

Wetten.overheid.nl

Bijdrageregeling zorg

4. Rentevergoeding Algemeen Fonds

Bron/Vindplaats

Korte omschrijving inhoud

Wetten.overheid.nl

Besluit Wet financiering sociale verzekeringen

Wetten.overheid.nl

Regeling voorschotverlening op uitkeringen AWBZ (onder andere wijziging berekening rentebaten financieringsoverschotten)

5. Wet bescherming persoonsgegevens

Bron/Vindplaats

Korte omschrijving inhoud

Wetten.overheid.nl

Wet bescherming persoonsgegevens

6. buitenland

Bron/Vindplaats

Korte omschrijving inhoud

Wetten.overheid.nl

Wlz, Blz

Wetten.overheid.nl

Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999

Wetten.overheid.nl

Regeling Hulp in bijzondere omstandigheden

Wetten.overheid.nl

Uitvoering van de overgangsregeling 2006 (Zilveren kruis)

Bijlage 3. Modeltekst controleverklaring

Hieronder is een voorbeeldtekst opgenomen voor een goedkeurende controleverklaring bij het financieel verslag en het uitvoeringsverslag.

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Afgegeven ten behoeve van de Nederlandse Zorgautoriteit en Zorginstituut Nederland

Aan: Opdrachtgever

A. Verklaring over het in de jaarstukken opgenomen financieel verslag

Ons oordeel

Wij hebben het financieel verslag {jaartal} van ... (naam Wlz-uitvoerder) te ... (statutaire vestigingsplaats) gecontroleerd.

Naar ons oordeel:

 • geeft het financieel verslag een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van (naam Wlz-uitvoerder) per 31 december {jaartal} en van het resultaat over {jaartal} in overeenstemming met de Wet langdurige zorg (Wlz), de bepalingen van en krachtens de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) en de Regeling Uitvoeringsverslag en Financieel verslag Wlz-uitvoerder [TH/NR-008]

 • voldoen de in het financieel verslag verantwoorde schaden Wlz, schaden Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), bedrijfsopbrengsten Wlz, bedrijfsopbrengsten AWBZ, beheerskosten Wlz en beheerskosten AWBZ over {jaartal} in alle van materieel belang zijnde aspecten aan de eisen van financiële rechtmatigheid. Dit houdt in dat deze bedragen tot stand gekomen zijn in overeenstemming met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals limitatief opgesomd in Bijlage 1 en Bijlage 2 van het Protocol accountantsonderzoek Wlz-uitvoerders {kenmerk}

Het financieel verslag bestaat uit:

 • 1. de balans per 31 december {jaartal} en

 • 2. de exploitatierekening over {jaartal} met de toelichting,

 • 3. de toelichting waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden, de Regeling Controleprotocol WNT {jaartal} en het Protocol accountantsonderzoek Wlz-uitvoerders {kenmerk} vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van het financieel verslag.

Wij zijn onafhankelijk van ... (naam Wlz-uitvoerder) zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

Beperking in gebruik en verspreidingskring

Het financieel verslag is opgesteld voor de Nederlandse Zorgautoriteit en Zorginstituut Nederland met als doel (naam Wlz-uitvoerder) in staat te stellen te voldoen aan de bepalingen van de Wlz en de Regeling Uitvoeringsverslag en Financieel verslag Wlz-uitvoerder [TH/NR-008]]. Hierdoor is de verantwoording mogelijk niet geschikt voor andere doeleinden. Onze controleverklaring is derhalve uitsluitend bestemd voor (naam Wlz-uitvoerder), de Nederlandse Zorgautoriteit en Zorginstituut Nederland en dient niet te worden verspreid aan of te worden gebruikt door anderen. Ons oordeel is niet aangepast als gevolg van deze aangelegenheid.

B. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen andere informatie

Naast de financieel verslag en onze controleverklaring daarbij, omvatten de jaarstukken andere informatie, die bestaat uit:

 • het uitvoeringsverslag;

 • bestuursverklaringen.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:

 • met de financieel verslag verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;

 • alle informatie bevat die op grond van Regeling Uitvoeringsverslag en Financieel verslag Wlz-uitvoerder [TH/NR-008] is vereist.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de controle van het financieel verslag of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Regeling Uitvoeringsverslag en Financieel verslag Wlz-uitvoerder [TH/NR-008] en de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van het uitvoeringsverslag en de bestuursverklaringen in overeenstemming met Regeling Uitvoeringsverslag en Financieel verslag Wlz-uitvoerder [TH/NR-008].

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot het financieel verslag

Verantwoordelijkheden van het bestuur en het toezichthoudend orgaan voor het financieel verslag

Het bestuur van (naam Wlz-uitvoerder) is verantwoordelijk voor het opmaken van het financieel verslag die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven in overeenstemming met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals limitatief opgesomd in Bijlage 1 en Bijlage 2 van het Protocol accountantsonderzoek Wlz-uitvoerders {kenmerk}. Het bestuur is er ook voor verantwoordelijk dat de in het financieel verslag verantwoorde schaden Wlz, schaden AWBZ, bedrijfsopbrengsten Wlz, bedrijfsopbrengsten AWBZ, beheerskosten Wlz en beheerskosten AWBZ over 2016 voldoen aan de eisen van financiële rechtmatigheid. Dit houdt in dat deze bedragen tot stand gekomen zijn in overeenstemming met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals limitatief opgesomd in Bijlage 1 en Bijlage 2 van het Protocol accountantsonderzoek Wlz-uitvoerders {kenmerk}

In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van het financieel verslag mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van het financieel verslag moet het bestuur afwegen of de Wlz-uitvoerder in staat is om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het bestuur het financieel verslag opmaken op basis van de continuïteits-veronderstelling, tenzij besloten is dat de Wlz-uitvoerder zijn taken niet meer zal uitoefenen in het komende jaar. Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de Wlz-uitvoerder haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in het financieel verslag.

Het toezichthoudend orgaan is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslaggeving van de Wlz-uitvoerder.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van het financieel verslag

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van dit financieel verslag nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, het Protocol accountantsonderzoek Wlz-uitvoerders {kenmerk}, het Controleprotocol WNT 2016, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:

 • het identificeren en inschatten van de risico’s dat het financieel verslag afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;

 • het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de Wlz-uitvoerder;

 • het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van schattingen en de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria door het bestuur en de toelichtingen die daarover in het financieel verslag staan;

 • het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de Wlz-uitvoerder haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in het financieel verslag. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een Wlz-uitvoerder haar continuïteit niet langer kan handhaven;

 • het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van het financieel verslag en de daarin opgenomen toelichtingen;

 • het evalueren of het financieel verslag een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen en of de in het financieel verslag verantwoorde schaden Wlz, schaden AWBZ, bedrijfsopbrengsten Wlz, bedrijfsopbrengsten AWBZ, beheerskosten Wlz en beheerskosten AWBZ over 2017 in alle van materieel belang zijnde aspecten voldoen aan de eisen van financiële rechtmatigheid.

Wij communiceren met het toezichthoudend orgaan onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.

Wij bevestigen aan het toezichthoudend orgaan dat wij de relevante ethische voorschriften over onafhankelijkheid hebben nageleefd. Wij communiceren ook met het toezichthoudend orgaan over alle relaties en andere zaken die redelijkerwijs onze onafhankelijkheid kunnen beïnvloeden en over de daarmee verband houdende maatregelen om onze onafhankelijkheid te waarborgen.

Plaats en datum

... (naam accountantsorganisatie)

... (naam accountant)

Bijlage 4. Modeltekst rapport van feitelijke bevindingen

Hieronder is een voorbeeldtekst opgenomen voor het rapport van feitelijke bevindingen. De accountant kan voor dit deel van het rapport de volgende modeltekst gebruiken:

Rapport van feitelijke bevindingen met betrekking tot {objecten van onderzoek} van {naam Wlz uitvoerder} te statutaire vestigingsplaats}

Aan: opdrachtgever.

Opdracht

Wij hebben specifieke werkzaamheden verricht met betrekking tot {objecten van onderzoek} inzake {naam Wlz-uitvoerder} te {statutaire vestigingsplaats}. De opdracht is met u overeengekomen en heeft als doel een opdracht tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden die wij met (naam Wlz-uitvoerder) zijn overeengekomen en het rapporteren over de feitelijke bevindingen. De overeengekomen specifieke werkzaamheden zijn door Nederlandse Zorgautoriteit vastgelegd in het Protocol accountantsonderzoek Wlz-uitvoerders. De opdrachtvoorwaarden zijn omschreven in onze opdrachtbrief van ...{datum}.

Verantwoordelijkheden

Het is uw verantwoordelijkheid om te bepalen of de overeengekomen specifieke werkzaamheden toereikend en geschikt zijn voor het hierboven beschreven doel.

Wij hebben onze werkzaamheden verricht in overeenstemming met de Nederlandse Standaard 4400N,’Opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden’. Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). Daarnaast hebben wij rekening gehouden met de bepalingen en begripsomschrijvingen in de Regeling Uitvoeringsverslag en Financieel verslag Wlz-uitvoerder [TH/NR-...].

Werkzaamheden en bevindingen

In deze paragraaf is een beschrijving van de uitgangspunten, overeengekomen specifieke werkzaamheden en feitelijke bevindingen opgenomen. Wij doen geen uitspraak over wat de feitelijke bevindingen betekenen voor {objecten van onderzoek} in zijn totaliteit. U zult hierover een eigen afweging moeten maken waarbij u gebruik kunt maken van dit rapport van feitelijke bevindingen en eventuele andere beschikbare informatie.

In overeenstemming met de opdrachtvoorwaarden en conform hoofdstuk 5 van het Protocol accountantsonderzoek Wlz-uitvoerders hebben wij een onderzoek uitgevoerd naar de resultaatgerichte prestatie-indicatoren Wlz en de processen ter voorkoming en het aanpakken van zorgfraude.

Uit ons onderzoek is gebleken dat .....

De accountant vermeldt hier de bevindingen van zijn onderzoek zoals uitgewerkt in hoofdstuk 5 van het Protocol accountantsonderzoek Wlz-uitvoerders {kenmerk}.

De toereikendheid en geschiktheid van de te verrichten werkzaamheden is de verantwoordelijkheid van de gebruikers van deze rapportage met wie deze werkzaamheden zijn overeengekomen. Derhalve doen wij geen uitspraak over de toereikendheid en geschiktheid van de verrichte werkzaamheden in relatie tot het doel waarvoor deze worden verricht, noch voor elk ander doel.

Volledigheidshalve wijzen wij er nog op dat, indien wij aanvullende werkzaamheden zouden hebben verricht zoals onderzoek naar de werking dan wel een controle-, beoordelings- of andere assurance-opdracht zouden hebben uitgevoerd, wellicht andere onderwerpen zouden zijn geconstateerd die voor rapportering in aanmerking zouden zijn gekomen.

Overige aspecten beperkingen in verspreidingskring en gebruik

Bij het opstellen van deze rapportage is rekening gehouden met de verwachtingen van de beoogde gebruikers. Daarom is deze rapportage alleen bestemd voor de (naam Wlz-uitvoerder), Nederlandse Zorgautoriteit en Zorginstituut Nederland. U kunt deze rapportage niet aan anderen afgeven zonder onze toestemming, tenzij wettelijke voorschriften anders bepalen.

Plaats en datum

... (naam accountantsorganisatie)

... (naam accountant)

 1. Zie voor de laatste versie https://puc.overheid.nl/nza

  ^ [1]
 2. Zie voor de laatste versie https://puc.overheid.nl/nza

  ^ [2]
 3. Het ‘Normenkader Wlz-uitvoerder’ is een interpretatie van de NZa en kan als hulpmiddel voor de controle worden gebruikt. Het is geen vervanging van de tekst van de geldende wet- en regelgeving.

  ^ [3]
 4. Op basis van hoofdstuk 11. Invoeringsbepalingen en overgangsrecht van de Wlz.

  ^ [4]
 5. Voor het CAK is een apart model en protocol van toepassing. Deze zijn te raadplegen op www.nza.nl.

  ^ [5]
 6. Het onderzoek naar de ordelijkheid en controleerbaarheid van het gevoerde financiële beheer zoals bedoeld in artikel 4.3.1 van de Wlz is geïntegreerd in de toetsingscriteria voor financiële rechtmatigheid (hoofdstuk 4).

  ^ [6]
 7. De werkzaamheden van dit onderzoek zijn inclusief de beoordeling of de andere informatie met het financieel verslag verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat en of de andere informatie alle informatie bevat die op grond van de regeling Uitvoeringsverslag en Financieel verslag Wlz-uitvoerders is vereist.

  ^ [7]
 8. De NZa zal het verzoek van de interne accountant niet honoreren als niet aan alle genoemde randvoorwaarden is voldaan.

  ^ [8]
 9. Een getrouw beeld houdt in dat de financiële overzichten een getrouwe weergave, in alle van materieel belang zijnde opzichten, dan wel een getrouw beeld geven van de informatie waarvoor is voorzien dat deze door de financiële overzichten wordt gepresenteerd.

  ^ [9]
 10. Het onderzoek naar de ordelijkheid en controleerbaarheid van het gevoerde financiële beheer zoals bedoeld in artikel 4.3.1 van de Wlz is geïntegreerd in de toetsingscriteria voor financiële rechtmatigheid (hoofdstuk 4).

  ^ [10]
 11. Op basis van artikel 61 Wmg.

  ^ [11]
 12. De NZa kan besluiten passages uit de accountantsrapporten te gebruiken voor haar rapportages, indien dit noodzakelijk is voor een juiste en volledige weergave. Indien de NZa hiertoe besluit past zij hierbij hoor- en wederhoor toe.

  ^ [12]
 13. De NZa kan over de uitkomsten van de review aan de accountant (als bedoeld in artikel 393 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek) rapporteren via een reviewmemorandum. De NZa stelt de accountant in de gelegenheid om op het concept van het reviewmemorandum te reageren en de NZa verwerkt deze reactie in het definitieve memorandum. Op basis van het Samenwerkingsconvenant tussen de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en de NZa van januari 2014 deelt de NZa de bevindingen over de accountantscontroles met de AFM. De AFM betrekt deze informatie vervolgens bij het bepalen van de prioriteiten van haar toezicht op accountantsorganisaties en de financiële verslaggeving.

  ^ [13]
 14. In opdracht van of onder verantwoordelijkheid van de Wlz-uitvoerder.

  ^ [14]
 15. Definitie afkomstig uit NV COS 530 Het gebruiken van steekproeven bij een controle, artikel 5e.

  ^ [15]
 16. Voor specifieke onderdelen kan op basis van de geldende wet- en regelgeving een andere tolerantie van toepassing zijn. Indien dit het geval is, wordt hier in dit Protocol accountantsonderzoek Wlz-uitvoerders specifiek naar verwezen.

  ^ [16]
 17. Voor specifieke onderdelen kan op basis van de geldende wet- en regelgeving een andere tolerantie van toepassing zijn. Indien dit het geval is wordt hier in dit Protocol accountantsonderzoek Wlz-uitvoerders specifiek naar verwezen.

  ^ [17]
 18. Voor specifieke onderdelen kan op basis van de geldende wet- en regelgeving een andere rechtmatigheid van toepassing zijn. Indien dit het geval is wordt hier in dit Protocol accountantsonderzoek Wlz-uitvoerders specifiek naar verwezen.

  ^ [18]
 19. Genoemde percentages zijn ontleend aan het Handboek Auditing Rijksoverheid (HARo) 2006 van het Interdepartementaal Overleg Departementale Auditdiensten (IODAD).

  ^ [19]
 20. De problemen in de uitvoering van het pgb door de SVB in 2015 en 2016 kunnen gevolgen hebben voor de uitvoering van de accountantscontrole. De NZa zal hierover nader in overleg treden met de Wlz-uitvoerders en hun accountants.

  ^ [20]
 21. https://www.nza.nl/zoeken?zoekTerm=NZa+Controleprotocol+Wlz-zorgaanbieders+Nacalculatie&f.documenttypes.filter=

  ^ [21]
 22. Verleningsbeschikking pgb:

  de beschikking waarin wordt aangegeven welk bedrag aan pgb in enig jaar wordt toegekend, een en ander conform het gestelde in afdeling 4.2.3 van de Algemene wet bestuursrecht.

  ^ [22]
 23. Vaststellingsbeschikking pgb:

  de beschikking tot subsidievaststelling die het bedrag van de subsidie vaststelt en aanspraak geeft op betaling van het vastgestelde bedrag overeenkomstig afdeling 4.2.7 van de Algemene wet bestuursrecht.

  ^ [23]
 24. Zoals vastgelegd in de Rlz.

  ^ [24]
 25. Zie voor de laatste versie https://puc.overheid.nl/nza

  ^ [25]
 26. Met bestendige gedragslijn wordt de grondregel bedoeld, dat gelijksoortige posten op gelijke wijze worden toegerekend binnen één boekingsperiode, evenals van periode tot periode.

  ^ [26]
 27. Met consistente verdeelsleutel wordt bedoeld dat er samenhang is tussen de gehanteerde verdeelsleutels en dat hij niet tegenstrijdig is met voorgaande jaren.

  ^ [27]
 28. Maatregelen kunnen allerlei activiteiten betreffen die worden uitgevoerd om de negatieve wettelijke reserve om te buigen.

  ^ [28]
 29. Hierop zijn de goedkeuringstoleranties van toepassing zoals deze zijn afgesproken met Zorginstituut Nederland. Zie hiervoor het handboek informatie-uitvraag Wlz 2017 van Zorginstituut Nederland.

  ^ [29]
 30. Het onderzoek naar de ordelijkheid en controleerbaarheid van het gevoerde financiële beheer zoals bedoeld in artikel 4.3.1 van de Wlz is geïntegreerd in de toetsingscriteria voor rechtmatigheid (hoofdstuk 4).

  ^ [30]
 31. De werkzaamheden van dit onderzoek zijn inclusief de beoordeling of de andere informatie met het financieel verslag verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat en of de andere informatie alle informatie bevat die op grond van de regeling Uitvoeringsverslag en Financieel verslag Wlz-uitvoerders is vereist.

  ^ [31]
 32. Dit geldt ook voor mogelijke fouten en onzekerheden uit voorgaande jaren die nog niet zijn afgewikkeld.

  ^ [32]
 33. Deze standaard is te raadplegen op www.nba.nl.

  ^ [33]
 34. Dit betekent overigens niet dat deze regelgeving indirect van toepassing kan zijn op de COS 800 verklaring.

  ^ [34]
Terug naar begin van de pagina